Catalogul Serviciilor Publice

Alte

Alte servicii

Contracte privind RGRM(acces activ/pasiv)
Conectarea la Registrul Garanțiilor Reale Mobiliare, acordarea accesului activ/pasiv
Eliberare informație/extras din Registrul dosarelor succesorale și testament (RDST)
Eliberarea informației privind deschiderea dosarelor succesorale
Acreditarea organismelor de evaluare a conformității
Acreditarea constituie un mijloc excelent de furnizare a încrederii, care permite autorităților, economiei țării și societății în gener...
Act privind înregistrarea garanției maritime
- Act care certifică garantarea, conform art. 316 al Codului navigației maritime comerciale ale Republicii Moldova nr. 599/1999, a răspunderii proprie...
Act privind înregistrarea/transferul/achitarea gajului navei
 - Emiterea certificatului care confirmă înregistrarea/ transferul/ achitarea gajului asupra navei înregistrate în Registrul de Stat al Nave...
Act privind modificarea caracteristicilor principale ale navei
- Emiterea certificatului de naționalitate și actului de navigație conținând caracteristici modificate.
Act privind transferul dreptului de proprietate asupra navei
 - Eliberarea certificatului de proprietate asupra navei și certificatului de naționalitate conținând înscrieri introduse în Registrul ...
Aplicarea apostilei pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi jur...
Apostilarea este o formă de legalizare a actelor care este necesară cetățenilor care doresc să le prezinte pe teritoriul unui stat străin. Pentru...
Atestarea laboratoarelor de încercări
Atestarea - confirmarea competenței Laboratorului de încercări de prima parte, la cerințele stabilite la nivel național, conform documentelor. Atest...
Autentificarea actelor de bord (jurnalelor de bord, registrelor navale, jurnalelor unice de inspecta...
- Procedură juridică prin care se autentifică jurnalele de bord, jurnalele de mașini, jurnalele de gestionare a deșeurilor și apelor reziduale, jurnal...
Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și a contra...
Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și a contractului de gaj, se realizează de funcționarul consu...
Autentificarea procurii
Procura este actul notarial prin care o persoană (mandantul) împuternicește o altă persoană (mandatarul) să îndeplinească în numele său anumite formal...
Autentificarea testamentului
Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru ...
Aviz privind importul ajutoarelor umanitare
Avizul se elaborează de către Serviciul ajutoare umanitare din cadrul MMPS care are următoarele sarcini principale:   ·    &n...
Avizarea loturilor de carte intrate în țară cu titlu de ajutor umanitar
Avizarea loturilor de carte se face la cerere, în situaţiile în care acestea urmează a fi obiectul intrării în țară cu titlu de ajutor umanitar, efect...
Brevetarea efectivului de comandă/certificarea personalului navigant
 -Evaluarea cunoștințelor teoretice și competențelor practice ale solicitantului și eliberarea certificatului de competență. 
Certificarea unor fapte
Certificarea unor fapte reprezintă un act procedural prin care se certifică unele fapte sau împrejurări pe care le constată personal notarul: faptul c...
Certificat al echipajului minim pentru siguranța navei
Documentul eliberat pentru fiecare navă în parte, prin care se stabilește numărul și funcțiile echipajului minim de siguranță a navei.  ...
Certificat de arhivă/extras din documentele Fondului Agenției Naționale a Arhivelor (cu excepția: ce...
Certificatul de arhivă constituie un document cu putere juridică, ce conţine informaţie despre existența în documentele arhivei, a unor date referitoa...
Certificat de bună stare de navigabilitate a navei
 - Examinarea stării tehnice a navei la zi și eliberarea certificatului.
Certificat de clasă
-Examinarea tehnică și eliberarea certificatului de clasificare a navei ce atestă rezistența acesteia în raport cu înălțimea valurilor. 
Certificat de naţionalitate a navei
Obținerea certificatului de naţionalitate a navei
Certificat de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu exce...
Obținerea certificatului de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepţia celor marcaţi cu menţiunea 'Îng...
Certificat de scutire pentru navele convenționale
- Act ce confirmă o scutire de la respectarea unei cerințe speciale formulate în standardul cerut de o convenție OMI.
Certificat de tonaj
Efectuarea măsurărilor compartimentelor navei și eliberarea certificatului
Certificat privind existența/lipsa impedimentelor
 - Eliberarea documentului care confirmă/ infirmă lipsa creanței de gaj asupra navei.
Certificat social-juridic tematic
Obținerea certificatului social-juridic tematic Certificatul poate fi solicitat doar în baza programării online - https://programari.gov.md/ro/ana...
Confirmarea anuală a înregistrării navelor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova
- Eliberarea certificatelor de pavilion care confirmă înregistrarea navei în Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova;
Confirmarea autenticității eliberării brevetelor marinarilor străini, angajați pe navele care navig...
 -Verificarea în Registrele internaționale și confirmarea autenticității brevetelor marinarilor străini.
Contract de asigurare socială
În sistemul public de asigurări sociale se pot asigura pe bază de contract  următoarele categorii de persoane: a) persoane fizice neangajate...
Document de bord ce atestă starea tehnică a navei de navigație interioară
Examinarea tehnică a navei/ambarcațiunii și eliberarea condițiilor de utilizare
Duplicat al actului notarial din fondul de arhivă notarială de stat
Duplicat al actului notarial din fondul de arhivă notarială de stat La cererea scrisă motivată a uneia dintre părţile actului notarial, a succesorilo...
Duplicat al actului notarial, întocmit de misiunea diplomatică sau de oficiul consular
Eliberarea duplicatului actului notarial care a fost întocmit de misiunea diplomatică sau de oficiul consular. Eliberarea duplicatului se realizează l...
Duplicat al certificatului de armă pentru deținere și/sau, după caz, port și folosire a armei neleta...
Obținerea duplicatului certificatului de armă pentru deținere și/sau, după caz, port și folosire a armei neletale, care face obiectul declarării...
Efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice s...
Efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice stare şi ale articolelor din ele, precum şi ale res...
Efectuarea înscrisurilor pe acte
Efectuarea înscrisurilor pe acte
Eliberare informație/extras din Registrul garanțiilor reale mobiliare (RGRM)
Eliberarea informației din Registrul Garantiilor Reale Mobiliare RGRM printr-o interpelare semnată depusă prin e-mail sau la sediul Agenției
Eliberarea certificatelor, extraselor, demersurilor etc.
- Examinarea informației din registrele deținute și eliberarea documentelor de confirmare/infirmare a existenței informației solicitate.
Eliberarea informației cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoane fizice sau un...
Cerere privind eliberarea informațiilor – solicitare, adresată de către persoana fizică sau juridică, vizînd eliberarea, pe suport de hîrtie, a e...
Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului
Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului
Examinarea navei maritime înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova privind...
 - Efectuarea inspecției statului de pavilion privind corespunderea navelor înregistrate provizoriu/ permanent în RSN prevederilor convențiilor i...
Examinarea navei maritime înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova privind...
  - Efectuarea, prin împuternicire, a inspecției statului de pavilion privind corespunderea navelor înregistrate provizoriu/ permanent în RS...
Expertiza podurilor plutitoare
 -Examinarea la bord a stării tehnice a podului plutitor și emiterea certificatului.
Expertiza inițială/repetată la proiectarea navei de navigație interioară
- Expertizarea și avizarea inițială/ repetată a proiectului și documentației tehnice a navei.  
Expertiza la confecționarea materialelor, articolelor și reparația capitală a motoarelor diesel și a...
-Expertizarea și avizarea documentației tehnice pentru confecționarea materialelor, articolelor și reparația capitală a motoarelor diesel și a echipam...
Expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioa...
Expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase
Expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor
Expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor
Expertizarea şi certificarea bunurilor culturale mobile
Certificarea bunurilor se face la cerere, în situaţii când bunul urmează a fi obiectul exportului temporar sau definitiv, făcând parte din LISTA ...
Extras din Registrul patrimoniului public
Obținerea extrasului din Registrul patrimoniului public
Fabricarea reactivelor de probare, la comanda agenţilor economici care utilizează în activitatea lor...
Fabricarea reactivelor de probare, la comanda agenţilor economici care utilizează în activitatea lor metale preţioase
Formularul privind legislaţia aplicabilă în baza prevederilor acordurilor internaţionale
Eliberarea formularului persoanelor privind legislaţia aplicabilă în baza prevederilor acordurilor internaţionale. Persoanele asigurate care sunt deta...
Formularul privind stagiul de cotizare realizat pe teritoriul Republicii Moldova
Formularul privind confirmarea stagiului de cotizare realizat pe teritoriul Republicii Moldova se emite la solicitarea instituţiei competente pentru p...
Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Repub...
Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova
Informaţia privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
Obținerea informației de către persoanele fizice, cu domiciliul în Republica Moldova, privind achitarea/neachitarea contribuțiilor de asigurări social...
Informația privind starea contului personal de asigurări sociale
Extrasul din contul personal de asigurări sociale reflectă datele angajatorului, perioada de activitate, fondul de retribuire a muncii şi alte recompe...
Informaţie privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări ...
Obţinerea informaţiei de către persoanele fizice și instituții competente privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public ...
Informație/certificat privind salariul mediu pe economie, nivelul inflației, minimul de existență.
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase,...
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi a caselor de amanet
Înregistrarea ambarcațiunilor în Catalogul naval al Republicii Moldova
 - Atribuirea naționalității navei de tonaj mic  prin introducerea datelor despre ambarcațiune în Catalogul Naval al Republicii Moldova...
Înregistrarea semnelor nominale personale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţ...
Înregistrarea semnelor nominale personale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase
Înregistrarea temporară/permanentă în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor d...
Atribuirea naționalității navei și extinderii asupra ei a jurisdicției statului-pavilion prin introducerea datelor despre navă în Registrul de Stat al...
Înregistrarea temporară/permanentă în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor m...
- Atribuirea naționalității navei și extinderii asupra ei a jurisdicției statului-pavilion prin introducerea datelor despre navă în Registrul de Stat ...
Întocmirea actului privind protestele de mare
Întocmirea actului privind protestul de mare este un document scris prin care comandantul navei înștiințează funcționarul consular asupra evenimentelo...
Întocmirea documentelor cu privire la plecarea navelor în mare (indiferent de pavilion) și percepere...
 -Examinarea avizului și documentelor aferente și emiterea permisului de plecare din  port.
Întocmirea documentelor cu privire la sosirea navelor din mare (indiferent de pavilion) și percepere...
Examinarea avizului și documentelor aferente și emiterea permisului de intrare în port 
Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe decizi...
Legalizarea consulara se aplica actelor care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui stat care nu este parte la Conventia de la Haga din 1961 si ...
Legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice...
Legalizarea consulara se aplica actelor care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui stat care nu este parte la Conventia de la Haga din 1961 si ...
Legitimație de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Obținerea legitimației de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Notificarea introducerii în vedere omologării a mostrei de produs de uz fitosanitare sau feritilizan...
Notificarea introducerii în vedere omologării a mostrei de produs de uz fitosanitare sau feritilizant
Permis de aflare în zona de frontieră pentru persoanele fizice și juridice
Permis de dezactivare a armei
Obținerea permisului de dezactivare a armei
Pilotarea navei pe căile navigabile interne și în acvatoriul Complexului portuar Giurgiulești
- Conducerea navelor ce fac escală în portul maritim de către pilot pe căile de acces în port și în acvatoriul lui.
Prezentarea informației din Registrul unic al organismelor de evaluare a conformității recunoscute
Prezentarea informației din Registrul unic al organismelor de evaluare a conformității recunoscute...
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare
Prezentarea la solicitare a datelor generalizate
Prezentarea la solicitare a datelor generalizate
Primirea documentelor la păstrare
Persoana care desfășoară activitate notarială primește la păstrare documente, conform unui inventar întocmit în două exemplare, eliberând persoanei ca...
Probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Mol...
Probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializar...
Radierea ambarcațiunii din Catalogul naval al Republicii Moldova
- Retragerea dreptului de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova și introducerea în Catalogul Naval a înscrisurilor privind radierea navei. Servic...
Radierea temporară/definitivă a navei din Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova
-Retragerea dreptului de a naviga sub pavilionul RM și introducerea în Registrul de Stat al Navelor a înscrisurilor privind radierea navei și eliberar...
Recunoașterea (extinderea recunoașterii) organismelor de evaluare a conformității
Recunoașterea în vederea notificării este procedura în urma căreia se atestă dreptul organismelor de evaluare a conformității de a efectua proceduri d...
Schimbarea numelui navei și eliberarea actului respectiv
Operarea modificărilor în Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova în vederea schimbării numelui navei. 
Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații...
Înscris în limba oficială a statului de reședință eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular, sub formă de atestat, adeverință sau certific...
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile Republicii Moldova și destinat u...
Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relații cu statele cu care Republica Moldova nu ...
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin sau cu particip...
Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relații cu statele cu care Republica Moldova nu ...
Traducerea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele
Transpunerea certificată a unui text scris dintr-o limbă în alta pe care o posedă notarul. Înscrisurile traduse de traducători autorizați, se legalize...