Imigrare și adaptare în Republica Moldova

1.

Condiții de eligibilitate

Imigrarea este intrarea cetățenilor străini sau a persoanelor fără cetățenie (apatrizi) într-un anumit stat (în speță Republica Moldova), în scopul de a se stabili definitiv sau temporar pe teritoriul acestuia. Prin urmare acest pașaport este pentru cetățenii străini sau apatrizi care doresc să obțină drept de ședere provizorie sau permanentă.

Pentru a imigra, în funcție de situația specifică, poate fi necesară parcurgerea a o parte sau a tuturor pașilor incluși mai jos:

2.

Obținerea/prelungirea vizei de intrare pe teritoriul Republicii Moldova

2.1.
Obținerea vizei

înainte de obținerea dreptului de ședere aveți nevoie de a obține dreptul de a intra pe teritoriul Republicii Moldova solicitând și obținând viză de intrare în Republica Moldova.

Viza se obține la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sau prin intermediul portalului Viza electronică (http://evisa.gov.md/), destinat doar pentru viza de scurtă ședere – tip C.

Pentru cetățenii anumitor țări este nevoie de o invitație pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova. Pentru obținerea invitației, aveți nevoie de următoarele documente:

 • cererea tip privind eliberarea invitației completată la calculator, semnată de solicitant;
 • declarația scrisă în formă liberă – privind scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova, semnată de solicitant;
 • copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puțin de șase luni, copiile vizelor anterioare obținute pentru Republica Moldova şi/sau alte state;
 • dovada existenței mijloacelor de întreținere (30 euro/zi) pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puțin de 300 euro, sau echivalentul în altă valută străină, în cazul unei șederi mai scurte de 10 zile, din partea solicitantului sau a persoanei invitate;
 • buletinul de identitate/permisul de ședere valabil a persoanei care invită, în original şi copie;
 • achitarea taxei de stat şi a serviciilor prestate.

Pentru mai multe detalii privind modul de obținere a vizei de intrare accesați linkul http://www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/cetatenii-straini-nevoie/

2.2.
Prelungirea vizelor

Viza care s-a acordat pe un termen de ședere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încât durata totală a șederii acordate să nu depășească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 zile precedente fiecărei zile de ședere.

Prelungirea vizei poate avea loc doar în același scop pentru care a fost acordată. Prelungirea vizelor se face printr-un consemn aplicat în documentul de trecere a frontierei de stat, indiferent de modul de depunere a cererii de viză pentru intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.

Solicitarea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit de viză.

Pentru prelungirea vizei oferite în scop de muncă sunteți obligați să obțineți avizul favorabil al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

3.

Obținerea dreptului de ședere

Dacă sunteți cetățean străin (apatrid) care dorește să se stabilească cu reședința în Republica Moldova trebuie sa obțineți dreptul de ședere. Ulterior momentului îndeplinirii cerințelor si depunerii actelor necesare pentru dobândirea dreptului de ședere, puteți solicita permisele de ședere care atestă identitatea şi statutul juridic al străinului, dreptul de ședere al titularului în Republica Moldova, precum și durata și scopul pentru care vi s-a acordat acest drept, și care sunt valabile doar pe acest teritoriu.

Puteți solicita unul din următoarele tipuri de permise de ședere:

 • permisul de ședere provizorie, pe care îl puteți obține în cazul când s-a acordat sau s-a prelungit dreptul de ședere provizorie, pe perioada de valabilitate a dreptului de ședere, dar care nu poate depăși termenul de valabilitate a actului de identitate național;
 • permis de ședere provizorie pentru apatrizi dacă sunteți apatrid și vi s-a asigurat dreptul de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova;

permisul de ședere permanentă în cazul în care nu sunteți apatrid și în cazul dobândirii dreptului de ședere permanentă, pe perioada valabilității pașaportului cetățeanului străin.

3.1.
Dreptul de ședere provizorie

Dacă sunteți cetățean străin (apatrid) care dorește să se stabilească cu reședința în Republica Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile puteți solicita acordarea dreptului de ședere provizorie.

Dreptul de ședere provizorie poate fi acordat în scop de:

3.2.
Dreptul de ședere permanentă

Puteți solicita dreptul de ședere permanentă dacă sunteți străin și aveți dreptul/permis de ședere provizorie (3 ani dacă sunteți căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte considerente).

4.

Obținerea cetățeniei Republicii Moldova

4.1.
Obținerea cetățeniei prin naturalizare

Cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetăţeanului străin sau apatridului cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care respectă prevederile Constituţiei, a susţinut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii române şi are surse legale de venit, cu respectarea uneia dintre următoarele condiţii:

 • are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară şi azil politic, termenul respectiv este de 8 ani;
 • are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani;
 • este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi a avut domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani;
 • are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv părinţi adoptivi sau copii adoptaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova.

Termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova a străinului se calculează de la data autorizării de către autorităţile Republicii Moldova a şederii acestuia pe teritoriul ţării. Data autorizării şederii se consideră data eliberării de către autorităţile competente a documentului care confirmă dreptul de şedere al străinului pe teritoriul Republicii Moldova. Dovada şederii legale şi continue se face cu documentele oficiale, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, sau în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.

Cerințe față de solicitant: Cetăţeni străini, apatrizi, beneficiari de protecţie internaţională.

Cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare poate fi depusă personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

Lista documentelor pentru depunerea cererii poate fi accesată aici: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/17/173

Serviicul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/005000089

4.2.
Obținerea cetățeniei prin recunoaștere

Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada cetăţeniei sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova, iar data dobândirii cetăţeniei se consideră data exprimării consimțământului în scris în acest sens. 

În cazul în care persoana nu este de acord cu data dobândirii cetăţeniei, la solicitarea acesteia, autoritatea competentă determină data dobândirii cetăţeniei în temeiul documentelor care confirmă că persoana respectivă întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare sau de cea anterioară în materie de cetăţenie, prin care a fost declarată cetăţean al Republicii Moldova.

Cerințe față de solicitant: Cetăţeni străini, persoane cu statut juridic nedeterminat.

Cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere poate fi depusă personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/005000092

Sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:

 • persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova;
 • persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;
 • persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.

Cerințe față de solicitant: Cetăţeni străini, apatrizi, beneficiari de protecţie internaţională, solicitanţi ai statutului de apatrid.

Cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere poate fi depusă personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/005000115

4.3.
Redobândirea cetățeniei

Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere, păstrându-şi, la dorinţă, cetăţenia străină, dacă nu cade sub incidenţa art. 20, lit.a) - d) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

Cerințe față de solicitant: Cetăţeni străini, apatrizi, beneficiari de protecţie internaţională.

Cererea pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova poate fi depusă personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

Lista documentelor pentru depunerea cererii poate fi accesată aici: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/17/174

Serviciul public poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/005000102


5.

Adaptare în Republica Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova stabiliți cu domiciliul în străinătate sunt în drept să-şi stabilească oricând, în mod liber, domiciliul în RM.

 Pentru repatriere, depuneți cererea pentru eliberarea buletinului de identitate la Agenţia Servicii Publice. În cererea pentru eliberarea buletinului de identitate, indicați statul din care vă repatriați, iar menţiunea privind autorizaţia de emigrare din paşaport se anulează, după care se restituie titularului. 

 Pentru mai multe detalii, accesați acest link: https://programare.asp.gov.md/qwebbook/index.jsp?lang=ro

5.1.
Autentificarea şi recunoaşterea actelor de studii

Actele de studii pentru recunoaștere, echivalare și autentificare (cu excepția recunoașterii și echivalării perioadelor de studii pentru continuarea studiilor în învățământul național) se depun la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE) al Ministerului Educației și Cercetării.

 Adresa CTICE: str. Alecu Russo 1, et. 7, of. 77C

Informații suplimentare la numărul de telefon: (+373 22) 45 00 01

 Depunerea actelor de studii se face doar în baza programării prealabile http://ctice.md:8095/autentificare/

5.2.
Recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor

Recunoașterea și echivalarea actului de studii se face în funcţie de:

 • tipul programului de studii/programului de formare profesională;
 • numărul de credite transferabile;
 • conţinutul programului de studii/de formare profesională;
 • calificare profesională (suplimentul la diplomă/certificatul de calificare)

Serviciul se aplică în cazul în care, după revenirea de peste hotare, apare necesitatea de a înscrie copiii la o instituție de învățământ din țară sau când angajatorii solicită recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor în procesul de angajare în câmpul muncii.

Scopul serviciului este de a identifica diferențele în programele de studii realizate în străinătate, a orienta copiii reveniți din migrație la nivelul de studii corespunzător și, după caz, a recomanda susținerea/recuperarea diferențelor de program. Recunoașterea actelor de studii sau a calificărilor obținute peste hotare, permite, de asemenea, accesul la următorul nivel de studii sau la ocuparea unui loc de muncă în țară.

În cazul copiilor reveniți, care au studiat o perioadă și nu au finalizat un ciclu de studii, respectiv nu au primit document de absolvire (atestat/diplomă) de la instituția din străinătate, pentru a continua studiile la una din treptele de învățământ (primar, gimnazial, liceal, profesional-tehnic, superior), urmează să se solicite la structurile abilitate serviciul de recunoaștere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate.

În cazul copiilor reveniți, care au finalizat un ciclu de studii și au primit document de absolvire (atestat/diplomă) a unei instituții de învăţământ din străinătate, urmează să se solicitate la structurile abilitate serviciul de recunoaștere şi echivalare a actului de studii eliberat în străinătate.

Regulamentul privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_1702_de_aprobare_a_regulamentului_de_recunoastere.pdf

5.3.
Recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate

Învățământul primar, gimnazial și liceal       

Pentru persoanele care nu au primit document de absolvire a instituţiei de învăţământ și solicită recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, pentru a continua studiile în învățământul primar, gimnazial și liceal, dosarul se depune la Organul local de specialitate în domeniul învăţământului (în continuare – OLSDÎ) sau la instituţia de învăţământ în care persoana solicită înscrierea la studii.

Instrucțiunea cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor din învățământul general

https://mec.gov.md/sites/default/files/ordin_mec_992-03.08.2023.pdf

Învățământul profesional tehnic: dosarul se depune la Centrele de Excelență conform domeniului de formare profesională solicitat (Centrele de recunoaștere și echivalare) sau la instituția de învățământ profesional tehnic la care se solicită înscrierea pentru continuarea studiilor, în dependență de programul de formare profesională urmat în străinătate.

Metodologia cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_638_metodologia_recunoaster_ipt.pdf

Învățământul superior: dosarul se depune la instituția de învățământ superior la care se solicită înscrierea pentru continuarea studiilor, în funcție de programul de studii urmat în străinătate.

Metodologia cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate: https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologie_superior_937_din_19.06.18.pdf

Formularul cererilor tipizate poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerul Educaţiei și Cercetării: https://mecc.gov.md/ro/content/autentificarea-si-recunoasterea-actelor-de-studii

Recunoașterea și echivalarea actelor de studii postuniversitare pe domeniile de formare profesională ,,Medicină" și ,,Farmacie", obținute peste hotare

Scopul serviciului este recunoașterea și echivalarea actelor de studii postuniversitare pe domeniile de formare profesională ,,Medicină" și ,,Farmacie", obținute peste hotare, ce permite accesul la următorul nivel de studii sau încadrarea în câmpul muncii, conform specialității recunoscute.

Mai multe informații despre procedura de recunoaștere și echivalare a actelor de studii postuniversitare pe domeniile de formare profesională ,,Medicină" și ,,Farmacie", obținute peste hotare, pot fi obținute consultând următorul link:

 https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/07/Ordin-MS-Echivalare-studii-postuniversitaere-nr-603-03.07.2023.pdf

5.4.
Oportunități de angajare

Principala instituție de stat care oferă gratis servicii în acest domeniu sunt este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) care pot fi găsite în toate raioanele ţării. ANOFM oferă suport informațional și consultativ, deține baze de date complexe despre companii și locuri vacante, oferă stimulente financiare pentru integrarea în câmpul muncii, cursuri de formare profesională, suport și ghidare în carieră.

Surse pentru căutarea unui loc de muncă:    https://cariere.gov.md/ro sau civic.md, https://www.lucru.md/ro , https://www.delucru.md/, https://www.angajare.md, https://www.rabota.md/ro/ La fel, este disponibil și Programul de stagii plătite în serviciul public https://cancelaria.gov.md/ro/stagii.