Declararea și plata impozitelor/taxelor de către cetățean

Serviciul Fiscal prestează un spectru larg de servicii fiscale electronice destinate contribuabililor - persoane fizice, în materie de raportare fiscală şi acces on-line la informaţii cu privire la obligaţiile fiscale curente, precum şi alte informaţii utile. Serviciile fiscale electronice simplifică accesul la informaţie şi procesele de interacţiune a contribuabililor – persoane fizice cu Serviciul Fiscal de Stat. Detalii aici: https://servicii.fisc.md/individuals.aspx.

 Declarație electronică

SFS oferă tuturor persoanelor fizice posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. Serviciul reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a declaraţiilor privind impozitul pe venit prin intermediul reţelei internet, fără necesitatea de deplasare la organul fiscal. Persoanele fizice beneficiază gratuit de serviciul „Declaraţie electronică”.

Pentru prezentarea Declaraţiei privind impozitul pe venit prin intermediul serviciului „Declarație electronică” veţi parcurge următorii pași.

Aici, puteți vizualiza prezentarea serviciului „Declarație electronică” în lucru şi ghidul utilizatorului.

 Declarație rapidă

Serviciul reprezintă o metodă automatizată de creare, verificare şi imprimare a declaraţiilor privind impozitul pe venit, prin aplicarea codului de bare bidimensional ce criptează datele introduse la etapa depunerii formularului respectiv la oficiul fiscal.

Serviciul „Declaraţia rapidă” este furnizat gratuit şi este disponibil pentru contribuabili - persoane fizice, fără necesitatea semnării unor acorduri juridice.

Aici puteți vizualiza prezentarea serviciului ”Declarație rapidă” în lucru şi descărca ghidul utilizatorului. Pentru prezentarea Declarației privind impozitul pe venit prin intermediul serviciului „Declarație rapidă” veți parcurge următorii pași.

 Pentru mai multe servicii, inclusiv „Contul curent al contribuabilului”, „Verificarea obligațiunii fiscale” etc. accesați https://servicii.fisc.md.

Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de impozite și taxe, după caz:

1.

Impozit pe venit

1.1.
Subiecții impunerii

Sunteți subiect al impunerii cu obligația declarării venitului brut din toate sursele în măsura în care vă încadrați în una din următoarele categorii:

 • persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitatea profesională în sectorul justiției, care, pe parcursul perioadei fiscale, obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;
 • persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova;
 • persoanele fizice rezidente care desfășoară activități independente și pe parcursul perioadei fiscale obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova;
 • persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și obțin venit din investiții și financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;
 • persoanele fizice rezidente cetățeni străini și apatrizi care desfășoară activitate economică pe teritoriul Republicii Moldova și obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova, cu excepția venitului din investiții și financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova.

Pentru determinarea venitului din investiții si cel financiar, vă atragem atenția la următoarele aspecte:

 • venitul din investiții constituie venitul obținut din investițiile de capital și din investițiile în activele financiare, dacă participarea dumneavoastră la organizarea acestei activități nu este regulată, permanentă și substanțială.
 • venitul financiar este venitul obținut din următoarele surse:
  • royalty (redevență);
  • anuități;
  • de la darea bunurilor în arendă;
  • locațiune;
  • uzufruct;
  • diferența de curs valutar;
  • activele ce au intrat în mod gratuit;
  • alte venituri obţinute ca rezultat al activităţii financiare.
1.2.
Sursele de venit impozabile

În scopul calcului impozitul pe venit, trebuie să luați în calcul următoarele surse de venit:                                                                 

 • plățile pentru munca efectuată și serviciile prestate (inclusiv salariile), facilitățile acordate de angajator, onorariile, comisioanele, primele și alte retribuții similare;
 • venitul din chirie (arendă);
 • creșterea de capital;
 • royalty (redevențe);
 • anuitățile precum și sumele şi despăgubirile de asigurare primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare şi neutilizate conform legislației aferente;
 • dotațiile de stat, primele și premiile care nu sânt specificate ca neimpozabile în legile prin care se stabilesc aceste plăti;
 • veniturile obținute, conform legislației, ca urmare a aplicării clauzei penale, în formă de despăgubire pentru venitul ratat, precum și ca urmare a reținerii arvunei sau restituirii arvunei;
 • venitul obținut sub formă de dobândă;
 • alte venituri care nu au fost specificate la punctele mai sus menţionate şi care nu sînt neimpozabile conform legislaţiei fiscale.
1.3.
Cotele impozitului pe venit

Pentru persoane fizice suma totală a impozitului pe venit se determină în mărime de 12% din venitul anual impozabil

1.4.
Scutiri

Pentru informații suplimentare legate de scutiri acordate persoanelor fizice puteți accesa link-ul

1.5.
Declararea impozitului pe venit

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) poate fi depusă prin mai multe modalități, după cum urmează:

Modalitatea de depunere a declarației

 1. Pe suport de hârtie personal/reprezentant la Direcțiile deservire fiscală
 2. Prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată
 3. În format electronic
 4. Semnată electronic prin transmitere la adresa de e-mail: mail@sfs.md
 5. Declarația semnată olograf, scanată și remisă la adresa de e-mail:  cet@sfs.md

Pașii necesari de a fi parcurși

 • Pe suport de hârtie
 1. La prezentarea la sediul Direcției deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul va prezenta buletinul de identitate sau un alt document ce confirmă identitatea.
 2. Declarația poate fi prezentată în adresa SFS de către reprezentantul /reprezentantul legal al contribuabilului, cu condiția confirmării identității și împuternicirilor acestuia prin procură sau printr-un certificat/ act emis de autoritatea competentă.
 • Prin intermediul oficiului poștal
 1. Declarația se completează și se semnează  de contribuabil, ulterior fiind remisă în adresa Serviciului Fiscal de Stat printr-o scrisoare recomandată.
 • În format electronic
 1. Autentificarea prin MPass în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web oficială www.sfs.md.
 2. Accesarea serviciului „Declarație electronică”;
 3. Accesarea, validarea sau ajustarea Declarației precompletate, inclusiv efectuarea desemnării procentuale în valoare de 2% către instituțiile care desfășoară activități de utilitate publică – asociații obștești, fundații, culte religioase și părți componente ale acestora;
 4. Semnarea prin intermediul serviciului MSign.
 • Semnată electronic
 1. Declarația se completează și se semnează electronic în corespundere cu  Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91/2014.
 2. Declarația se transmite la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat: mail@sfs.md.
 • Declarația semnată olograf
 1. Este posibilă prezentarea declarației semnate olograf în formă scanată la adresa de e-mail: cet@sfs.md.
 2. Declarația se consideră recepționată cu condiția confirmării identității declarantului.

Confirmarea de depunere a declarației

 • Pe suport de hârtie: Recipisa eliberată de către funcționarul fiscal responsabil de primirea Declarațiilor.
 • Prin intermediul oficiului poștal: Avizul poștal de recepție.
 • În format electronic: Recipisa electronică de confirmare a acceptării în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
 • Semnată electronic: Notificarea recepționată la e-mail-ul de expediere.
 • Declarația semnată olograf: Notificarea recepționată la adresa de e-mail de expediere (în termen de 3 zile lucrătoare)*.
1.6.
Achitarea impozitului pe venit

În cazul când după depunerea declarației se constată necesitatea de plată suplimentară a impozitului pe venit, dar nu dețineți semnătură electronică, o puteți face prin oficiile băncilor comerciale, oficiile poștale sau prin intermediul Serviciului Guvernamental electronic „MPay”, accesând link-ul.

În cazul în care dețineți semnătură electronică puteți să efectuați plata prin intermediul SIA „Cabinetul contribuabilului”, accesând link-ul

1.7.
Restituirea impozitului (plătit în plus)

În cazul în care ați achitat în plus impozitul pe venit și aveți dreptul la restituire, urmează să depuneți cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus la subdiviziunile SFS în a cărui rază vă aflați.

Pentru informații suplimentare legate de procedura de restituire puteți accesa link-ul.

Lista subdiviziunilor SFS poate fi găsită accesând link-ul

2.

Accizele

Accizele constituie un impozit de stat indirect, care se include în prețul de comercializare a mărfii (producției) supusă accizelor și este achitat de către consumator.

Subiecții impunerii cu accize sunt următoarele categorii:

 • antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
 • persoanele juridice și persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

Mărfurile supuse accizelor includ:

 • alcool etilic și băuturi alcoolice;
 • tutun prelucrat;
 • petrolul și derivatele lui;
 • caviar și înlocuitori de caviar;
 • parfumuri și apă de toaletă;
 • îmbrăcăminte din blană;
 • anumite mijloace de transport.

Mai multe informații cu privire la accize pot fi obținute accesând link-ul

3.

Impozit pe bunuri imobile

3.1.
Obiect al impunerii și cotele de impozitare

Aveți obligația plății impozitului pe bunuri imobile în cazul în care dețineți în proprietate bunuri imobiliare, cum ar fi:                                                                                      

 • terenuri din intravilan sau din extravilan;
 • clădiri;
 • construcții;
 • apartamente;
 • alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor;
 • bunuri imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.          

Informații cu privire la cotele de impozitare ale bunurilor imobiliare le găsiți accesând link-ul

3.2.
Calcularea și termenii de recepționarea avizului de plată

Suma impozitului pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor în rază de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobiliare respective.                                                      

Avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare se remit de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, în raza căruia este amplasat bunul imobiliar, până la data de 15 iunie a anului în curs.                                                                              

Dacă ați dobândit un bun imobiliar după 31 martie a anului fiscal în curs, avizele de plată se expediază cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

3.3.
Achitarea impozitului

După recepționarea avizului de plată puteți achita impozitul la orice bancă comercială, oficiu poștal sau on-line.

În cazul în care dețineți semnătură electronică puteți genera avizul de plată și să efectuați plata prin intermediul SIA Cabinetul contribuabilului

În cazul în care nu dețineți semnătură electronică, dar ați recepționat avizul de plată, puteți efectua plata prin intermediul sistemului guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând link-ul

Detalii suplimentare cu privire la impozitul pe bunurile imobiliare pot fi obținute accesând link-ul

4.

Impozit pe avere

4.1.
Subiecții și obiectul impunerii

Aveți obligația de plata a impozitului pe avere dacă aveți în proprietate pe teritoriul Republicii Moldova bunuri imobiliare cu destinație locativă, inclusiv case de vacanță (cu excepția terenurilor) care cumulativ întrunesc următoarele condiții:

 • valoarea estimată totală constituie sau depășește 2 milioane lei;
 • suprafața totală constituie sau depășește 120 de metri pătrați.
4.2.
Cota de impozitare

Cota impozitului pe avere este de 0,8% din valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către serviciul cadastral teritorial, detaliile cărora pot fi vizualizate accesând link-ul

Calculul impozitului pe avere și prezentarea avizelor de plată se realizează de către oficiile fiscale teritoriale în termen de până la 10 decembrie pentru situația existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune.

4.3.
Achitarea impozitului

Detalii suplimentare cu privire la impozitul pe avere pot fi obținute accesând link-ul

5.

Taxe rutiere

5.1.
Categoriile de taxe

Dacă aveți în posesie un autovehicul atunci aveți obligația plății taxelor rutiere, după cum urmează:

 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova; sau 
 • taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta).
5.2.
Cotele taxelor rutiere

Cuantumul taxelor rutiere sunt stabilite de organele competente ale statutului. Detalii cu privire la cotele aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM pot fi obținute accesând link-ul, iar cele aferente taxei pentru folosirea drumurilor RM de către autovehiculele neînmatriculate în RM (vinieta) accesând link-ul 

5.3.
Achitarea taxelor

Dacă aveți în posesie autovehicul înmatriculat în Republica Moldova taxa pentru folosirea drumurilor se achită printr-o plată unică și în volum deplin după cum urmează:

 • la data înmatriculării de stat a autovehicului;
 • la data înmatriculării de stat curente a autovehicului, dacă până la această dată taxa nu a fost achitată;
 • la data efectuării reviziei tehnice/testării tehnice anuale a autovehicului, dacă până la această dată taxa nu a fost plătită.

Dacă aveți în posesie autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova se achită după cum urmează:

 • la data trecerii frontierei de stat la punctele desemnate de Ministerul Economiei și Infrastructurii în numerar sau virament.
 • online accesând linkurile: vinieta.gov.md sau www.evinieta.gov.md. Instrucțiuni adiționale pentru utilizarea acestui serviciu electronic pot fi accesate accesând următorul ghid
6.

Taxe locale

Taxele locale sunt achitate de către persoanele juridice și fizice, care desfășoară activitate economică. Informații suplimentare cu privire la obiectul impunerii și cotele aferente pot fi vizualizate accesând link-ul.

În cazul în care nu desfășurați activitate economică, pot exista anumite obligații de plată aferente taxei de la posesorii de câini, taxei pentru parcaj și taxei pentru salubrizare. Informații suplimentare cu privire la obiectul impunerii și cotele aferente pot fi vizualizate accesând link-ul