Închiderea unei afaceri

Cerințe specifice închiderii unei afaceri

În capacitatea de întreprinzător aveți dreptul să încetați activitatea antreprenorială și să lichidați, benevol, afacerea dumneavoastră.

Procedura lichidării benevole a unei afaceri (cunoscută ca dizolvare), variază în funcție de statutul entității, precum și forma organizatorică-juridică a acesteia.

  • Pentru a lichida benevol (prin dizolvare) o entitate cu statut de persoană juridică, trebuie să întreprindeți o serie de măsuri:
  • inițierea procedurii dizolvării;
  • informarea creditorilor și soluționarea cererilor lor;
  • prezentarea tuturor dărilor de seamă fiscale, achitarea tuturor obligațiilor fiscale față de bugetul public național și efectuarea controlului fiscal, după caz;
  • radierea entității.


1.

Lichidarea benevolă (dizolvarea)

1.1.
Dizolvarea unei entități cu statut de persoană juridică

Dizolvarea voluntară are loc în temeiul pct. a)-c), f), şi g) ale art.223 Cod Civil.

La apariţia unuia dintre aceste temeiuri de lichidare, organul care a adoptat o astfel de hotarâre, stabileşte procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea, în acelaşi timp, va numi şi un lichidator sau o comisie de lichidare, care va efectua lichidarea persoanei juridice.

Condiţiile pentru lichidator sunt specificate la art.227 Cod Civil. 

 În termen de 3 zile de la numirea sa, lichidatorul notifică desemnarea sa organului înregistrării de stat care a efectuat înregistrarea persoanei juridice şi, pentru înscrierea datelor în Registrul de stat, depune următoarele documente:

a) cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărârea de desemnare în calitate de lichidator;

c) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

În cazul desemnării mai multor lichidatori cu dreptul de reprezentare în comun a persoanei juridice (dacă actul de constituire nu prevede altfel), în Registrul de stat se vor înscrie şi datele acestora.

Dacă organul competent al persoanei juridice sau instanţa de judecată nu desemnează lichidatorul, la data dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator.

Lichidatorul poate fi revocat oricând de organul care l-a desemnat. Prin aceasta hotarîre se desemnează un alt lichidator. Lichidatorul revocat prezintă lichidatorului succesor un raport cu privire la activitatea pe care a desfăşurat-o.

Lichidatorul publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz despre lichidarea persoanei juridice şi, în termen de 15 zile îi informează pe fiecare creditor cunoscut despre lichidare şi despre termenul de înaintare a creanţelor. Termenul limită de înaintare a creanţelor, prevăzut de legislaţie este de 2 luni de la data publicării avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În hotărârea de lichidare poate fi prevăzut şi un termen mai lung. În cazul în care, lichidatorul respinge creanţa, creditorul are dreptul, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile de la data când a fost informat despre respingerea creanţei, să înainteze o acţiune în instanţa de judecată.

1.2.
Dizolvarea unei entități cu statut de persoană fizică

Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

a) la cererea întreprinzătorului individual, în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional;

b) prin hotărârea instanţei de judecată;

c) în cazul decesului, confirmat prin hotărâre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;

d) în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor după caz, adoptă decizia de radiere.

Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

Radierea întreprinzătorilor individuali (întreprinderilor individuale), a cărei activitate este suspendată, se efectuează fără reluarea activităţii.

2.

Insolvabilitate

În cazul în care o persoană juridică este în incapacitate de plată, organul competent al acesteia este obligat să inițieze procesul de insolvabilitate a acestei persoane juridice.

Procesul de insolvabilitate se intentează doar în temeiul unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate la instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională. 

Instanța de insolvabilitate va cita participanții la proces, iar administratorul (provizoriu sau cel de insolvabilitate), sau lichidatorul (după caz), vor transmite notificările și înștiințările prin scrisori recomandate, sau prin publicare în registrul cauzelor de insolvabilitate (în cazurile expres prevăzute de lege). 

Hotărârile instanței de insolvabilitate sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în cazurile expres prevăzute de lege. În plus, instanța de insolvabilitate poate dispune publicarea dispozitivului hotărârilor şi în ziarele locale din zonele în care debitorul își are sediul ori sunt concentrate sediile celor mai mulți creditori, precum şi prin internet sau prin alt sistem electronic. 

Hotărârile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu apel în termen de 15 zile calendaristice din data pronunțării dispozitivului, cu excepțiile prevăzute de lege. Încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării și numai în cazurile expres prevăzute de lege. Cererile de apel se examinează în termen de 60 de zile de la data intentării procedurii de apel.                  

3.

Dizolvarea în baza unei hotărâri judecătorești

Atât entitățile cu statut de persoana juridică, cât și cele cu statut de persoană fizică pot fi dizolvate pe baza unei hotărâri judecătorești, în cazurile prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Aceste cazuri includ atât încălcarea normelor imperative relevante activității antreprenoriale, cât și în baza altor prevederi legislative prevăzut de legislație, cum ar fi:

  • persoana juridică nu se încadrează în prevederile legale referitoare la forma ei juridică de organizare;
  • activitatea persoanei juridice contravine ordinii publice;
  • persoana juridică nu a depus, în decurs de 12 luni de la expirarea termenelor stabilite de lege, dări de seamă contabile, fiscale și statistice;
  • capitalul social al persoanei juridice este sub mărimea minimă obligatorie mai mult de 6 luni;

alte prevederi legislative.