Agenția Proprietății Publice

Agenţia este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu organismele internaţionale. Agenţia are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile administrării şi deetatizării proprietăţii publice, precum şi a parteneriatului public-privat, exercitînd, în numele Guvernului, funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite de cadrul normativ.
Contacte detaliate