Catalogul Serviciilor Publice

Mediu și zonele rurale

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de inundații, reciclare, stingerea incendiilor și intervenții pentru ajutorul persoanelor în stare de urgență, cercetări geologice, folosirea raţională şi protecţia subsolului.

Acord pentru introducerea și/sau aclimatizarea, în scopuri științifice și economice, a obiectelor re...
Acord pentru introducerea și/sau aclimatizarea, în scopuri științifice și economice, a obiectelor regnului vegetal în flora sălbatică a Republicii Mol...
Autorizație de mediu privind gestionarea deșeurilor
Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
 Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilita...
 Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism ...
Acord de mediu (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)
Act permisiv eliberat în rezultatul examinării Documentației privind evaluarea impactului asupra mediului al activităților planificate, care stabileșt...
Acord pentru exportul animalelor sălbatice
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului animal, părților și produselor acestora colectate din fauna sălbatică, î...
Acord pentru exportul de plante
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului vegetal, părților și produselor acestora colectate din flora sălbatică, ...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de ameliorare a sănătății, recreative, estetice și s...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopuri științifice, cu sa...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopuri științifice, cu sau fără extragerea obiectelor regnului vegetal și a...
Acord pentru importul animalelor și/sau plantelor sălbatice
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a efectua activități de import cu specii de plante și animale sălbatice în stare vie....
Acord pentru strămutarea, aclimatizarea și încrucișarea animalelor
Acord pentru strămutarea, aclimatizarea și încrucișarea animalelor
Act de confirmare a perimetrului minier
Act de confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile, a apelor subt...
Obținerea actului de confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile, a apelor subterane sau pentru construcția și expl...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnul...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnului vegetal (plantele spontane, inclusiv medicinale...
Actul de confirmare a perimetrului geologic pentru explorarea subsolului
Eliberarea actului de confirmare a perimetrului geologic pentru explorarea subsolului
Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe
Act permisiv eliberat de Agenția de Mediu persoanelor fizice și juridice, care direct sau indirect, prin activitatea lor afectează calitatea aerului a...
Autorizația pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al p...
Act permisiv eliberat de Agenția de Mediu, care oferă posibilitatea importului, exportului sau reexportului substanțelor care distrug stratul de ozon ...
Autorizație de folosință specială a apei
Este documentul care atestă dreptul de folosință a apelor pentru următoarele activități: a) captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele ...
Autorizație de pescuit de control
Autorizație de pescuit de control
Autorizație pentru cazurile excepționale de vânătoare în scopuri științifice, cultural-educative și ...
Autorizație pentru dobândirea animalelor care nu constituie obiecte ale vânatului și pescuitului (me...
Autorizaţie pentru dobândirea animalelor care nu constituie obiecte ale vânatului şi pescuitului (melci, broaşte, șopârle, şerpi)...
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republi...
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova în scopuri științifice, de selecție, i...
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice 
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondulrilor fores...
Act permisiv care confirmă autorizarea următoarelor tipuri de tăieri: a) de regenerare, de reconstrucţie ecologică, de conservare, de îngrijire, de co...
Autorizație pentru vânătoare
Obținerea autorizației pentru vânătoare
Aviz al expertizei ecologice de stat
Act eliberat de Agenţia de Mediu ce constată corespunderea documentaţiei de proiect cu prevederile legislaţiei de mediu şi cuprinde măsurile pentru pr...
Aviz al organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor la certificatul de urbanism p...
La eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contr...
Aviz al organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor la schema de amplasare a imob...
La eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contr...
Aviz al organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile la schem...
Deţinătorii de terenuri interesaţi de schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor prezintă un demers instituțiilor competente la care obligatori...
Aviz al organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile pentru e...
Utilizatorii, care folosesc apa în condițiile ce nu nu cad sub incidenţa art. 22 din Legea nr. 272 din 23.12.2011 apelor, obligatoriu vor obține autor...
Aviz de apărare împotriva incendiilor și de stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de ac...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Aviz de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare...
Obținerea avizului de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității ...
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității planificate...
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz privind existența sau lipsa substanțelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru constru...
Obținerea avizului privind existența sau lipsa substanțelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru construcții
Aviz privind protecția apelor subterane la amplasarea în zona III de protecție sanitară a prizelor d...
Obținerea avizului privind protecția apelor subterane la amplasarea în zona III de protecție sanitară a prizelor de apă subterană a obiectelor care po...
Certificat de atribuire a cotei de pescuit comercial
Certificat de atribuire a cotei de pescuit comercial
Certificat de înregistrare a colecțiilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică
Certificat de înregistrare a colecțiilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică
Coordonarea documentației tehnice privind forarea sondelor arteziene
Coordonarea forării sondelor arteziene
Coordonarea documentației tehnice privind lichidarea sondelor arteziene
Coordonarea documentației tehnice privind lichidarea sondelor arteziene
Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere
Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere
Coordonarea proiectării sondelor arteziene
Coordonarea proiectării sondelor arteziene
Coordonarea, din punctul de vedere al securităţii industriale, a planurilor anuale de desfăşurare a ...
La inițierea activității și asigurarea îndeplinirii prevederilor Art.39 (lit. d) Cod nr.3 „Codul subsolului” din 02.02.2009, Art.10, Art.18 ...
Decizie pentru efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului al activităților planifi...
Decizie pentru efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului al activităților planificate
Decizie pentru importul, exportul, strămutarea, întreținerea în captivitate, reproducerea, aclimatiz...
Decizie pentru importul, exportul, strămutarea, întreținerea în captivitate, reproducerea, aclimatizarea și încrucișarea animalelor în scopuri economi...
Decizie pentru introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și r...
Decizie pentru introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene
Declarație privind starea de apărare împotriva incendiilor
Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor       (1) Declaraţia privind starea de apărare împotriva ince...
Demers de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explozive
Efectuarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explosive
Dovada privind lipsa impactului negativ al deșeurilor asupra calității apelor subterane
Obținerea dovezii privind lipsa impactului negativ al deșeurilor asupra calității apelor subterane
Furnizarea materialelor topogeodezice şi cartografice din Fondul Naţional de Date Geospaţiale
Furnizarea materialelor topogeodezice şi cartografice din Fondul Naţional de Date Geospaţiale
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea obiectelor industriale periculoase în Registrul de stat al obiectelor industriale peri...
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) al Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, obi...
Înregistrarea procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei
Cercetarea tehnică a cauzelor avariei se efectuează de către o comisie specială, formată şi condusă prin ordin de reprezentantul organului de control ...
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare privind desfășurarea activităților agenților economici care acordă servicii din domeniul ...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Notificare privind desfășurarea activităților de expertiză în domeniul securității industriale
Notificare privind inițierea activității de montare și/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor a...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Notificare privind punerea în funcțiune a spațiilor de producere, asamblare, depozitare și comercial...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis pentru fotografierea, filmarea video sau cinematografică a animalelor în perioada de reproduc...
Permis pentru fotografierea, filmarea video sau cinematografică a animalelor în perioada de reproducere (de la 1 martie până la 31 iunie) în apropiere...
Permis pentru prinderea păsărilor și aflarea lângă cuib în scopul inelării
Permis pentru prinderea păsărilor și aflarea lângă cuib în scopul inelării
Permis pentru reproducerea în captivitate a speciilor de animale de interes vânătoresc în gospodăria...
Permis pentru reproducerea în captivitate a speciilor de animale de interes vânătoresc în gospodăria cinegetică complexă
Permis/certificat CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbat...
Act permisiv eliberat pentru importul, exportul, reexportul și tranzitul obiectelor regnului vegetal și animal, părților și produselor acestora, regle...
Proces-verbal de control în care se atestă lipsa sau existența abaterilor de la cerințele normelor ș...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Proces-verbal de control în domeniul apărării împotriva incendiilor – pentru obținerea licenței pent...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Raportarea de către beneficiarul subsolului despre mişcarea rezervelor și folosirea subsolului în sc...
Raportarea de către beneficiarul subsolului despre mişcarea rezervelor și folosirea subsolului în scopuri nelegate de extragerea substanţelor minerale...
Raportarea informației geologice Fondului de stat de informaţii privind subsolul
Raportarea informației geologice Fondului de stat de informaţii privind subsolul
Stabilirea admisibilității prestării serviciului de spectacol pirotehnic și focuri de artificii
La inițierea activității de prestare a serviciilor de spectacole pirotehnice, agentul economic va obține procesul verbal de control emis de către orga...
Subvenții pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținearea producătorilor agricoli (persoane fizice, persoane juridice) care desfășoară activitate...