Deces, pierderea întreținătorului, moștenire

Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligații, supravegheate și garantate de autoritățile publice, legate de succesiunea patrimoniului persoanei decedate și de asistența socială a persoanelor care au rămas fără întreținător.

în eventualitatea survenirii decesului sau pierderii întreținătorului, membrii familiei sau rudele persoanei decedate cu reședința în Republica Moldova au obligația de a declara decesul, dar și posibilitatea de a beneficia de drepturile asigurate de stat.

în cazul în care condițiile de mai sus vi se aplică, trebuie să întreprindeți o serie de acțiuni și să depuneți o serie de documente, după cum urmează:

publicEvent.steps

Înregistrarea actului de deces cu eliberarea certificatuluiAlocaţie socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreținătorului (Cod 001000328)Indemnizație unică de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă (Cod 001000399)Indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (Cod 002000125)Ajutor de deces persoanelor asigurate (Cod 002000154)Ajutor material unic anual copiilor care au pierdut întreținătorul (de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl) (Cod 002000141)Ajutor de deces acordat beneficiarilor instituţiilor de forţă (Cod 001000454)Ajutor material anual pentru soţii supravieţuitori ai participanţilor la Cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate (Cod 001000755)Indemnizaţie în cazul decesului unuia dintre soţi (Cod 001000409)Pensie de urmaş în baza prevederilor acordurilor internaţionale (Cod 001000263)Ajutor de deces persoanelor neasigurate (Cod 002000167)Indemnizație urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 (Cod 001000412)Pensie în cazul pierderii întreţinătorului membrilor familiilor persoanelor care au decedat în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate de avaria de la C.A.E. Cernobîl (Cod 001000234)Compensaţia unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl (Cod 002000138)Ajutor de deces în baza prevederilor acordurilor internaționale (Cod 001000441)Radierea din evidenţă a cetăţeanului Republicii MoldovaAsigurarea serviciilor funerareMoștenirea (succesiunea)Obținerea de plăți unice în caz de deces (ajutor de deces)Obținerea de drepturi bănești din fondul de asigurări sociale, în legătură cu pierderea întreținătoruluiPensie de urmaş (Cod 001000111)Pensie în cazul pierderii întreținătorului militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne (Cod 001000179)Pensie în cazul pierderii întreţinătorului militar în termen (Cod 001000205)
1.

Înregistrarea actului de deces cu eliberarea certificatului

înregistrarea actului de deces se face în două etape:

în dependență de unde a survenit decesul, atât declararea decesului cât și înregistrarea actului de deces se efectuează fie la oficiul stării civile, fie la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

1.1.
Declararea decesului

Declarația de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data producerii decesului, la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs decesul. Acest termen cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.

Aveți obligația de a declara decesul în cazul în care vă încadrați în una din următoarele categorii:

 • membrii familiei;

rudele decedatului;

 • în lipsa persoanelor enumerate mai sus, obligația de a declara decesul le revine colocatarilor, vecinilor, administrației imobilului, medicului sau unei alte persoane din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;

în cazul decesului în penitenciar sau într-o instituție de protecție socială, obligația de a face declarația revine administrației instituției.

1.2.
Înregistrarea actului de deces

Certificatul de deces se eliberează în urma declarației verbale de către:

 • Agenția Servicii Publice (Centrele Multifuncționale ale ASP: https://www.asp.gov.md/ro/contacte/subdiviziuni-teritoriale sau primăria localității în a cărui rază teritorială, fie:
 • s-a produs decesul;
 • a avut ultimul domiciliu persoana decedată;
 • a fost găsit cadavrul persoanei decedate;
 • se află instituția care a eliberat actul constatator al decesului;

Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova, în cazul când decesul s-a produs peste hotarele țării. Lista acestora se găsește accesând unul din următoarele linkuri: https://www.asp.gov.md/ro/informatii-utile/misiunile-diplomatice; https://mfa.gov.md/ro/misiuni

1.3.
Documente necesare

La momentul înregistrării decesului trebuie să prezentați următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituția medicală ce a constatat decesul;
 • actul de identitate, livretului militar sau adeverința de recrutare a persoanei decedate;
 • certificatul de naștere;
 • actul de identitate a declarantului.

în anumite cazuri, este posibil să fie solicitate și documente suplimentare, cum ar fi:

 • dovada eliberată de poliție sau procuratură când decesul a convenit în urma unei sinucideri, unui accident sau altor acțiuni violente, precum și în cazul  găsirii  unui  cadavru, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost  sesizată despre deces;
 • comunicarea administrației penitenciarului în cazul când persoana a decedat în instituțiile penitenciare.

înregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului, se efectuează în ziua adresării gratuit. Mai multe detalii sunt disponibile accesând linkul: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/11/118

10.

Alocaţie socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreținătorului (Cod 001000328)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000328

10.

Indemnizație unică de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă (Cod 001000399)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000399

10.

Indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (Cod 002000125)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000125

10.

Ajutor de deces persoanelor asigurate (Cod 002000154)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000154

10.

Ajutor material unic anual copiilor care au pierdut întreținătorul (de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl) (Cod 002000141)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000141

10.

Ajutor de deces acordat beneficiarilor instituţiilor de forţă (Cod 001000454)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000454

10.

Ajutor material anual pentru soţii supravieţuitori ai participanţilor la Cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate (Cod 001000755)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000755

10.

Indemnizaţie în cazul decesului unuia dintre soţi (Cod 001000409)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000409

10.

Pensie de urmaş în baza prevederilor acordurilor internaţionale (Cod 001000263)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000263

10.

Ajutor de deces persoanelor neasigurate (Cod 002000167)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000167

10.

Indemnizație urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 (Cod 001000412)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000412

10.

Pensie în cazul pierderii întreţinătorului membrilor familiilor persoanelor care au decedat în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate de avaria de la C.A.E. Cernobîl (Cod 001000234)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000234

10.

Compensaţia unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl (Cod 002000138)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000138

10.

Ajutor de deces în baza prevederilor acordurilor internaționale (Cod 001000441)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000441

2.

Radierea din evidenţă a cetăţeanului Republicii Moldova

în cazul decesului, în scopul radierii din evidență de la locul de domiciliu și/sau reședință a cetățenilor Republicii Moldova, trebuie să prezentați la Agenția Servicii Publice (ASP) următoarele documente, după caz:

 • certificatul de deces;
 • actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței;
 • actul de identitate al locatorului / administratorului;
 • demersul locatorului/administratorului;
 • hotărârea instanței de judecată definitive, dacă este cazul.

Mai multe informații pot fi obținute la subdiviziunile teritoriale ASP care pot fi vizualizate accesând linkul: https://www.asp.gov.md/en/servicii/persoane-fizice/14/144

3.

Asigurarea serviciilor funerare

Serviciile funerare constituie o serie de proceduri necesare pentru ritualul înmormântării (înhumării sau incinerării defunctului), care în mare parte se obțin pe cale comercială, cu sau fără implicarea agențiilor de servicii funerare.

Obținerea locului în cimitir

Locul în cimitir se obține în baza de contract cu administrația unui cimitir, la cererea personală a cetățenilor ce doresc să obțină sau să rezerve locuri. Tarifele pentru rezervare, precum și pentru alte servicii funerare se aprobă și pot fi interogate la organele administrației publice locale.

înmormântările se efectuează numai pe baza adeverinței de deces eliberată de oficiul stării civile (în original, f-25) care a înregistrat decesul - în localitățile urbane, și de către primării - în localitățile rurale.

înmormântarea decedaților din alte localități se efectuează pe baza certificatului de la centrul de medicină preventivă teritorial (la locul decesului) și a adeverinței de deces.

4.

Moștenirea (succesiunea)

Succesiunea constituie una din modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate asupra patrimoniului unei persoane fizice decedate, de către una sau mai multe persoane fizice, juridice sau stat.

Pentru a dobândi dreptul de proprietate în calitate de moștenitor trebuie să acceptați succesiunea. Acceptarea succesiunii este un act juridic unilateral prin care moștenitorul își exprimă propria sa voință de a primi succesiunea, și respectiv de a deveni în viitor proprietarul bunului moștenit.

Succesiunea se consideră acceptată când moștenitorul depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declarație de acceptare a succesiunii sau intră în posesiunea patrimoniului succesoral.

Locul deschiderii succesiunii, raza teritorială în care trebuie să vă adresați unui notar, de regulă, este ultimul domiciliu al celui care lasă succesiunea.

Termenul de acceptare a succesiunii este de șase luni de la data deschiderii ei.

4.1.
Natura moștenirii și criterii de eligibilitate

Moștenirea este procedura de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate (care a lăsat moștenirea) către succesorii săi, și poate include:

 • bunuri mobile;
 • bunuri imobile;
 • datoriile pe care le avea defunctul la momentul decesului.

Moștenirea poate fi  realizată pe două căi:

 • conform testamentului, adică moștenire testamentară; sau
 • în temeiul legii, adică moștenire legală.

Moștenirea legală se aplică în următoarele cazuri:

 • defunctul nu a lăsat niciun testament;
 • a fost declarată nulitatea testamentului;
 • succesorul testamentar este declarat nedemn.

La moștenire pot pretinde următoarele categorii de beneficiari:

 • soțul supraviețuitor;
 • rudele defunctului, indiferent dacă legătura de rudenie rezultă din căsătorie, din afara căsătoriei, sau din adopție.

Ordinea de preferință pentru rudele defunctului este stabilită de Codul Civil al Republicii Moldova. în cazul în care nu sunt moștenitori succesibili și nici soț supraviețuitor, iar defunctul nu a dispus în mod valabil de bunurile sale prin testament, moștenirea e vacantă și revine statului.

4.2.
Realizarea dreptului la succesiune (deschiderea succesiunii)
Realizarea dreptului la succesiune se face prin intermediul unui notar și presupune o serie de etape care trebuie parcurse, așa cum este prezentat mai jos. Veți putea dispune de moștenire numai după obținerea certificatului de moștenitor, pe care îl eliberează notarul unde a fost deschisă succesiunea.
5.

Obținerea de plăți unice în caz de deces (ajutor de deces)

Ajutorul de deces se acordă de către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) o singură dată, în sumă fixă, unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul/soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copilul, părintele, tutore, curatorul, conform legislației în vigoare, sau, în lipsa acesteia, persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

5.1.
Ajutor de deces persoanelor neasigurate (Cod 002000167)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000167

5.10.
Ajutor de deces persoanelor asigurate (Cod 002000154)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000154

5.2.
Ajutor de deces în baza prevederilor acordurilor internaționale (Cod 001000441)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000441

5.3.
Ajutor de deces acordat beneficiarilor instituţiilor de forţă (Cod 001000454)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000454

5.4.
Indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (Cod 002000125)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000125

5.5.
Indemnizație unică de deces beneficiarilor instituţiilor de forţă (Cod 001000399)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000399

5.6.
Indemnizaţie în cazul decesului unuia dintre soţi (Cod 001000409)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000409

5.7.
Indemnizație urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 (Cod 001000412)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000412

5.8.
Compensaţia unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl (Cod 002000138)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000138

5.9.
Ajutor material unic anual copiilor care au pierdut întreținătorul (de pe urma catastrofei de la C.A.E Cernobîl) (Cod 002000141)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/002000141

6.

Obținerea de drepturi bănești din fondul de asigurări sociale, în legătură cu pierderea întreținătorului

Garantarea unui venit sub formă de pensii, alocații, indemnizații, compensații și ajutoare materiale persoanelor care au pierdut întreținătorul şi întrunesc condiţiile prevăzute de legislație pentru acordarea prestaţiei sociale corespunzătoare, inclusiv acordarea indemnizațiilor și ajutoarelor de deces persoanelor îndreptățite.

 Puteți beneficia de drepturi bănești sub formă de plăți lunare plătite de CNAS în urma pierderii întreținătorului, după cum urmează:


6.1.
Pensia de urmaș (Cod 001000111)

Pensie de urmaș, dacă decedatul a fost asigurat în sistemul de asigurări sociale sau se califică pentru condițiile de obținere a pensiei.

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000111


6.2.
Alocație socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreținătorului (Cod 001000328)

Alocația este dreptul bănesc achitat lunar copiilor în cazul pierderii întreținătorului, dacă persoana decedată nu îndeplinea condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat.

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000328


6.3.
Pensie în cazul pierderii întreținătorului militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne (Cod 001000179)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000179

6.4.
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului militar în termen (Cod 001000205)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000205

6.5.
Pensie în cazul pierderii întreţinătorului membrilor familiilor persoanelor care au decedat în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate de avaria de la C.A.E. Cernobîl (Cod 001000234)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000234

6.6.
Pensie de urmaş în baza prevederilor acordurilor internaţionale (Cod 001000263)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000263

7.

Pensie de urmaş (Cod 001000111)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000111

8.

Pensie în cazul pierderii întreținătorului militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne (Cod 001000179)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000179

9.

Pensie în cazul pierderii întreţinătorului militar în termen (Cod 001000205)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000205