Îndemnizații, ajutoare și alte beneficii sociale de stat

În scopul garantării unui nivel de trai decent și respectării drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean, statul vă asigură asistență financiară și beneficii sociale suplimentare în situația în care, datorită unor circumstanțe, vă încadrați în categorii dezavantajate ale populației.
1.

Condiții de eligibilitate pentru persoane fizice

În afara drepturilor la pensii sau îndemnizații din sistemul de asigurări sociale și a beneficiilor din sistemul de asigurare medicală obligatorie,  puteți beneficia de asistență și susținere financiară suplimentară din partea autorităților publice centrale și locale dacă întruniți următoarele condiții:

 • vă încadrați la un moment dat în categorii de persoane defavorizate, vă aflați în situație de dificultate, fie întrețineți o familie numeroasă și aveți nevoie de susținere suplimentară; sau
 • ați demonstrat merite deosebite față de societate prin participarea la conflicte armate, la lichidarea unor catastrofe, donarea permanentă de sânge sau ocuparea unor funcții ce presupun pericol sporit pentru viață și sănătate sau vi s-au acordat distincții de stat.
2.

Pachet minim de servicii sociale

Pachetul minim de servicii sociale include următoarele servicii sociale:

Pentru a beneficia de ajutoarele materiale din pachetul minim de servicii sociale este necesar să vă adresați la Direcția teritorială de asistență socială în raza locului de domiciliu.

2.1.
Suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate

Suportul monetar este suma bănească nerambursabilă și neimpozabilă care vi se acordă dacă vă aflați în situație de dificultate, printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni.

Suportul monetar vi se acordă pentru reparația locuinței și/sau reparația/ construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei sau a unei persoane defavorizate din familie, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență.

Suportul vi se acordă dacă sunteți o persoană/ familie socialmente vulnerabilă, aflată în situații de dificultate care vă împiedică activitatea normală din punct de vedere economic, educativ, social etc.

Suportul monetar se acordă în baza unei cereri care se depune la Direcția teritorială de asistență socială în raza unde locuiți, la care se anexează:

2.2.
Sprijin pentru familiile cu copii

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este un  serviciu social specializat care se prestează la nivel local pentru familiile cu copii, în scopul prevenirii și /sau depășirii situațiilor de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial.

Serviciul social de sprijin familial prevede susținerea familiei și copilului timp de câteva luni, dar nu mai mult de jumătate de an, pentru depășirea unor situații de criză familia se susține financiar.

Serviciul include și activități de prevenire sau intervenție  în cazurile de abuz, neglijare sau abandon, instituționalizării copilului, aspectelor legate de îngrijire și educarea copilului, necesitățile copilului în procesul de dezvoltare.

Sprijinul pentru familiile cu copii se acordă de către Direcțiile teritoriale de asistență socială (din cadrul autorităților publice locale), dacă vă încadrați în condițiile pentru a beneficia, respectiv dacă faceți parte dintr-o familie cu copii în situații de risc și/sau în proces de reintegrare.

Pentru acesta, trebuie să prezentați o adresă directă din partea copilului și/sau familiei biologice/extinse.

În plus, sprijinul poate fi acordat de instituție și ca urmare a:

 • autosesizării;
 • sesizării din partea persoanelor fizice, instituțiilor, autorităților și specialiștilor;
 • referirii cazului în cadrul sistemului de protecție a copilului.
2.3.
Serviciul social de Asistență personală

Serviciul social 'Asistență personală' este un serviciu social specializat, instituit cu scopul de a oferi asistență și îngrijire copiilor și adulților cu dizabilități severe, în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate, în domeniile următoare:

 • protecție socială,
 • muncă,
 • asistență medicală,
 • instructiv-educativ,
 • informațional,
 • acces la infrastructură etc.

În urma solicitării serviciului de la Direcția teritorială de asistență socială (din cadrul autorității publice locale) se efectuează o evaluare complexă a necesităților solicitantului de asistență personală, care este realizată de către prestatorul de Serviciu, cu implicarea echipei multidisciplinare de specialiști, în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării cazului.

În baza evaluării necesităților, prestatorul de Serviciu recomandă acțiunile de intervenție pe care le consideră relevante. Aceste acțiuni sunt fixate în planul individualizat de asistență al beneficiarului.

În funcție de planul individualizat de asistență, asistentul personal poate oferi următoarele servicii beneficiarului:

 • servicii de îngrijire personală – igienă personală, alimentație, îmbrăcare și dezbrăcare etc.;
 • mobilitate – deplasare în cadrul locuinței și în afara acesteia, ridicare și așezare, transfer, manipularea scaunului rulant etc.;
 • sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei, curățenie, spălatul hainelor, procurarea alimentelor și produselor, achitarea facturilor etc.;
 • participare la viața socială – suport pentru deplasare în exterior și comunicarea cu ceilalți, acces la serviciile comunitare, recreere, viața culturală și asociativă, educație și activitate de muncă;
 • supraveghere și îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp și spațiu, a-și asigura propria securitate, a-și dirija comportamentul său în relațiile cu ceilalți.
3.

Susținere din sistemul național de asigurări sociale

Puteți beneficia de o serie de drepturi bănești (sub formă de alocații lunare și compensații) din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale în situațiile în care vi s-au atestat unele merite deosebite față de societate, prin participarea la conflicte armate, la lichidarea unor catastrofe, ocuparea unor funcții ce presupun pericol sporit pentru viață și sănătate sau vi s-au acordat distincții de stat.

Pentru a solicita și obține drepturile bănești de la Casa Națională de Asigurări Sociale (pentru toate tipurile de drepturi bănești – pensii, îndemnizații, ajutoare, alocații etc.), trebuie să depuneți cererea de solicitare a dreptului bănesc la Casa Teritorială de Asigurări Sociale din raza domiciliului dumneavoastră (de găsit la acest link: http://cnas.md/regionmap.php?l=ro&idc=175&t=/Despre-CNAS/Subdiviziunile-teritoriale/CTAS). După examinare și aprobare, veți fi în măsură să ridicați plata.

3.1.
Alocații de stat
3.2.
Compensații bănești lunare
4.

Susținere și ajutor social din Fondul de asistență socială

Fondul de asistență socială se constituie conform legii și este administrat de Agenția Națională pentru Asistență Socială.
4.1.
Programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale

Programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale sunt următoarele:

 • ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afghanistan și familiile (soții nerecăsătoriți inapți de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinții inapți de muncă) participanților căzuți la datorie în acțiunile de luptă din Afghanistan – până la data de 15 februarie a fiecărui an;
 • ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și familiile (soții nerecăsătoriți inapți de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinții inapți de muncă) participanților căzuți la datorie în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova – până la data de 2 martie a fiecărui an;
 • ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au căpătat dizabilități în urma experiențelor nucleare, avariilor cu radiație ionizată și a consecințelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special și familiile (soții nerecăsătoriți inapți de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinții inapți de muncă) participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedați – până la 26 aprilie a fiecărui an;
 • ajutor material anual în cuantum de 10000 de lei pentru participanții la cel de-al Doilea Război Mondial și în cuantum de 5000 mii de lei – pentru persoanele asimilate participanților la război, precum și pentru persoanele antrenate de organele puterii locale la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial – până la data de 9 mai a fiecărui an;
 • ajutor material anual pentru soții supraviețuitori nerecăsătoriți inapți de muncă ai participanților la cel de-al Doilea Război Mondial căzuți la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate – până la data de 9 mai a fiecărui an;
 • ajutor material anual pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada 1917–1990 – până la data de 6 iulie a fiecărui an;
 • compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova;
4.2.
Procedura de obținere a ajutorului material anual conform programelor cu destinație specială

Ajutorul material anual se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs de Agenția Națională de Asistență Socială în baza informațiilor prezentate de la Casa Națională de Asigurări Sociale sau Direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor. Casa Națională de Asigurări Sociale decide și actualizează listele persoanelor ce pot beneficia de ajutor material anual și ca urmare, Agenția Naționala de Asistență Socială transferă mijloacele financiare beneficiarilor prin intermediul băncilor.

Pentru a beneficia de ajutoarele materiale anuale este necesar să vă încadrați în criteriile de eligibilitate descrise la punctul 1 și să vă includeți în listele corespunzătoare ținute de către Direcțiile de asistență socială (pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice) de la primăriile unde aveți viza de domiciliu sau la Casele teritoriale de asigurări sociale (pentru restul categoriilor de persoane), prin prezentarea actului de identitate și a actelor doveditoare.

5.

Susținerea donatorilor voluntari permanenți de sânge

Puteți beneficia de un set amplu de garanții sociale și drepturi suplimentare în situația în care vă încadrați în categoria donatorului voluntar permanent de sânge.

Pentru a beneficia de garanții sociale, veți avea nevoie să prezentați legitimația de donator voluntar permanent de sânge și/sau componente sanguine.

Pentru a înțelege ce beneficii aveți ca donator de sânge, trebuie să vedeți în ce categorie de donator vă încadrați, din următoarele patru:

 • categoria I - persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, care au donat sânge și/sau componente sanguine voluntar pe parcursul a cel puțin 5 ani consecutivi și continuă această activitate;
 • categoria II - persoanele incluse la categoria I, care au prelungit donarea voluntară de sânge și/sau componente sanguine pe parcursul a încă 5 ani;
 • categoria III - persoanele incluse la categoria I, care au prelungit donarea voluntară de sânge și/sau componente sanguine pe parcursul a încă 10 ani;
 • categoria IV - persoanele incluse la categoria I, care au prelungit donarea voluntară de sânge și/sau componente sanguine pe parcursul a încă 20 de ani.

În funcție de categoria de donator de sânge, statul vă asigură următoarele beneficii și drepturi.

 • Categoria I
  • asistență medicală în instituțiile medico-sanitare publice, în volumul stabilit de actele normative în vigoare, inclusiv la examenul medical profilactic anual, supravegherea medicului de familie, consultarea medicilor specialiști de profil, tratament spitalicesc, inclusiv de recuperare, la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prescrise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
  • asigurare, dacă există indicații directe, cu sânge sau componente sanguine în volumul necesar, fără condiții aferente procedurii, inclusiv a rudelor de gradul I;
  • concediu anual în perioada solicitată, precum și la acordarea suplimentară a 2 zile calendaristice cu păstrarea salariului, în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova;
  • scutire de taxa pentru transportul public urban la prezentarea legitimației de donator voluntar permanent de sânge și/sau componente sanguine;
  • eliberarea, o singură dată, în mod gratuit, a buletinului de identitate. 
 • Categoria II, suplimentar
  • scutire de taxa pentru călătoria tur-retur în transportul auto sau feroviar în cazul deplasării în scopul de a dona sânge la punctele de colectare a sângelui, amplasate în teritoriul administrativ din raza domiciliului donatorului;
  • indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în condițiile prevederilor legislației în vigoare;
 • Categoria III, suplimentar 
  • acordare gratuită de bilete la manifestații cultural-sportive organizate de autoritățile administrației publice centrale și locale, respectiv la fiecare 2 donări de sânge sau 10 – de componente sanguine;
  • asigurare, dacă există indicații medicale, o dată la 3 ani cu bilete de tratament în instituțiile balneo-sanatoriale, aflate pe teritoriul republicii;
  • asigurare, în mod prioritar, cu locuri pentru copii în instituții preșcolare, iar dacă există indicații medicale – cu locuri în instituții de tip curativ și sanatorial.
 • Categoria IV, suplimentar
  • atribuire, în mod prioritar, de terenuri pentru construcție individuală;
  • înscriere în ipotecile sociale de construcție a locuințelor, inclusiv a garajelor.

Autoritățile publice locale pot stabili unele drepturi și facilități suplimentare la cele menționate mai sus.

5.1.
Atestarea și legitimarea donatorului voluntar permanent de sânge

Legitimația de donator voluntar permanent de sânge și/sau componente sanguine (în continuare – legitimația) se eliberează la cerere persoanelor de către Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, care deține informația respectivă în baza de date. Legitimația se acordă pe un termen nelimitat.

Pot obține legitimația:

 • persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, care au donat voluntar sânge și/sau componente sanguine cu o frecvență de cel puțin:
 • sânge – de 4 ori pe an;
 • componente sanguine – de 20 de ori pe an; 
 • donări de sânge complementate cu donări de componente sanguine în raport 1 (una) donare de sânge echivalentă cu 5 donări de componente sanguine.
 • persoanele cărora, până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, li s-a acordat titlul de 'Donator emerit al Republicii Moldova'.
5.2.
Legitimația se eliberează în condițiile următoare:

Cerințele pentru a fi donator voluntar permanent de sânge sunt:

 • Vârsta cuprinsa între 18-60 ani;
 • Greutate corporală minimă 50 kg;
 • Tensiunea arterială: maximă nu depășește 180 mmHg, iar minimă nu este sub 100 mmHg;
 • Valoarea hemoglobinei nu este sub 125g/l pentru femei și 135 pentru bărbați;
 • Nu aveți afecțiuni de tipul: boli de piele, sechele pulmonare, operație de ulcer, tendință de sângerare anormală etc;
 • Intervalul de timp între doua donări de sânge nu poate fi mai mic de 60 zile.

Dacă îndepliniți cerințele pentru donator voluntar permanent, depuneți o cerere de model specificat în Regulamentul privind acordarea garanțiilor sociale la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și anexați la cererea depusă copia buletinului de identitate și o fotografie 3x4 cm. Puteți vizualiza cererea model accesând linkul: http://lex.justice.md/UserFiles/File/2010/mo206-209md/anexa%20nr.2_970.doc

Grupul de lucru responsabil din cadrul Centrului de Transfuzie a Sângelui verifică frecvența și periodicitatea donărilor de sânge voluntare în baza de date a SIA serviciul de sânge. Grupul de lucru responsabil vă informează despre încadrarea sau neîncadrarea în categoria donatorilor de sânge voluntari.

În cazul încadrării în una din cele 4 categorii de beneficiari ai garanțiilor sociale (prezentate mai sus, categoriile I-IV), Centrul Național de Transfuzie a Sângelui este responsabil de eliberarea/ completarea legitimației pe parcursul a cel mult 10 zile calendaristice din momentul depunerii cererii.