Catalogul Serviciilor Publice

Alte

Alte servicii

Finanțarea altor genuri de activitate conexe domeniului cinematografiei
Contracte privind RGRM(acces activ/pasiv), RDST
Eliberare informație/extras din Registrul dosarelor succesorale și testament (RDST)
Acordarea alocațiilor bugetare pentru atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film...
Act privind înregistrarea garanției maritime
Act privind înregistrarea/transferul/achitarea gajului navei
Document de înregistrare a gajului asupra navei și prevede dovada impiedimentului pe navă, înregistrată în RSN
Act privind modificarea caracteristicilor principale ale navei
Actul se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 599/1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova....
Act privind transferul dreptului de proprietate asupra navei
Acest document se eliberează în cazul cînd nava este vindută, obținută prin moștenire sau donație.
Aplicarea apostilei pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi jur...
Pentru depunerea cererii solicitantul urmează să se programeze online pe site-ul: https://apostila.gov.md...
Autentificarea actelor de bord (jurnalelor de bord, registrelor navale, jurnalelor unice de inspecta...
Procedura de perfectare şi eliberare a documentelor de înregistrare de bord şi altor acte (documente) aferente înregistrării navelor;
Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și a contra...
Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și a contractului de gaj, se realizează de funcționarul consu...
Autentificarea procurii
Procura este actul notarial prin care o persoană (mandantul) împuternicește o altă persoană (mandatarul) să îndeplinească în numele său anumite formal...
Autentificarea testamentului
Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru ...
Autorizare generală de furnizare a serviciilor poștale
Autorizarea generală de furnizare a serviciilor poștale reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice, înregistrate în calita...
Aviz privind importul ajutoarelor umanitare
Serviciul ajutoare umanitare (în continuare Serviciul) își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea cu privire ...
Avizarea construcţiilor, a instalaţiilor şi a echipamentelor pentru amplasarea în zonele supuse serv...
Serviciul presupune analiza şi emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană...
Avizarea loturilor de carte intrate în țară cu titlu de ajutor umanitar
Avizarea loturilor de carte se face la cerere, în situaţiile în care acestea urmează a fi obiectul intrării în țară cu titlu de ajutor umanitar, efect...
Brevetarea efectivului de comandă/certificarea personalului navigant
Regulile de emitere a atestatelor de recunoaștere a brevetelor, a certificatelor de capacitate, a certificatelor de absolvire și a certificatelor de r...
Buletin de verificare metrologică
Document care certifică, că mijlocul de măsurare respectiv a trecut controlul metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității (a...
Certificarea unor fapte
Certificarea unor fapte reprezintă un act procedural prin care se certifică unele fapte sau împrejurări pe care le constată personal notarul: faptul c...
Certificat al echipajului minim pentru siguranța navei
Certificat de echipaj minim de siguranță - documentul eliberat de ANRM pentru fiecare navă în parte, prin care se stabilește numărul și funcțiile echi...
Certificat de aprobare de model
Certificat de arhivă/extras din documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
Certificatul de arhivă constituie un document cu putere juridică, ce conţine informaţie despre existența în documentele arhivei, a unor date referitoa...
Certificat de bună stare de navigabilitate a navei
Certificat de clasă
Certificat de naţionalitate a navei
Obținerea certificatului de naţionalitate a navei
Certificat de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu exce...
Obținerea certificatului de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepţia celor marcaţi cu menţiunea 'Îng...
Certificat de scutire pentru navele convenționale
Certificat de tonaj
Certificat privind existența/lipsa impedimentelor
Certificatul privind lipsa impedimentelor аsuрrа uпеi nave este documentul саrе certifică daca рrоргiеtаtеа unei nave este sau пu liberă de оriсе grеv...
Certificat social-juridic tematic
Obținerea certificatului social-juridic tematic
Certificatul de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Obținerea certificatului de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Confirmarea anuală a înregistrării navelor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova
Confirmarea autenticității eliberării brevetelor marinarilor străini, angajați pe navele care navigh...
Documentul саrе dă dreptul deținătorului să eхегсitе fuпсțiа de comandant sau de оfițеr рrесizată în acel document, la Ьоrdul паvelor maritime sau mаг...
Copie de pe actele care confirmă includerea fondurilor fixe în capitalul social al întreprinderilor ...
Serviciul constă în eliberarea copiilor certificate de pe actul centralizat de evaluare a patrimoniului întreprinderii şi a actului de estimare a fond...
Document de bord ce atestă starea tehnică a navei de navigație interioară
Duplicat al actului notarial din fondul de arhivă notarială de stat
Duplicat al actului notarial din fondul de arhivă notarială de stat La cererea scrisă motivată a uneia dintre părţile actului notarial, a succesorilo...
Duplicat al actului notarial, întocmit de misiunea diplomatică sau de oficiul consular
Eliberarea duplicatului actului notarial care a fost întocmit de misiunea diplomatică sau de oficiul consular. Eliberarea duplicatului se realizează l...
Efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice s...
Efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice stare şi ale articolelor din ele, precum şi ale res...
Efectuarea înscrisurilor pe acte
Efectuarea înscrisurilor pe acte
Eliberare informație/extras din Registrul garanțiilor reale mobiliare (RGRM)
Eliberarea certificatelor, extraselor, demersurilor
Registrul de Stat al Navelor este un registru de tip deschis, pentru orice persoană fizică sau juridică interesată să obțină informațiile pe care aces...
Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului
Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului
Examinarea navei maritime înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova privind...
Examinarea navei maritime înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova privind corespunderea prevederilor convențiilor de către ...
Examinarea navei maritime înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova privind...
Examinarea navei maritime înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova privind corespunderea prevederilor convențiilor, efectuat...
Expertiza podurilor plutitoare
Expertiza podurilor plutitoare
Expertiza inițială/repetată la proiectarea navei de navigație interioară
Expertiza inițială/repetată la proiectarea navei de navigație interioară
Expertiza la confecționarea materialelor, articolelor și reparația capitală a motoarelor diesel și a...
Expertiza la confecționarea materialelor, articolelor și reparația capitală a motoarelor diesel și a echipamentelor de la bordul navelor de navigație ...
Expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioa...
Expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase
Expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor
Expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor
Extras din Registrul patrimoniului public
Obținerea extrasului din Registrul patrimoniului public
Fabricarea reactivelor de probare, la comanda agenţilor economici care utilizează în activitatea lor...
Fabricarea reactivelor de probare, la comanda agenţilor economici care utilizează în activitatea lor metale preţioase
Finanțarea producției de film
Finanțarea producției de film
Formularul privind legislaţia aplicabilă în baza prevederilor acordurilor internaţionale
Eliberarea formularului persoanelor privind legislaţia aplicabilă în baza prevederilor acordurilor internaţionale. Persoanele asigurate care sunt deta...
Formularul privind stagiul de cotizare realizat pe teritoriul Republicii Moldova
Formularul privind stagiul de cotizare se eliberează pentru persoanele care au activat legal pe teritoriul unuia dintre statele contractante parte la ...
Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Repub...
Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova
Informaţia privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
Obţinerea informaţiei de către persoanele juridice privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat. Persoanele juridice – in...
Informația privind starea contului personal de asigurări sociale
Obţinerea informaţiei privind datele din contul personal al persoanei asigurate prin următoarele modalități:informația poate fi generată și semnată de...
Informaţie privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări ...
Obţinerea informaţiei de către persoanele fizice și instituții privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurăr...
Informație/certificat privind salariul mediu pe economie, nivelul inflației, minimul de existență.
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase,...
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi a caselor de amanet
Înregistrarea ambarcațiunilor în Catalogul naval al Republicii Moldova
Înregistrarea ambarcațiunilor (bărci, bărci cu motor, bărci gonflabile, motociclete de apa, biciclete de apă, șalupe, caiacuri) în Catalogul naval al ...
Înregistrarea faptului recunoașterii paternității
Dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, datele despre tată pot fi înscrise în baza declaraţiei comune a părinţilor privind stabilirea paternităţii...
Înregistrarea semnelor nominale personale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţ...
Înregistrarea semnelor nominale personale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase
Înregistrarea temporară/permanentă în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor d...
Înregistrarea temporară/permanentă în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor de navigație internă, exploatate pe căile de naviga...
Înregistrarea temporară/permanentă în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor m...
Înregistrarea temporară/permanentă în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor maritime, de tip râu-mare și a navelor de navigație...
Întocmirea actului privid protestele de mare
Întocmirea actului privind protestul de mare este un document scris prin care comandantul navei înștiințează funcționarul consular asupra evenimentelo...
Întocmirea documentelor cu privire la plecarea navelor în mare (indiferent de pavilion) și percepere...
Întocmirea documentelor cu privire la plecarea navelor în mare (indiferent de pavilion) și perceperea tarifului naval la chei
Întocmirea documentelor cu privire la sosirea navelor din mare (indiferent de pavilion) și percepere...
Întocmirea documentelor cu privire la sosirea navelor din mare (indiferent de pavilion) și perceperea tarifului naval la chei
Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe decizi...
Legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice...
Legitimație de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Obținerea legitimației de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Luarea si scoaterea din evidenta a străinilor care intră în Republica Moldova prin Transnistria
Luarea si scoaterea din evidenta a străinilor care intră în RM prin Transnistria
Notificarea introducerii în vedere omologării a mostrei de produs de uz fitosanitare sau feritilizan...
Notificarea introducerii în vedere omologării a mostrei de produs de uz fitosanitare sau feritilizant
Permis de aflare în zona de frontieră pentru persoanele fizice și juridice
Permis de dezactivare a armei
Obținerea permisului de dezactivare a armei
Pilotarea navei pe căile navigabile interne și în acvatoriul Complexului portuar Giurgiulești
Pilotarea navei pe căile navigabile interne și în acvatoriul Complexului portuar Giurgiulești
Prezentarea informației din Registrul unic al organismelor de evaluare a conformității recunoscute
Prezentarea informației din Registrul unic al organismelor de evaluare a conformității recunoscute...
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare
Prezentarea la solicitare a datelor generalizate
Prezentarea la solicitare a datelor generalizate
Primirea documentelor la păstrare
Persoana care desfășoară activitate notarială primește la păstrare documente, conform unui inventar întocmit în două exemplare, eliberând persoanei ca...
Probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Mol...
Probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializar...
Radierea ambarcațiunii din Catalogul naval al Republicii Moldova
Radierea ambarcațiunii din Catalogul naval al Republicii Moldova cu eliberarea certificatului de radiere a ambarcațiunii.
Radierea temporară/definitivă a navei din Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova
Radierea temporară/definitivă a navei din Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova
Recunoașterea (extinderea recunoașterii) organismelor de evaluare a conformității
Recunoașterea în vederea notificării este procedura în urma căreia se atestă dreptul organismelor de evaluare a conformității de a efectua proceduri d...
Schimbarea numelui navei și eliberarea actului respectiv
Schimbarea numelui navei și eliberarea actului respectiv
Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații...
Înscris în limba oficială a statului de reședință eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular, sub formă de atestat, adeverință sau certific...
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile Republicii Moldova și destinat u...
Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relații cu statele cu care Republica Moldova nu ...
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin sau cu particip...
Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relații cu statele cu care Republica Moldova nu ...
Traducerea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele
Transpunerea certificată a unui text scris dintr-o limbă în alta pe care o posedă notarul. Înscrisurile traduse de traducători autorizați, se legalize...