Măsurile de ocupare a forței de muncă și asigurarea de șomaj

Lista subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele și datele de contract ale acestora le puteți găsi accesând linkul: https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni 

Măsurile de ocupare a forței de muncă includ: 

1. Măsuri de promovare a ocupării forței de muncă:

1.1. Servicii de ocupare a forței de muncă

1.2. Măsuri active de ocupare a forței de muncă 

2. Programe de facilitare a ocupării forței de muncă 

3. Asigurarea de șomaj

1.

Măsuri de promovare a ocupării forței de muncă

Măsurile de promovare a ocupării forței de muncă se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor și angajatorilor și sânt acordate în scopul creșterii şanselor de ocupare a forței de muncă, și includ:

1.1.
Serviciile de ocupare a forței de muncă

Sunt servicii prin care se asigură conexiunea dintre cererea și oferta de muncă, la nivel local și național, în scopul promovării și sprijinirii ocupării forței de muncă. ANOFM prestează prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă următoarele servicii de ocupare a forței de muncă:

1.1.1. Informarea privind piața muncii 

Oferim informații asupra situației generale a pieței muncii și a principalelor sale tendințe de dezvoltare. 

Beneficiarii:

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv persoanele înregistrate cu statut de șomer. 

Tipuri de informații oferite de subdiviziunile teritoriale:

- cererea și oferta de muncă, înregistrate la ANOFM;

- serviciile și măsurile în vederea plasării în câmpul muncii;

- condițiile de acces la serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă;

- locurile de muncă vacante înregistrate la ANOFM și condițiile de ocupare a acestora;

- metodele de căutare a unui loc de muncă;

- situația și tendințele ocupaţionale pe piața muncii. 

Pentru a beneficia de aceste servicii, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

1.1.2. Ghidarea în carieră 

Are drept scop susținerea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în identificarea oportunităților educaționale și profesionale. 

Beneficiarii:

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv persoanele înregistrate cu statut de șomer. 

Tipuri de servicii de care poate beneficia persoana:

- Informarea cu privire la profesii și specificul pieței muncii;

- Autocunoașterea;

- Consultanța în elaborarea instrumentelor de marketing personal;

- Consultanța pentru decizia de carieră. 

Pentru a beneficia de aceste servicii, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

1.1.3. Intermedierea muncii 

Vă ajutăm să luaţi legătura cu potenţialii angajatori în vederea stabilirii unor raporturi de muncă şi a ocupării posturilor vacante disponibile. 

Beneficiarii:

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv persoanele înregistrate cu statut de șomer. 

Intermedierea muncii se realizează prin:

- oferirea de informații privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de târguri ale locurilor de muncă;

- preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora;

- intermedierea electronică care are drept scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnologiilor informaţionale. 

Pentru a beneficia de aceste servicii, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

1.1.4. Servicii de preconcediere 

Acordăm servicii de preconcediere persoanelor care urmează a fi disponibilizate (concediate) pentru a nu permite trecerea lor în şomaj și pentru a se reîncadra cât mai rapid în câmpul muncii. 

Beneficiarii:

Persoanele preavizate în legătură cu lichidarea unităţii, reducerea numărului sau a statelor de personal, alte persoane expuse riscului de șomaj. 

Serviciile de preconcediere se realizează prin:

- oferirea de informaţii despre prevederile legale referitoare la asigurarea de şomaj, serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă, precum și acordarea acestora;

- oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor;

- acordarea susţinerii necesare la angajarea în câmpul muncii;

- instruirea despre modalitățile de căutare a unui loc de muncă;

- oferirea de informaţii despre posibilitățile de formare profesională. 

Pentru a beneficia de aceste servicii, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

1.1.5. Reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități 

Acordăm servicii de reabilitare profesională persoanelor cu dizabilități locomotorii în vederea restabilirii, recuperării sau compensării capacității de muncă a acestora. 

Beneficiarii:

Persoanele cu dizabilități locomotorii înregistrate cu statut de șomer 

Modul de organizare:

Reabilitarea profesională se prestează în cadrul IP „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”, la îndreptarea subdiviziunilor teritoriale, în conformitate cu recomandările conținute în Programul individual de reabilitare și incluziune socială a persoanei cu dizabilități, elaborat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. 

Actele necesare:

- cererea solicitantului privind repartizarea la servicii de reabilitare profesională;

- copia buletinului de identitate;

- copia actelor de studii;

- copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;

- copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate;

- copia Programului individual de reabilitare și incluziune socială;

- formularul nr.027/e, trimitere-extras. 

Pentru a beneficia de aceste servicii, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

1.1.6. Angajarea asistată 

Scopul:

Angajarea asistată este un serviciu social, care are drept scop asigurarea accesului, obținerea și păstrarea unui loc de muncă remunerat pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, prin creșterea șanselor de ocupare, de promovare a unei ocupări sustenabile și de integrare durabilă pe piața muncii a acestora. 

Beneficiarii:

Persoanele cu dizabilități care se află în evidență la ANOFM cu statut de șomer mai mult de 6 luni și care li se recomandă servicii de angajare asistată, conform concluziilor Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă.

Modul de organizare:

Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă direcţionează, la cerere, şomerii cu dizabilităţi către prestatorii de servicii de angajare asistată. ANOFM contractează serviciile de angajare asistată de la prestatorii de servicii de angajare asistată în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. Serviciile de angajare asistată sunt oferite persoanelor cu dizabilități gratuit. 

Actele necesare:

- cererea solicitantului privind repartizarea la servicii de angajare asistată;

- copia buletinului de identitate;

- copia actelor de studii;

- copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;

- copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate și, după caz, a Programului individual de reabilitare și incluziune socială.” 

Pentru a beneficia de aceste servicii, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

1.1.7. Identificarea tinerilor NEET 

Scopul:

Prestarea serviciilor prietenoase tinerilor prin oferirea informațiilor cu privire la serviciile de care pot beneficia, direcționarea acestora către serviciile sociale sau de ocupare în vederea creșterii șanselor de încadrare durabilă în câmpul muncii. 

Beneficiarii:

Tinerii în vârstă de 15–29 de ani care nu sunt înregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă/șomeri la nici o subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă, nu au beneficiat și/sau nu beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prestate de ANOFM, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație. 

Modul de organizare:

ANOFM contractează serviciile de identificare a tinerilor NEET de la prestatorii serviciilor de identificare a tinerilor NEET, care sunt prestatori privați de servicii sociale, acreditați în modul stabilit de Guvern.

1.2.
Măsuri active de ocupare a forței de muncă

Măsuri active de ocupare a forței de muncă se adresează șomerilor și angajatorilor și sânt acordate în scopul creșterii șanselor de ocupare a forței de muncă. 

Scopul:

Creșterea şanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante. 

Beneficiarii:

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

ANOFM implementează prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă următoarele măsuri active de ocupare a forței de muncă: 

1.2.1. Formarea profesională;

1.2.2. Subvenționarea locurilor de muncă pentru angajarea șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii;

1.2.3. Subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;

1.2.4. Consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri;

1.2.5. Susținerea proiectelor de inițiative locale;

1.2.6. Stimularea mobilității forței de muncă.

1.2.1. Formarea profesională

 Formarea profesională presupune calificarea, recalificarea, perfecționarea, specializarea sau, după caz, certificarea șomerilor în scopul reintegrării lor ulterioare în câmpul muncii și se realizează de către furnizorii de servicii de formare profesională, publici sau privaţi, autorizaţi în condițiile legii sau de către angajatori. 

Această măsură activă de ocupare a forței de muncă se realizează prin:

1.2.1.1. Cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare

1.2.1.2. Instruirea la locul de muncă în cadrul unității

1.2.1.3. Stagii profesionale

1.2.1.4. Certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală 

1.2.1.1. Cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare 

Scopul:

Acordăm servicii de formare profesională prin cursuri persoanelor cu statut de șomer în scopul creșterii șanselor de ocupare a acestora. 

Beneficiarii:

Șomerii care nu au o profesie sau meserie ori au o profesie sau meserie care nu este solicitată pe piața muncii locală.

Modul de organizare:

Cursurile de formare profesională se efectuează în baza contractului de instruire încheiat între ANOFM și șomer. Selectarea prestatorilor de servicii de formare profesională se efectuează conform legislației în domeniul achizițiilor publice.

Actele necesare:

- copia actului de identitate;

- copia actelor de studii și de calificare;

- copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie (după caz);

- certificatul medical din care să rezulte că starea sănătății șomerului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru formare profesională. 

Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

- bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională.


Pentru a beneficia de această măsură de formare profesională, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

Cadrul legal:

- Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135224&lang=ro#)


- Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135903&lang=ro#)1.2.1.2. Instruirea la locul de muncă în cadrul unității 

Scopul:

Instruirea la locul de muncă reprezintă un proces de formare profesională a șomerilor, care presupune instruirea în cadrul unui furnizor de formare profesională și a unui agent economic în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi, competențe și calificări necesare pentru ocuparea unui loc de muncă. 

Beneficiarii:

Șomerii care nu au o profesie sau meserie ori au o profesie sau meserie care nu este solicitată pe piața muncii locală, direcționați de către subdiviziunea teritorială. 

Modul de organizare:

Instruirea la locul de muncă în cadrul unităţii include:

- pregătirea teoretică a șomerului-cursant, care se realizează de către furnizorul de servicii de formare profesională și include cel mult 20% din volumul total de ore destinate programului de formare profesională;

- instruirea practică a șomerului-cursant, care se realizează de către angajator și include minimum 80% din volumul total de ore destinate programului de formare profesională. 

Actele necesare:

- copia actului de identitate;

- copia actelor de studii și de calificare;

- copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie (după caz);

- certificatul medical din care să rezulte că starea sănătății șomerului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru formare profesională. 

Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

- bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională.

- acoperirea cheltuielilor de transport. 

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

subvenție egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii. 

Pentru a beneficia de această măsură de formare profesională, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

Cadrul legal:

- Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

- Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

1.2.1.3. Stagii profesionale 

Principalele obiective ale stagiului profesional sunt:

- facilitarea tranziției șomerilor fără vechime în muncă, care dețin o profesie/meserie, ocupație inclusiv a absolvenților, de la sistemul de educație la piața muncii;

- consolidarea competențelor și abilităților practice ale șomerilor;

- facilitarea integrării profesionale în concordanță cu tendințele pieței muncii;

- creșterea nivelului de competențe practice pentru a răspunde nevoilor reale de personal calificat ale angajatorilor. 

Beneficiarii:

Șomerii fără vechime în muncă în profesia deținută, șomerii care nu au activat în profesia deținută în ultimii doi ani premergători datei înregistrării cu statut de șomer, cu o durată de pînă la 4 luni, în scopul dobândirii  abilităților practice.

Stagiul profesional se realizează în cadrul unităților de drept public sau privat, care au informat subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă despre disponibilitatea de participare în măsura de stagiu profesional. 

Actele necesare:

- copia actului de identitate;

- copia actelor de studii și de calificare;

- copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie (după caz);

- certificatul medical din care să rezulte că starea sănătății șomerului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru formare profesională. 

Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la programul de stagiu profesional.

- acoperirea cheltuielilor de transport. 

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

- subvenție lunară egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii. 

Pentru a beneficia de această măsură de formare profesională, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

Cadrul legal:

- Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

- Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

1.2.1.4. Certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală 

Beneficiarii:

Șomerii care dețin competențe dobândite în contexte de educație nonformală și informală, identificate ca urmare a ghidării în carieră. 

Actele necesare:

- copia actului de identitate;

- copia actelor de studii și de calificare;

- copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie (după caz);

- certificatul medical din care să rezulte că starea sănătății șomerului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru formare profesională. 

Modul de organizare:

ANOFM asigură certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală, în baza contractelor încheiate cu șomerul și structura abilitată în acest sens, conform actelor normative în vigoare în domeniul educației. 

Pentru a beneficia de această măsură de formare profesională, adresaţi-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

Cadrul legal:

- Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

- Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

1.2.2. Subvenționarea locurilor de muncă pentru angajarea șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii 

Scopul:

Stimularea angajatorilor care angajează șomeri din grupurile vulnerabile, prin compensarea parțială a salariului persoanei angajate. 

Beneficiarii:

Angajatorii care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii din următoarele categorii:

- tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani rămași fără ocrotire părintească;

- persoane cu dizabilități;

șomerii de lungă durată;

- persoane cu vîrstă de 50 de ani și peste;

- persoane eliberate din locurile de detenție;

- victime ale traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;

- persoane care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;

- victime ale violenței în familie.

Angajatorii antrenați în măsura respectivă beneficiază de:

subvenții lunare în sumă egală cu 80% din cuantumul salariului de bază, conform contractului individual de muncă, al angajatului, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat.

Pot solicita subvenții angajatorii care întrunesc următoarele condiții:

- sunt înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;

- nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;

- nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;

- nu au datorii față de salariați pentru anul precedent. 

Modul de acordare:

Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvenții, se pot adresa la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își desfășoară activitatea, pentru a depune conform formularelor aprobate de ANOFM:

- Cererea cu privire la acordarea subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă;

- Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă. 

Cadrul legal:

- Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

- Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă 

1.2.3. Subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități 

Scopul:

Stimularea angajatorilor care angajează șomeri cu dizabilități, prin compensarea parțială a costurilor de creare sau adaptare a locului de muncă pentru șomerii cu dizabilități. 

Beneficiarii:

Angajatorii care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 12 luni, șomerii cu dizabilități.

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

compensarea a 50% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii și 75% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe din costurile suportate de către angajator, necesare creării sau adaptării locului de muncă și angajării pe o perioadă determinată a personalului de suport, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat. 

Pot solicita subvenții angajatorii care întrunesc următoarele condiții:

- sunt înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;

- nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;

- nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;

- nu au datorii față de salariați pentru anul precedent. 

Modul de acordare:

Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvenții, se pot adresa la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își desfășoară activitatea, pentru a depune, conform formularelor aprobate de ANOFM:

- Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru crearea/adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități;

- Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvenției pentru crearea/adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități. 

Cadrul legal:

- Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

- Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă 

1.2.4. Consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri 

Scopul:

- sprijinirea financiară a șomerilor care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat și recâștigarea independenței financiare;

- crearea de locuri de muncă;

- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale șomerilor;

- stimularea dezvoltării întreprinderilor noi prin facilitarea accesului acestora la finanţare. 

Beneficiarii:

Șomerii care întrunește următoarele condiții:

- au vârsta de 18 ani la data depunerii cererii de finanțare;

- sunt înregistrați cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

Condițiile eligibile de finanțare a planurilor de afacere:

Sânt eligibile pentru a fi finanțate planurile de afaceri care întrunesc următoarele condiții:

- prevăd crearea unei întreprinderi (activități de antreprenoriat) noi cu generarea a cel puțin unui loc de muncă, pentru a fi ocupat de beneficiarul subvenției;

- obțin un punctaj de minimum 60 de puncte, conform rezultatelor evaluării comitetului de evaluare;

- prevăd cofinanțarea din partea beneficiarului în mărime de 20% din costurile estimate.

Șomerii eligibili pot beneficia de:

- consultanță și asistență pentru inițierea unei afaceri;

- subvenționare pentru acoperirea cheltuielilor necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat. 

Mărimea subvenției:

constituie 80% din cheltuielile necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, estimate de către șomer, dar nu mai mult de 20 salarii lunare medii pe economie pentru anul precedent.

20% din costurile estimate constituie contribuția/cofinanțarea, cuantificată monetar sau în natură (salarizarea locului de muncă creat), din partea beneficiarului. 

Destinația subvenției:

Subvenția se acordă pentru compensarea cheltuielilor de înregistrare a întreprinderii, conform legislației, precum și pentru procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, materiei prime, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate.

Din contul subvenției acordate nu sunt eligibile pentru finanțare cheltuielile pentru închirierea sau construcția spațiului de amplasare a afacerii, costurile pentru utilități și achitarea salariilor angajaților. Acestea pot fi contabilizate din contul cofinanțării de 20% asigurate de către beneficiar. 

Cum se acordă:

Consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri se acordă, la cerere, șomerilor care inițiază o activitate de antreprenoriat, prin care își creează loc de muncă. 

Pentru a aplica la program, șomerul trebuie să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței următoarele documente, conform modelelor aprobate de Guvern/ANOFM:

- Cererea de finanțare;

- Cererea de finanțare, însoțită de planul de afaceri;

- Formularul de aplicare conform modelului aprobat de Guvern. 

Cadrul legal:

- Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

- Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

1.2.5. Susținerea proiectelor de inițiative locale 

Scopul:

Stimularea creării locurilor de muncă în mediul rural. 

Beneficiarii:

Angajatorii care creează locuri noi de muncă în localitățile rurale și care angajează la aceste locuri șomeri înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

Pot solicita subvenții angajatorii care întrunesc următoarele condiții:

- sânt înregistrați conform legislației și activează în mediul rural;

- nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;

- nu au datorii față de salariați pentru anul precedent;

- nu au avut concedieri de salariați în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a subvenției, cu excepția cazurilor în care raporturile de muncă au fost sistate în temeiul art.82 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003;

- prezintă un plan de afaceri care prevede crearea a cel puțin unui loc de muncă nou în mediul rural și costul estimat pentru crearea acestuia;

- asigură cofinanțare de 35% din costul estimat al proiectului, care poate fi cuantificată monetar. 

Condițiile eligibile de finanțare a planurilor de afacere:

Sânt eligibile pentru a fi finanțate planurile de afaceri care întrunesc următoarele condiții:

- prevăd crearea a cel puțin unui loc de muncă nou, cu angajarea a cel puțin unui șomer, pe un termen de minimum 12 luni;

- obțin un punctaj de minimum 60 de puncte, conform concluziilor cu privire la evaluarea dosarului ale comitetului de evaluare. 

Mărimea subvenției:

constituie 65% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 20 salarii medii pe economie pentru anul precedent. 

Destinația subvenției:

Subvenția este destinată exclusiv pentru procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii economice pentru care s-a solicitat finanţare. 

Cum se acordă:

Pentru a beneficia de subvenție, angajatorul trebuie să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își are activitatea următoarele documente, conform modelelor aprobate de Guvern/ANOFM:

- Cererea de finanțare;

- Formularul de aplicare însoțit de Planul de afaceri;

- Declarația pe propria răspundere;

- Copia Certificatului de înregistrare/extrasul de pe acesta. 

Cadrul legal:

- Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

- Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

1.2.6. Stimularea mobilității forței de muncă 

Scopul:

Creșterea șanselor de ocupare şi valorificare a competenţelor profesionale, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate cu statut de șomer. 

Beneficiarii:

Șomerii înregistrați la subdiviziunile teritoriale. 

Modul de acordare:

Șomerul care se angajează, în bază de contract individual de muncă, la un loc de muncă într-o altă localitate decât localitatea unde locuiește efectiv, selectată de subdiviziunea teritorială, beneficiază de o indemnizație unică de încadrare, în mărimea și în modul stabilite de Guvern.

Persoana cu dizabilități accentuate sau severe șomeră care se angajează, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, într-o altă localitate decât localitatea unde locuiește efectiv, în scopul facilitării integrării în câmpul muncii, beneficiază pe toată durata angajării de o subvenție lunară neimpozabilă, pentru acoperirea cheltuielilor de transport, în mărimea și în modul stabilite de Guvern. 

Cadrul legal:

- Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

- Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

2.

Programe de facilitare a ocupării forței de muncă

ANOFM poate implementa programe speciale de ocupare a forței de muncă, printre care:

- Programe de prevenire a șomajului;

- Programe teritoriale de susținere a ocupării forței de muncă;

- Programe de facilitare a integrării în cîmpul muncii a migranților, a minorităților naționale;

- Programe de facilitare a ocupării șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii

3.

Asigurarea de șomaj

Asigurarea de șomaj reprezintă o măsură pasivă de ocupare a forței de muncă care are rolul de a asigura, în caz de șomaj, o persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale, aptă de muncă, dar care, din motive prevăzute de lege, nu poate presta o muncă potrivit pregătirii sale, și se realizează prin punerea la dispoziția acesteia, pentru o perioadă determinată, a ajutorului de șomaj. 

Beneficiarii:

Persoanele care au rămas fără un loc de muncă şi întrunesc cumulativ următoarele condiții:

- sunt înregistrate la una din subdiviziunile teritoriale în a cărei rază teritorială își au domiciliul, reședința sau locul de trai;

- nu realizează venituri din activități de muncă la data stabilirii dreptului la ajutor de șomaj, cu excepția indemnizației de eliberare din serviciu, a recalculărilor salariale aferente eliberării din serviciu și a pensiilor, altele decât pensia pentru limită de vârstă;

- au activat şi au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;

- nu refuză un loc de muncă corespunzător sau participă la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă conform planului individual de angajare a șomerului. 

Modul de organizare:

Conform prevederilor legale, în procesul de acordare a ajutorului de șomaj sunt implicate 2 instituții:

1. ANOFM care prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este responsabilă de acordarea statutului de șomer, stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de şomaj, suspendarea, restabilirea și încetarea plății ajutorului de șomaj;

2. Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) care prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale este responsabilă de calculul cuantumului, stabilirea perioadei şi plata ajutorului de şomaj. 

Cuantumul ajutorului de șomaj:

Se stabilește în funcţie de circumstanțele în care persoana a încetat activitatea de muncă (50% sau 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării). 

Perioada de plată a ajutorului de şomaj:

Se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și pînă la 10 ani;

b) 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani;

c) 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani. 

Șomerii beneficiari de ajutor de șomaj sânt asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale și în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Perioada în care șomerul primește ajutor de şomaj se include în stagiul de cotizare.