Trafic și vehicule


1.

Cumpărarea/vânzarea unui automobil pe piața locală

în cazul în care intenționați să înmatriculați un automobil pe piața locală (nou, sau care a fost deja înmatriculat în Republica Moldova), urmează să vă adresați la una dintre secțiile de înmatriculare a automobilelor din cadrul ASP și să prezentați următoarele acte:

 • documentul care atestă dreptul dumneavoastră de proprietate asupra autovehiculului sau remorcii, pentru care aveți următoarele opțiuni:
 • puteți încheia contractul cu vânzătorul în afara secției de înmatriculare;
 • puteți încheia contractul la secția de înmatriculare, contra cost, fiind asistat de angajații secțiilor.
 • cererea dumneavoastră în calitate de proprietar nou;
 • actul dumneavoastră de identitate, în original;
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, dacă este cazul;
 • plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă nu corespund prevederilor standardelor în vigoare sau dacă este solicitată eliberarea unor plăci cu alt număr de înmatriculare;
 • dovada achitării tarifelor stabilite de ASP (tarifele sunt între 330 și 1980 de lei, în funcție de urgență, și pot fi găsite accesând linkul)
 • procura sau împuternicire de reprezentare MPower, în cazul în care persoana care depune actele nu este proprietarul;
 • raportul de identificare a vehiculului (în cazul vehiculului aflat la prima înmatriculare în Republica Moldova;
 • În cazul în care vehiculul sau a fost deja înmatriculat în Republica Moldova raportul de identificare a vehiculului nu este necesar.

Informații suplimentare cu privire la documente și tarifele aferente sunt disponibile accesând linkul

10.

Achitarea amenzilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor

Potrivit articolului 34 din Codul contravențional nr.218/20082 , amenda se achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia. La fel, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale. Dacă persoana fizică sau juridică nu a achitat amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii acesteia, se va proceda conform reglementărilor Codului de executare nr.443/2004. În aceiași ordine de idei contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sunt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de cod, sunt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la ședința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă în condițiile articolului 447/1 alineatul (8) din Codul contravențional nr.218/2008. 

2.

Importul unui automobil

2.1.
Cerințe specifice procedurii de import

în efectuarea procedurilor de import, vă atenționăm asupra următoarelor aspecte:

 • procedurile de vămuire aferente importului automobilului în Republica Moldova se efectuează, în exclusivitate, de către brokerii vamali licențiați. Vă recomandăm să consultați un broker vamal înainte de inițierea procesului de procurare a automobilului. Lista brokerilor vamali autorizați poate fi găsită accesând linkul
 • drepturile vamale supuse achitării în scopul importării automobilelor în Republica Moldova variază în funcție de termenul de exploatare și capacitatea cilindrică a motoarelor acestora. Pentru detalii, vă rugăm să consultați linkul

Pentru a îndeplini procedura de import, trebuie sa prezentați următoarele documente organului vamal de la punctul de trecere a frontierei (în original și copie):

 • actele de identitate (pașaportul sau buletinul de identitate) ale persoanei care va efectua declararea bunurilor la organele vamale – se prezintă în toate cazurile;
 • documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință asupra bunurilor (contractul, factura comercială, sau documentul de plată) – se prezintă în toate cazurile;
 • procura eliberată persoanei care va efectua declararea bunurilor la organele vamale din numele persoanei fizice care deține dreptul de proprietate sau folosință asupra bunurilor respective – în cazul reprezentării persoanei fizice;
 • pașaportul tehnic al mijlocului de transport – în cazurile când mijlocul de transport este obiectul declarării sau când acesta este utilizat la transportarea bunurilor supuse declarării.

La introducerea autoturismului în țară, dumneavoastră personal, sau transportatorul, trebuie să declarați şi să achitați drepturile de import organului vamal.

3.

Înmatricularea automobilului

După finalizarea procedurilor de import (în cazul în care automobilul a fost importat), trebuie să înmatriculați automobilul pentru a obține dreptul de a îl folosi pe perioadă nedeterminată pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru a înmatricula automobilul, trebuie să vă adresați la una din secțiile de înmatriculare a automobilelor din cadrul ASP (https://www.asp.gov.md/ro/servicii/vehicule) și să prezentați următoarele acte:

 • cerere, după cum urmează:
 • pentru persoană fizică puteți descărca modelul cererii accesând linkul
 • pentru persoană juridică puteți descărca modelul cererii accesând linkul
 • documentul care atestă dreptul dumneavoastră de proprietate asupra autovehiculului sau remorcii, în original și în copie;
 • actul de identitate, în original;
 • documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor și al remorcilor importate în Republica Moldova (în original și în copie);
 • dovada achitării tarifelor stabilite de ASP (tarifele sunt între 330 și 1980 lei, în funcție de durata de eliberare a certificatului de înmatriculare, și pot fi găsite accesând linkul)
 • procura sau împuternicire de reprezentare MPower, în cazul în care persoana care depune actele nu este proprietarul;
 • raportul de identificare a vehiculului (RIV) care este emis după verificarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor și autenticitatea Documentelor de însoțire; acesta este obținut contra cost; informații cu privire la modul de obținere a documentului, tarifelor și a Documentelor necesare pot fi obținute accesând linkul;
 • în cazul în care importați un vehicul care a fost anterior înmatriculat în alt stat și care se înmatriculează pentru prima dată în Republica Moldova, trebuie să prezentați, pe lângă documentele indicate mai sus, şi documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, precum și plăcile cu numărul de înmatriculare.
 • Informații suplimentare cu privire la documente și tarifele aferente sunt disponibile accesând linkul.


3.1.
Refuzul de înmatriculare a automobilului

Vi se poate refuza procedura de înmatriculare pentru un automobil care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:

 • este însoțită de documente având semne de falsificare;
 • prezintă documente care au ștersături, adăugări, cuvinte anulate și corectări nestipulate și neconfirmate prin semnătura și ștampila organului respectiv, precum și titlurile de proprietate în care nu sunt indicate numerele de identificare sau de marcare ale agregatelor;
 • are principalele elemente de identificare (numărul caroseriei, numărul șasiului și numărul motorului) falsificate, nimicite intenționat sau modificate neautorizat.
4.

Radierea vehiculelor

Dacă sunteți proprietarul unui vehicul înmatriculat, puteți solicita retragerea acestuia din circulație, dacă faceți dovada depozitării lui în afara domeniului public.

Radierea vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, la cererea dumneavoastră, în următoarele cazuri:

 • doriți retragerea din circulație a vehiculului şi faceți dovada depozitării acestuia în afara domeniului public;
 • dumneavoastră (sau mandatarul) faceți dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate;
 • vehiculul urmează să fie scos definitiv din Republica Moldova.

Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare şi a plăcilor cu numărul de înmatriculare la sediul Agenției Servicii Publice, precum şi a Documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre cele două situații prevăzute mai sus.

Pentru radierea în cazul unui vehicul care urmează a fi exportat din Republica Moldova, pe lângă certificatele de înmatriculare, se eliberează certificatele de înmatriculare provizorii şi plăcile cu număr de înmatriculare tranzit.

În cazul în care exportați din țară vehicule procurate de către persoane străine, vi se eliberează certificatul de înmatriculare provizoriu şi plăcile cu număr de înmatriculare tranzit valabile pentru 30 de zile.

În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 25 de ani, puteți efectua radierea în baza unei declarații pe propria răspundere (a dumneavoastră sau a moștenitorilor legali sau testamentari), care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

5.

Procedura de conversiune a permiselor de conducere obținute în alte state

Pasul 1. Obțineți certificatul de confirmare a permisului de conducere deţinut (după posibilitate) şi traducerea autentificată ulterioară a acestuia.

Pasul 2. Adresarea la instituţia medico-sanitară publică din Republica Moldova, pentru a obține adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul 083/e).

Pasul 3. Conversiunea permiselor de conducere eliberate de către autoritățile altor state pe permise de conducere naţionale se efectuează în bază de examen, cu excepția permiselor de conducere eliberate de către autoritățile statelor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de recunoaștere și conversiune a permiselor de conducere.

Mai multe detalii găsiți aici: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/conducatori-auto

 https://e-services.md/?q=ro/content/evidenta-si-documentarea-conducatorilor-auto

6.

Procedura de circulaţie în Republica Moldova cu unităţile de transport înmatriculate în alte state

Vinieta este taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova.

Dacă aveți automobil cu numere de înmatriculare străine, nu puteți să circulați cu acesta pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de șase luni pe durata unui an.

Dreptul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 180 de zile pe an îl vor avea doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţara în care îşi au domiciliul, cu condiția achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul ţării noastre.

Ghid pentru înregistrarea și achitarea vinietei: https://www.asd.md/storage/topic/thumbs/files/eVinieta%20Ghid%20de%20utilizare%20fin%20ROM.pdf

Vinieta poate fi procurată la orice filială a băncilor comerciale, la terminalele de plată (QIWI, Paynet, Paymaster ș.a.), dar și online, accesând:  www.vinieta.gov.md

https://www.asd.md/e-vinieta/#1658399814733-c6eb137f-3ebd

7.

Ce trebuie să faceți pentru a înmatricula automobilul în Republica Moldova

Pasul 1 Proceduri vamale. La biroul vamal prezentați paşaportul tehnic actul în baza căruia proprietarul are dreptul să o înmatriculeze în R. Moldova (contract de vânzare-cumpărare, procură, act de vânzare-cumpărare, factură ş.a.), certificatul de achitare a vinietei. La prezentarea acestor documente biroul vamal vă emite o chitanţă.

Pasul 2 Achitarea taxelor vamale la bancă. Cu chitanța eliberată, mergeți la banca din cadrul postului vamal şi achitați suma accizei şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale.

Pasul 3 Eliberarea certificatului de vămuire. După achitarea taxelor cuvenite, Serviciul vamal vă eliberează un certificat cu care mergeți la Agenția Servicii Publice pentru înregistrarea vehiculului în Republica Moldova.

 Pasul 4 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă. Mergeți la Societatea de Asigurări pentru a încheia asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulați. Asigurarea de răspundere civilă (RCA), încheiată de un asigurator, pe numele proprietarului vehiculului, este obligatorie pentru a circula pe drumurile din Republica Moldova.

Pasul 5 Obținerea actelor de vămuire. După achitarea taxelor stabilite, Serviciul vamal eliberează documente care confirm plasarea vehiculului în regim de import definitiv, cu care mergeți la Agenţia Servicii Publice pentru înregistrarea vehiculului în Republica Moldova.

 Pentru mai multe detalii privind procedura de înmatriculare, accesați: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/vehicule/42

https://e-services.md/ro/evidenta-si-documentarea-vehiculelor

8.

Ce este o asigurare de răspundere civilă auto?

Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule (RCA) reprezintă o asigurare obligatorie pentru orice proprietar sau utilizator al unui vehicul.

 În cazul unui accident rutier, soldat cu daune materiale, vătămări corporale, deces sau prejudicii morale, persoana păgubită primește despăgubiri din partea companiei la care este asigurată persoana vinovată de producerea accidentului.

Deținătorii sau utilizatorii unităților de transport înregistrate în Republica Moldova sunt obligați să încheie contracte de asigurare obligatorie RCA.

Asigurarea CASCO este una facultativa (benevolă), iar asigurarea RCA este una obligatorie.

În cazul înstrăinării vehiculului, asiguratul este obligat să informeze compania de asigurare. Acesta poate cesiona drepturile din contractul de asigurare RCA noului proprietar sau poate rezoluționa contractul existent, cu condiția că în perioada de valabilitate a acestuia nu au fost sau nu urmează a fi achitate despăgubiri de asigurare. Noul proprietar nu este în drept să modifice contractul RCA fără o solicitare, în adresa companiei de asigurări, din partea fostului proprietar.

9.

Obligațiile conducătorului auto implicat într-un accident în traficul rutier

Potrivit punctului 12 subpunctului 1) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357/20091 , obligațiile conducătorului auto sunt următoarele: a) să oprească imediat vehiculul semnalizându-l în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera a) sau subpunctul 2) din Regulamentul circulației rutiere; b) să nu schimbe poziția vehiculului și a obiectelor de pe partea carosabilă provenite ca urmare a accidentului în traficul rutier, cu excepția cazurilor prevăzute la literele c) și d) de mai jos; c) să acorde primul ajutor, să cheme ambulanța în cazul în care în accident au fost cauzate traumatisme persoanelor, iar dacă aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgență – să asigure transportarea persoanei traumatizate la cea mai apropiată unitate medicală cu un vehicul de ocazie ori cu propriul vehicul, să declare la unitatea medicală identitatea sa, prezentând permisul de conducere sau alt act, precum și certificatul de înmatriculare a vehiculului, ulterior să revină la locul accidentului; d) să elibereze partea carosabilă deplasând vehiculul pe acostament ori cât mai aproape de bordura trotuarului, atunci când în urma accidentului nu sunt persoane decedate și/sau traumatizate, iar prezența pe partea carosabilă a vehiculului implicat în accident face dificil sau blochează traficul rutier; e) să marcheze locul inițial al vehiculului, obiectelor ce țin de accident și a persoanei traumatizate, dacă se impune schimbarea poziției acestora pentru acordarea primului ajutor, transportarea persoanei traumatizate cu propriul vehicul la unitatea medicală sau pentru eliberarea părții carosabile; f) să asigure, pe cât posibil, păstrarea urmelor, precum și ocolirea locului accidentului; g) să anunțe despre accident poliția prin intermediul Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și să rămână pe loc până la sosirea polițiștilor; h) să nu consume băuturi alcoolice sau droguri, precum și să nu administreze medicamente preparate în baza acestora până nu va fi supus testării alcoolscopice, sau, după caz, examinării medicale și recoltării probelor biologice.