Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din construcţii

Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi se efectuează cu scopul respectării actelor normative în construcţii şi asigurării următoarelor exigenţe esenţiale:

A - rezistenţă şi stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător; E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; F - protecţie împotriva zgomotului; G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Se supun atestării/reatestării specialiştii cu activităţi în proiectare, verificatori de proiecte, experţi tehnici, diriginţi de şantier, responsabili tehnici, diriginţi pentru executarea lucrărilor specializate şi pentru montarea instalaţiilor aferente construcţiilor, responsabili tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor şi personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii și elaboratori de devize (în continuare – specialişti), care sînt responsabili de calitatea construcţiilor, potrivit obligaţiilor ce le revin conform legii.

Atestarea/reatestarea specialiştilor menționați se face o dată în 5 ani.

Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, la una sau mai multe specialități, nu mai mult de trei domenii, cu respectarea tuturor condițiilor.


publicService.steps.title

 • 1
  Pasul 1. Depunerea cererii și a documentelor aferente.

  Cererea și documentele aferente pot fi depuse:

  1) on-line prin accesarea butonului Solicită;

  2) transmise prin poșta electronică la adresa: sectia.instruire@oatucl.md/ghiseul.unic@oatucl.md;

  3) la Ghișeul unic al IP Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Cobnstrucții și Locuințe pe adresa: mun. Chişinău, sectorul Botanica, str. Independenței, 6/1, etaj 2, bir. 216.

  publicService.channels.2.title

 • 2
  Pasul 2. Ședința Comisiei specializate de atestare

  Atestarea specialiștilor cu activități în construcții este efectuată de comisiile specializate de atestare tehnico-profesională, instituite de Organul național de dirijare în construcții. Comisiile specializate de atestare tehnico-profesională se instituie pentru fiecare activitate din minimum 9 membri și activează conform Regulamentului aprobat de Organul național de dirijare în construcții. Cvorumul pentru desfășurarea ședințelor comisiilor de atestare este 2/3 din numărul total de membri. În procesul de atestare a specialiștilor, comisiile specializate de atestare tehnico-profesională se bazează pe următoarele principii: a) obiectivitate; b) egalitate; c) transparență în activitatea desfășurată. Specialiștii se prezintă la comisiile specializate de atestare tehnico-profesională după susținerea unui curs de perfecționare profesională prin stagii şi programe specializate, coordonate cu Organul național de dirijare în construcții, în instituțiile de învățământ, acreditate pentru aceste activități. Deciziile comisiilor se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi. Deciziile comisiilor se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii prezenţi ai comisiilor. Solicitantul care nu a susţinut atestarea poate să adreseze o cerere pentru atestare repetată numai după 3 luni.

 • 3
  Pasul 3. Eliberarea/amânarea/refuzul de eliberare certificatului de atestare

  Se eliberează certificatul de atestare cu legitimația și ștampila corespunzătoare. Solicitantul recepționează certificatul de atestare la secretariatul Comisiei de atestare al IP Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
buttons.more
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din construcţii
Ghișeul unic de eliberare a certificatelor de atestare al Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe
Ghișeul unic de eliberare a certificatelor de atestare al Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe
Str. Independenței 6/1, mun. Chișinău, MD-2043
Orar de lucru
publicService.days.1 - publicService.days.508:00 - 17:00
Pauza: 12:00 - 13:00