Construcția, cumpărarea, închirierea unui imobil

Cerințe specifice pentru construirea unui imobil

Pentru construirea unui imobil va fi nevoie să parcurgeți următorii pași:

1.

Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare

În vederea inițierii unui proiect de construcție, beneficiarul trebuie să obțină certificatul de urbanism pentru proiectare. Acesta conține toate elementele ce definesc imobilul/ terenul din punct de vedere juridic, economic, etnic și arhitectural-urbanistic.

Obținerea certificatul de urbanism se face în conformitate cu art. 3; art. 4 și art 5 din Legea 163/2010 privind autorizare executării lucrărilor de construcție.


1.1.
Depunerea documentelor pentru obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se emite de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarului, în baza cererii deținătorului dreptului de superficie asupra terenului, cu acordul scris al proprietarului terenului şi la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:

 • buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
 • raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;
 • actul care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de superficie asupra terenului;
 • acordul scris al proprietarului terenului pentru lucrările de construcție planificate de superficiar. 

Solicitarea altor documente decît cele prenotate nu se admite.

Pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare, se achită plata stabilită anual prin decizia consiliului local, ce nu va depăşi suma de 50 de lei.

În cazul în care nu au fost anexate toate documentele, cererea este admisă şi înregistrată, însă emitentul poate suspenda examinarea pe un termen de pînă la 30 de zile, cu înştiinţarea obligatorie a solicitantului. Suspendarea termenului devine nulă din ziua în care solicitantul a prezentat toate documentele necesare.

Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism pentru proiectare


1.2.
Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentației de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

În cazul emiterii certificatului de urbanism pentru proiectare pentru imobilele/terenurile amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit prin documentația de urbanism şi de amenajare a teritoriului un regim special, emitentul va obţine avizele prevăzute de legislaţie.

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului

1.3.
Termenul de elaborare şi eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare şi valabilitatea acestuia

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se eliberează solicitantului (beneficiarului) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezintă durata elaborării documentației de proiect, care nu poate depăși 24 de luni de la data emiterii certificatului.

La cererea titularului, termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare poate fi prelungit o singură dată pe un termen de până la 12 luni.

Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare se consideră consumat după obținerea autorizației de construire.

1.4.
Avizul Consiliului National al Monumentelor Istorice

În cazul în care lucrările de construcție necesită intervenții la monumentele de istorie, artă și arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, va fi nevoie avizarea schiței de proiect la Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI).

Pentru a obține avizul pozitiv asupra schiței de proiect, trebuie să fie prezentate următoarele documente:

 •  buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul persoanei juridice);
 • nota istorică asupra obiectului, dacă este cazul;
 • planul de încadrare în teritoriu a obiectului;
 • planul general al obiectului (cu indicarea construcțiilor adiacente);
 • releveul imobilului/imobilelor cu statut de monument (inclusiv al elementelor decorative și de tâmplărie exterioară și interioară, al elementelor constructive, de mobilier fix intern etc.);
 • documentarea fotografică completă a imobilului/imobilelor existente la care se intervine (inclusiv detaliile arhitecturale, tehnice şi de decor interior etc.), a sondajelor arhitecturale efectuate;
 • schița de proiect de conservare/restaurare, reabilitare/adaptare, consolidare sau de construcție nouă, după caz, elaborată de arhitecți cu experiență practică în proiectarea intervențiilor de conservare/restaurare la monumente, autorizați/atestați în domeniul patrimoniului cultural arhitectural istoric;

soluția cromatică a fațadelor desfășurate pe stradă, în curte etc., după caz.

2.

Elaborarea documentației de proiect: avizată, verificată și aprobată

Ulterior obținerii certificatului de urbanism, puteți începe procesul de pregătire a documentației de proiect, care presupune o serie de pași care sunt prezentați mai jos.

2.1.
Obținerea avizelor de racordare (condiții tehnice) de la furnizori de gaze, energie, apă și canalizare

Trebuie să fie obținute avizele de racordare la rețelele edilitare, necesare pentru elaborarea documentației de proiect. Aceste avize se eliberează gratuit de către furnizori (deținători de utilități) în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.

Planul de trasare a rețelelor se eliberează gratuit solicitantului (beneficiarului) de către emitent în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării.

Avizele de racordare se obțin de la următorii furnizori:

 • pentru energie electrică:
 1. ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
 2. SA Red Nord
 • pentru gaze naturale:
 1. la nivel național: SA Moldovagaz
 2. pentru Chișinău: SRL „Chisinau-gaz”
 • pentru alimentare cu apă și canalizare:
 1. pentru Chișinău: SA Apă-Canal Chișinău
 2. pentru restul țării verificați care sunt furnizorii disponibili în funcție de reședință accesând link-ul

Pentru obținerea avizului de racordare la rețeaua de energie electrică și gaze naturale, trebuie să se depună o cerere în scris la oficiul operatorului de rețea, care cuprinde obligatoriu următoarele:

 • numele şi prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii şi datele bancare;
 • adresa locului de consum;
 • scopul utilizării energiei electrice/ gazelor naturale;
 • puterea electrică solicitată, categoria și tipul de curent electric/ debitul sumar al instalației sale de utilizare, excepție fiind consumatorii casnici.

La cerere se anexează în mod obligatoriu copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului.

Operatorul de rețea trebuie să prezinte solicitantului avizul de racordare în termen de 15 zile calendaristice.

Avizul de racordare se eliberează gratuit.

Pentru detalii suplimentare cu privire la obținerea avizului de racordare, puteți accesa următoarele linkuri:

2.2.
Elaborarea documentației de proiect

Ulterior obținerii certificatului de urbanism, precum și a avizelor de racordare, poate începe elaborarea documentației de proiect.

În scopul elaborării documentației de proiect, trebuie să colaborați cu persoane specializate în activități de proiectare (arhitecți/proiectanți), cu care se va încheia un contract de antrepriză. Adițional, se va încheia și un contract pentru supravegherea de autor, reprezentând serviciul pe care proiectantul îl realizează în întreaga perioadă de executare a lucrărilor până la finalizarea lor completă. Sarcina de bază este verificarea îndeplinirii corecte a lucrărilor de finisaj în concordanță cu planul proiectului.

Solicitantul are dreptul de a alege arhitectul autor al proiectului, precum și ceilalți specialiști executanți ai lucrărilor de proiectare și realizare, din rândurile persoanelor care dețin certificate de atestare din partea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Lista specialiștilor atestați care au dreptul de a activa poate fi accesată la următorul link


2.3.
Verificarea documentației de proiect

Documentația de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism, cât și documentația de proiect elaborată în baza raportului de expertiză tehnică, se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatori de proiecte atestați.

Aceasta are drept scop asigurarea nivelurilor minime de calitate, și poate fi efectuată doar de specialiștii atestați. Lista verificatorilor de proiecte atestați poate fi accesată la link-ul.

Pentru scopul verificării, arhitectul/ proiectantul cu care se colaborează trebuie:

 • să pună la dispoziția solicitantului proiectul de specialitate complet, cu toate piesele scrise și desenate, prevăzute în documentele normative;
 • să furnizeze verificatorului atestat datele necesare solicitate asupra proiectului pe care l-a întocmit;
 • să introducă în proiect, înainte de ștampilarea acestuia de către verificatorul atestat, toate modificările sau completările a căror necesitate a fost depistată în procesul verificării.

În acest sens, împreună cu arhitectul/ proiectantul se va stabili de comun acord termenele și modul de prezentare care sunt, de regulă, coroborate cu cele prevăzute în contractul de proiectare.

În măsura în care documentația de proiect a fost pregătită în conformitate cu legislația națională, aceasta nu necesită avizare suplimentară de la organele supravegherii de stat și nu se avizează suplimentar de către furnizorii de utilități.

Nu se supune verificării documentația de proiect pentru clădiri de locuit cu un nivel, pentru una sau două familii, și anexele gospodărești ale acestora situate în localitățile rurale, precum și construcțiile provizorii cu suprafețe mai mici de 150 m.p.

Responsabilitatea integrală pentru soluțiile de proiect ale construcțiilor sus-enumerate îi revine proiectantului acestora.

2.4.
Avizele Consiliului National al Monumentelor Istorice

În cazul în care lucrările de construcție necesită intervenții la monumentele de istorie, artă și arhitectură, sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, trebuie să se obțină de la Consiliului Național al Monumentelor Istorice avizul pozitiv asupra proiectului de execuție.

Pentru a obține avizul pozitiv asupra proiectului de execuție, se va prezenta spre examinare Consiliului Național al Monumentelor Istorice documentația de proiect care trebuie să corespundă parametrilor adoptați în faza schiță de proiect, împreună cu copia fișei de avizare a schiței de proiect și a certificatului de urbanism.

Pentru informații suplimentare, puteți vizita pagina oficială.

3.

Obținerea autorizației de construire

Pentru a putea începe executarea lucrărilor de construcție, este nevoie de autorizația de construire.

Autorizația de construire se emite în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarului, în baza cererii deținătorului dreptului de superficie asupra terenului, cu acordul scris al proprietarului terenului, în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

Pentru emiterea autorizației de construire, se achită plata stabilită anual prin decizia consiliului local, ce nu va depăși suma de 100 de lei.

Pentru a primi autorizația de construire este nevoie să fie depusă o cerere de solicitare a emiterii Autorizației de construire la primărie. La cerere se anexează următoarele documente:

 1. acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit, iar în cazul construcției rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele – acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului/terenului ce urmează a fi utilizat pentru construcție;
 2. certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului aprobării tacite;
 3. extrasul din documentaţia de proiect, cuprinzând memoriul explicativ, planul general (plan de situaţie, plan trasare), faţadele, soluţiile cromatice, proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţie;
 4. raportul unic de verificare a documentației de proiect pentru construcție, elaborat conform Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 361/1996;
 5. buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul persoanei juridice);
 6. contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi proiectant;
 7. extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă sau arhitectură ori în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
 8. certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;
 9. acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi dacă, din caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfăşura activităţi prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
 10. actul care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de superficie asupra terenului;
 11. acordul scris al proprietarului pentru lucrările de construcție planificate de superficiar. Sunt exceptate de la obligația de a deține și de a prezenta acordul scris al proprietarului administrațiile și rezidenții zonelor economice libere care au înregistrat dreptul de superficie în registrul bunurilor imobile, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii de producție (construcția halelor industriale) și a infrastructurii tehnico-edilitare în zonele economice libere, necesare în vederea desfășurării activităților prevăzute de Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere.

Documentele enumerate mai sus se vor prezinta în original şi în copii, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. c), care se prezintă doar în original.

Solicitarea altor documente decât cele prenotate nu se admite

3.1.
În cazul solicitării autorizării obiectelor din zona de protecție a drumului public

Emitentul autorizației de construire (primăria) este obligat să obţină avizul necesar (autorizaţia de amplasare) în conformitate cu Legea drumurilor nr.509/1995, care se eliberează în termen de pînă la 20 de zile lucrătoare. Autorizaţia de construire eliberată în lipsa avizului (autorizaţiei de amplasare) în cauză este nulă.

În cazul în care la cerere nu au fost anexate toate documentele, cererea este admisă şi înregistrată, însă emitentul poate suspenda examinarea pe un termen de pînă la 30 de zile, cu înştiinţarea obligatorie a solicitantului. Suspendarea termenului de examinare devine nulă din ziua în care solicitantul a prezentat toate documentele necesare.

Drept temei pentru refuzul de a elibera autorizația de construire servesc următoarele:

 1. solicitantul nu a prezentat toate documentele necesare;
 2. documentația de proiect a fost elaborată cu încălcarea prescripţiilor şi a elementelor stabilite prin certificatul de urbanism pentru proiectare;
 3. lipsesc avizele pozitive, stabilite prin certificatul de urbanism și actele normative, care trebuie să însoțească cererea privind solicitarea autorizației de construire.

În cazul cînd primăria nu a eliberat Autorizația de construire în termen de 30 zile lucrătoare și nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizația de cosntruire se consideră eliberată. În acest caz, sunteți în drept să începeți executarea lucrărilor,  informînd în scris primăria şi Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

De asemenea, Autorizaţia de construire poate fi eliberată pe tranşe sau poate prevedea executarea lucrărilor de construcţie pe tranşe dacă documentaţia de proiect stabileşte aceste reglementări.

Ca urmare a situației enunțate, primăria este obligată să elibereze necondiţionat autorizaţia de construire în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei despre începerea executării lucrărilor.

3.2.
Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire

Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizație de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:

 1. reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;
 2. înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tâmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;
 3. lucrări de finisări interioare;
 4. lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
 5. înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
 6. înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
 7. reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
 8. lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infrastructurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;
 9. lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;
 10. instalarea mobilierului urban;
 11. amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
 12. construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de până la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private;

Excepție sunt intervențiile la monumentele de istorie, artă și arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, în acest caz categoriiile de lucrări enumerate mai sus se vor executa în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Legea nr. 163/2010.

Centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie, în cazul caselor individuale (inclusiv case familiale, case duplex, case înșiruite), în limita terenului privat pe care se amenajează centrala electrică, se proiectează doar pentru compartimentul de electricitate și rezistență, fără certificat de urbanism pentru proiectare, iar lucrările de construcție/montare – fără autorizația de construire.

Emitentul (primăria) autorizaţiei de construire stabileşte termenul de începere a lucrărilor de construcţie de până la 6 luni din data eliberării acesteia.

Neînceperea lucrărilor în termenul stabilit prin autorizaţia de construire duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii.

În cazuri motivate, dacă lucrările de construcţie nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.

În cazul schimbării proprietarului, autorizaţia de construire rămîne valabilă, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar noul proprietar este obligat să înştiinţeze emitentul care a eliberat autorizaţia în cauză despre intrarea sa în posesiune.

În cazul în care, pe perioada executării lucrărilor de construcţie, în documentaţia de proiect se operează modificări care pot afecta prescripţiile stabilite în cadrul regimului arhitectural-urbanistic al certificatului de urbanism pentru proiectare (capacitatea construcţiei, alinierea construcţiei faţă de străzile adiacente şi distanţele între construcţii, înălţimea construcţiei, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului), este obligatorie obţinerea unui nou certificat de urbanism pentru proiectare şi a unei noi autorizaţii de construire în condiţiile prezentei legi, cu sistarea necondiţionată a lucrărilor pînă la obţinerea noii autorizaţii

4.

Darea în exploatare a bunului imobil construit

Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora, atât la lucrările noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, modernizări, extinderi), finanțate din mijloace financiare proprietate privată se efectuează de către investitor (persoană fizică sau juridică) şi executant, prin crearea unei comisii de recepţie în baza unui contract civil. (pct. 431 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285/1996).

La recepţie sunt obligaţi să participe proiectantul, dirigintele de şantier şi responsabilul tehnic, fiecare dintre ei va primi câte un exemplar al actului de recepție. Investitorul poate invita la lucrările de recepţie alte persone (pct. 432 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285/1996).

Cheltuielile de orice natură, necesare pentru activitatea comisiei de recepţie, cad în sarcina investitorului. Membrii comisiei de recepţie vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor, dacă este cazul.

Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decît cele ce decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă (pct. 44 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285/1996).

Comisiile pentru recepţia locuinţelor cu un nivel şi anexele gospodăreşti ale acestora, pentru una sau două familii, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m.p. vor fi alcătuite din cel puțin 2 persoane, inclusiv investitorul sau reprezentantul acestuia și un specialist cu activități în construcție, atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009 (pct. 9 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285/1996), (listele cu specialiști atestați sunt publicate le link-ul).

La terminarea recepţiei, comisia de recepţie îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285/1996, pe care îl va înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, de amînare sau de respingere a ei (pct. 40 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285/1996).

5.

Înregistrarea primară a imobilului

Potrivit prevederilor art.4 alin.(3) lit. a), b), și c) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, înregistrarea bunurilor imobile și dreptul de proprietate asupra lor în Republica Moldova este obligatorie în Registrul bunurilor imobile gestionat (ținut) de IP Cadastrul Bunurilor Imobile din Cadrul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru. Înregistrarea bunului imobil și a drepturilor asupra lui se efectuează exclusiv de către organul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se află bunul imobil (art. 5 alin (2) din Legea nr. 1543/1998).

Înregistrarea drepturilor se efectuează la cererea titularilor de drepturi. La înregistrarea primară a bunului imobil şi a drepturilor asupra lui, este obligatorie prezentarea planului bunului imobil recepţionat conform procedurii stabilite. Prezentarea planului nu este necesară, în cazul în care organul cadastral teritorial îl deţine deja.

Documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor trebuie să individualizeze bunul imobil (să conţină descrierea lui) şi să indice dreptul ce urmează a fi înscris, semnăturile de rigoare, iar în cazurile stabilite de lege, să fie autentificate notarial şi ştampilate. În cazul în care documentul are două sau mai multe file, acestea trebuie să fie numerotate şi şnuruite fie capsate sau broşate, după cum prevede legea.

Pentru înregistrarea primară a bunurilor imobile trebuie să fie depusă o cerere la registratorul serviciului cadastral teritorial din raza de deservire a bunului imobil. În cerere se indică numărul cadastral și adresa bunului imobil, datele de identitate ale solicitantului, după caz, ale reprezentantului, actul în temeiul căruia acționează reprezentantul, serviciul solicitat, adresa pentru corespondență, de asemenea se enumeră actele anexate la cerere (art. 30 alin.(3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998).

Organul care efectuează înregistrarea este obligat să elibereze, în termen de 10 zile lucrătoare sau într-un alt termen stabilit de lege, actele care au fost prezentate pentru înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor supra lor.

Plata pentru servicii se efectuează de către beneficiari concomitent cu depunerea cererii de prestare a serviciului (art. 13 alin (31) din Legea nr. 1543/1998). Tarifele pentru serviciile prestate de IP Cadastrul Bunurilor Imobile esunt aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 966/2020.

Documente necesare pentru depunerea cererii

La cerere se anexează următoarele documente (art. 28 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1543/1998):

- actul de identitate:

- actele ce confirmă împuternicirile reprezentantului (după caz).

- documentele ce confirmă dreptul asupra bunului imobil se depun în două exemplare, după cum urmează: pentru actele juridice autentificate notarial şi actele autorităţilor publice – originalul sau o copie legalizată şi o copie simplă; pentru actele juridice în formă scrisă simplă – două exemplare originale.

Ca temei pentru înregistrarea drepturilor în registrul bunurilor imobile pot servi următoarele acte:

 -         actele administrative emise de autoritățile publice abilitate în modul stabilit de legislație, în vigoare la data adoptării lor, precum şi certificatele constatatoare emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, în procedura de aprobare tacită;

-         Contractele asupra bunului imobil, încheiate conform legislației în vigoare la data adoptării lor;

-         Antecontractele și declarațiile de exercitare a opțiunii, autentificate notarial, cu confirmarea comunicării către promitent;

-         Certificatele de moștenitor;

-         Hotărârile instanței de judecată;

-         Procesele-verbale privind procurarea bunului imobil la licitație, întocmite de executorul judecătoresc și confirmate de către instanța de judecată, sau procesele-verbale de transmitere a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, întocmite de către executorul judecătoresc;

-         Procesele-verbale ale licitației, actele de ridicare a bunurilor imobile adjudecate și certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, sau actele de ridicare a bunurilor imobile neadjudecate la licitație și certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, ori actele de separare a bunului imobil din masa debitoare, întocmite de către administratorul de insolvabilitate/lichidator, și actele ce confirmă dreptul real sau personal al persoanei care a solicitat separarea bunului imobil din masa debitoare;

-         Titlurile de autentificare a drepturilor deținătorului de teren și alte acte (adeverințe) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autoritățile publice abilitate, în modul stabilit de legislația în vigoare la data eliberării lor;

-         Alte documente privind nașterea sau transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate conform legislației în vigoare la data nașterii sau transmiterii acestor drepturi.

6.

Cumpărarea unui imobil

În cazul în care ați decis să procurați o locuință personală, aceștia sunt pașii care trebuie urmați:

 • Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în formă autentică
 • Înregistrarea dreptului de proprietate.


6.1.
Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în formă autentică
6.2.
Înregistrarea dreptului de proprietate. Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate (cu excepția moștenirii și a dreptului UAT și a statului)

Veți dobândi dreptul de proprietate asupra imobilului doar după înregistrarea acestuia în Registrul bunurilor imobile.

În scopul înregistrării dreptului de proprietate asupra locuinței achiziționate, trebuie să depuneți o cerere în acest sens la registratorul serviciului cadastral teritorial din raza de deservire a bunului imobil, și să depuneți următoarele documente:

·     documentul ce confirmă dreptul de proprietate – contractul de vânzare-cumpărare, autentificat notarial;

·      actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate);

·       copia actul de identitate al soțului/soției (după caz declarația soțului/soției, autentificată notarial, la solicitarea înscrierii a unuia din soți în registrul bunurilor imobile sau prezența ambilor soți la ghișeul de primire din cadrul centrelor multifuncționale);

·      certificatul de înregistrarea căsătoriei (după caz);

·      actul de identitate al reprezentantului și actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decât persoana care solicită înscrierea dreptului său de proprietate);

·      actele de stare civilă privind schimbarea numelui/ prenumelui/ patronimicului (după caz) originalul și o xerocopie ;

·      contract matrimonial (după caz).

·      bonul ce confirmă achitarea serviciilor;

Tariful pentru înregistrarea dreptului de proprietate variază în funcție de numărul de zile în care se solicită înregistrarea bunului imobil (urgent sau în regim obișnuit).

După înscrierea dreptului de proprietate pe numele dumneavoastră, puteți să vă schimbați domiciliul/ reședința pe adresa locuinței noi, la organele competente.


6.3.
Contractul de investiții

Contractul de investiții este, de regulă, propus spre încheiere de către companiile de construcții în privința apartamentului care încă nu au fost finalizate.

Acesta NU reprezintă un contract de vânzare-cumpărare a acestui apartament, și nu deveniți proprietar al acestui apartament decât după darea în exploatare a imobilului respectiv.

Conform noilor prevederi ale Codului Civil din Republica Moldova (prevederi care au intrat în vigoare la 1.03.2019), trebuie să luați în considerare următoarele aspecte:

Contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție trebuie să prevadă:

 • numărul cadastral al bunului imobil în construcție;
 • numărul şi data eliberării şi expirării autorizației de construire în al cărei temei vânzătorul construiește sau asigură construirea obiectului contractului;
 • datele de identificare a proiectului de construcție;
 • natura dreptului pe care vânzătorul îl deține asupra terenului pe care se construiește (drept de proprietate sau de superficie), precum şi temeiul de dobândire a acestui drept. în cazul superficiei, se va prevedea termenul superficiei şi efectele stingerii dreptului de superficie prevăzute de lege şi, după caz, de actul de constituire a superficiei;
 • cota-parte din dreptul asupra terenului, construcției şi altor părți comune care se transmite cumpărătorului;
 • dacă există, descrierea drepturilor de folosință exclusivă acordate cumpărătorului asupra anumitor părți comune ale condominiului, conform actului de constituire a condominiului;
 • data asumată de dare în exploatare, determinată prin indicarea unei date calendaristice concrete;
 • prețul total şi, după caz, graficul de plată a ratelor;
 • dacă s-a convenit, faptul că cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate doar după achitarea a 95% din preț (rezerva proprietății).

La contract se adaugă următoarele anexe:

 • copia de pe autorizația de construire;
 • copia de pe planul obiectului contractului, aprobat în modul stabilit.

înainte de încheierea contractului şi, la cererea cumpărătorului, oricând pe durata executării acestuia, vânzătorul este obligat să aducă la cunoștința cumpărătorului:

 • proiectul de construcție şi, la cererea cumpărătorului, să-i furnizeze, sub semnătura pe proprie răspundere a vânzătorului, copii ale proiectului de construcție sau anumite file solicitate de cumpărător;
 • actul de constituire a condominiului şi, dacă există, statutul asociației de proprietari în condominiu, precum şi regulamentul condominiului;
 • identitatea antreprenorului şi a altor furnizori;

etapa actuală de executare a construcției.

6.4.
Modalități de finanțare

Credit pentru ”Prima casă”

Programul ”Prima casă” facilitează accesul persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea de credite ipotecare garantate parţial de stat. Programul este unul național, aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor.

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) este delegată de către Guvern, prin intermediul Ministerului Finanțelor să emită garanții în numele şi pe contul statului, în favoarea creditorilor (băncilor finanțatoare), care acordă credite ipotecare persoanelor fizice pentru cumpărarea unei locuinţe, acceptate în cadrul Programului.

Solicitările de acordare a creditului pentru procurarea locuinţei vor fi înaintate direct creditorilor Programului.

Lista Băncilor Finanțatoare:

1. BC „MOLDINDCONBANK” SA

2. BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA

3. BC „VICTORIABANK” SA

4. “MOBIASBANCA – OTP GROUP” S.A.

5. BC „EXIMBANK” SA

6. BC „ENERGBANK” SA

Pentru mai multe informații accesați www.primacasa.gov.md

Sau sunați la Linia Verde:

022 22 60 65

022 22 60 53

7.

Închirierea unui imobil

Dacă ați optat pentru închirierea unei locuințe, contractul de închiriere/locațiune poate fi încheiat în formă scrisă simplă și semnat de către ambele părți ale contractului (nu necesită autentificare obligatorie de către un notar licențiat). Dreptul de locațiune/închiriere asupra bunului imobil, instituit pe un termen mai mare de 3 ani, este supus notării obligatorii în Registrul bunurilor imobile. La fel, dreptul de locațiune poate fi notat și în cazul unor termene mai mici de 3 ani (nu-i obligatoriu).

Cererea de înregistrare a dreptului de locațiune ere în temeiul unui act juridic neautentificat notarial se semnează de către ambele părţi ale actului juridic (la Serviciul cadastral teritorial).  

Proprietarul bunului imobilul are obligația de a înregistra contractul de închiriere/locațiune la autoritățile fiscale pentru scopul îndeplinirii de către acesta a obligațiilor fiscale.


8.

Dobândirea unei locuințe prin moștenire (succesiune)

Succesiunea constituie una din modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate asupra patrimoniului unei persoane fizice decedate.

Pentru a dobândi dreptul de proprietate în calitate de moștenitor trebuie să acceptați succesiunea. Locul deschiderii succesiunii, raza teritorială în care trebuie să vă adresați unui notar, de regulă, este ultimul domiciliu al celui care lasă succesiunea.

Înregistrarea dreptului de proprietate în registrul bunurilor imobile asupra bunurilor imobile moștenite se efectuează în temeiul certificatul de moștenitor eliberat de notar. 


9.

Dobândirea unui bun imobil în construcție

În cazul în care ați decis să procurați un bun imobil în construcție (locuință sau un alt bun imobil), trebuie să urmați următorii pași obligatorii:

Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în formă autentică, care trebuie să prevadă:

·      numărul cadastral al bunului imobil în construcție;

·      numărul, data eliberării şi data expirării autorizației de construire în al cărei temei vânzătorul construiește sau asigură construirea obiectului contractului;

·      datele de identificare a proiectului de construcție;

·      natura dreptului pe care vânzătorul îl deține asupra terenului pe care se construiește clădirea (drept de proprietate sau de superficie asupra terenului), precum şi temeiul de dobândire a acestui drept, în cazul superficiei, se va prevedea termenul superficiei şi efectele stingerii dreptului de superficie prevăzute de lege şi, după caz, de actul de constituire a superficiei;

·      cota-parte din dreptul asupra terenului, construcției şi altor părți comune care se transmite cumpărătorului;

·      dacă există, descrierea drepturilor de folosință exclusivă acordate cumpărătorului asupra anumitor părți comune ale condominiului, conform actului de constituire a condominiului;

·      data asumată de dare în exploatare, determinată prin indicarea unei date calendaristice concrete;

·      prețul total şi, după caz, graficul de plată a ratelor;

·      dacă s-a convenit, faptul că cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate doar după achitarea a 95% din preț (rezerva proprietății).

La contract se anexează următoarele acte:

·      copia de pe autorizația de construire;

·      copia de pe planul obiectului contractului, aprobat în modul stabilit.

înainte de încheierea contractului şi, la cererea cumpărătorului, oricând pe durata executării acestuia, vânzătorul este obligat să aducă la cunoștința cumpărătorului:

·      proiectul de construcție şi, la cererea cumpărătorului, să-i furnizeze, sub semnătura pe proprie răspundere a vânzătorului, copii ale proiectului de construcție sau anumite file solicitate de cumpărător;

·      actul de constituire a condominiului şi, statutul asociației de proprietari în condominiu, precum şi regulamentul condominiului;

·      identitatea antreprenorului şi a altor furnizori;


9.1.
Înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile

Veți dobândi dreptul asupra bunului imobil doar după înregistrarea acestuia în Registrul bunurilor imobile. Va fi necesar să depuneți o cerere în acest sens la registratorul serviciului cadastral teritorial din raza de deservire a bunului imobil, cu atașarea de drept deținute.  

Dreptul de proprietate asupra bunului imobil procurat se va dobândi după finisarea lucrărilor de construcție și transmiterea bunului în proprietate, prin act de transmitere-primire încheiat cu compania ce a asigurat executarea lucrărilor de constricție. Actul în cauză la fel va fi necesar de prezentat la registratorul serviciului cadastral teritorial din raza de deservire a bunului imobil și prin cerere de solicitat justificarea înscrierii despre dreptul de proprietate în registrul bunurilor imoble.