Desfășurarea afacerii

Informarea plătitorilor de contribuții cu privire la înregistrarea în calitate de contribuabil, modul de raportare, obligațiile de plată la bugetul public național, precum și oportunitățile oferite conform reglementărilor stabilite în domeniul desfășurării afacerilor.  


1.

Autorizarea activității de întreprinzător

În funcție de activitatea pe care doriți să o desfășurați în calitate de întreprinzător, ați putea avea nevoie de un act permisiv eliberat de către autoritățile emitente. Activitățile supuse autorizării sunt expres stabilite în Legea nr. 160 din 22.07.2001 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

În același timp, autorizările anumitor tipuri de activități sunt prevăzute în legi speciale (ex. Legea privind auditul situațiilor financiare, Legea privind activitatea băncilor).

În funcție de scopul, forma și modul de reglementare, actele permisive sunt de trei categorii:

 • licența;
 • autorizația – actul permisiv care se referă la acordarea anumitor drepturi de activitate și la atestarea întrunirii anumitor condiții de către agentul economic;
 • certificatul – actul permisiv care se referă la conformitatea bunurilor și/sau serviciilor.

Puteți solicita online actele permisive de care aveți nevoie prin Sistemului Informațional Automatizat de Eliberare și Gestionare a Actelor Permisive accesând www.servicii.gov.md sau www.actpermisiv.gov.md

Acest sistem permite încărcarea cererii, încărcarea documentelor confirmative necesare și achitarea taxei prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, dar și selectarea modalității de ridicare a actului permisiv.

Mai multe detalii privind serviciile de licențiere puteți afla accesând linkul: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-juridice/23

Activitățile care pot fi practicate fără autorizații speciale

Întreprinzătorii persoane fizice și persoane juridice pot desfășura tipurile de activitate care nu sunt supuse autorizării fără vreo autorizație sau permisiune specială, cu condiția de a fi înregistrate ca subiect al activității de întreprinzător în modul prevăzut de lege.

10.

Certificat privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru unele categorii de persoane (care nu cad sub incidenţa Legii nr.220/2007) (Cod 003000087)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/003000087

11.

Soluționarea litigiilor

În Republica Moldova, legislația nu prevede termene specifice pentru soluționarea litigiilor de către instanțele judecătorești. Cu toate acestea, instanțele judecătorești trebuie să soluționeze litigiile în termeni rezonabili. Termenul de soluționare a unui litigiu depinde de o serie de factori, inclusiv, dar fără a se limita la complexitatea cauzei, părțile implicate în proces, etc.

În cazul în care conveniți cu partea contractantă, cu respectarea cerințelor privind clauza arbitrală, disputele apărute în baza contractului pot fi soluționate în procedura arbitrară.

Chemarea în judecata poate fi făcută și online, prin depunerea cererii la www.edosar.justice.md, iar progresul dosarului (ședințe, citații, decizii, hotărâri, etc.) poate fi verificat și urmărit pe portalul www.instante.justice.md.

Taxe aplicabile

Se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în judecată (inițială și reconvențională), cererea intervenientului principal, inclusiv cererea de eliberare a ordonanței judecătorești, cererea de declarare a insolvabilității, cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărârilor arbitrale, cererea de apel, cererea de recurs, precum și cererea de eliberare a copiilor (duplicatelor) de pe actele judecătorești.

Termenul de soluționare și taxele aferente în cazul procedurii arbitrale depind de Tribunalul arbitral competent sau de înțelegerea părților în cazul arbitrajului ad-hoc.

Cuantumurile tarifare ale taxei de stat pentru cererile de chemare în judecată sunt aprobate prin lege. Pentru detalii accesați Legea taxei de stat nr. 1216 din 03.12.1992 (http://www.legis.md/cautare/rezultate/111729)

12.

Modificările în datele companiei

În cazul în care, pe parcursul activității, intervin modificări în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, puteți să le înregistrați în condițiile prevăzute la art.16 din Legea 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Astfel, în termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei de modificare a actelor de constituire sau de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat, sunteți obligat să depuneți documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor la structura teritorială a Î.P. 'Agenția Servicii Publice'.

În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea a o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, trebuie să vă prezentați la structura teritorială a Î.P. 'Agenția Servicii Publice' cu actele specificate la art.17 din Legea 220/2007, și anume:

 • cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire și a datelor înscrise în Registrul de stat;
 • actul adițional cu privire la modificarea actelor de constituire;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

În cazul în care reprezentați o persoană juridică cu investiții străine, pe lângă aceste documente va trebui să depuneți și următoarele:

 • extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiții străine, tradus și legalizat notarial;

actele de constituire ale persoanei juridice străine.

13.

Achitarea taxelor și impozitelor de stat

Ulterior luării în evidență a afacerii de către organele de stat, va trebui să achitați o serie de impozite, care se vor aplica în funcție de specificul afacerii dumneavoastră și domeniul de activitate. O listă completă a acestor impozite, clasificate în funcție de instituțiile care le administrează, este prezentată mai jos:

Sistemul impozitelor și taxelor de stat:

 • impozitul pe venit;
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • accizele;
 • impozitul privat;
 • taxa vamală;
 • taxele rutiere.

Sistemul impozitelor și taxelor locale:

 • impozitul pe bunurile imobiliare;
 • impozitul privat;
 • taxele pentru resursele naturale;
 • taxa pentru amenajarea teritoriului;
 • taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ teritoriale;
 • taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei);
 • taxa de aplicare a simbolicii locale;
 • taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
 • taxa de piață;
 • taxa pentru cazare;
 • taxa balneară;
 • taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orășenești și sătești (comunale);
 • taxa pentru parcare;
 • taxa pentru parcaj;
 • taxa pentru salubrizare;
 • taxa pentru dispozitivele publicitare.
14.

Obligații de raportare

Pentru informații detaliate referitoare la taxe și impozite puteți accesa linkul: http://mf.gov.md/ro/impozite-%C8%99i-taxe sau https://sfs.md/ro/baza-generalizata-a-practicii-fiscale


Pentru a raporta informații generale (la Serviciul Fiscal, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Biroul Național de Statistică), trebuie sa accesați portalul eRaportare, la adresa https://raportare.gov.md/ iar pentru raportarea informațiilor la Serviciul Fiscal de Stat, puteți să accesați și Cabinetul personal al contribuabilului la adresa https://sfs.md/ro/cabinetul-contribuabilului/login


Pentru unele genuri de activitate specifice industriei în care afacerea dumneavoastră activează (ex. activități turistice, activități de construcții, activități financiar-bancare, comunicații electronice, etc.) este necesară prezentarea unor rapoarte separate către instituțiile corespondente, cum ar fi:

 • ANRCETI, pentru afacerile din domeniul comunicațiilor electronice (instrucțiuni disponibile la link-ul
 • CNPF, pentru afacerile din domeniul financiar-bancar (formulare de raportare disponibile la link-ul
 • BNM, pentru afacerile din domeniul financiar-bancar
 • ANRE, pentru afacerile din domeniul energiei

În plus, puteți folosi același portal și pentru raportările financiare corespunzătoare afacerii dumneavoastră.

Prezentarea formularelor statistice și financiare depinde de mulți factori, cum ar fi: genul de activitate, numărul de salariați, cifra de afaceri, includerea in eșantion etc. Organul teritorial pentru statistică este responsabil să vă anunțe ce formulare trebuie să prezentați și termenul acestora.

Mai multe informații despre raportările statistice pot fi găsite la adresa www.statistica.md, secțiunea eRaportare.

15.

Comerțul extern

În cazul în care doriți să desfășurați activități comerciale externe, trebuie să luați în considerare faptul că Republica Moldova este stat membru al mai multor organizații internaționale și semnatar al unor convenții care promovează comerțul liber.

Printre acestea, cele mai importante sunt: Organizația Mondială a Comerțului, Acordul de liber schimb central-european CEFTA, Acordul de comerț liber cu Turcia, Acordul privind zona de comerț liber din cadrul CSI, Acordul de instituire a unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană (DCFTA).

În calitate de importator/exportator, va trebui să declarați mărfurile care sunt introduse/scoase în/din țară, și să le prezentați spre vămuire la serviciul vamal, prin depunerea unei declarații vamale în detaliu, în formă scrisă, la încheierea procedurii de tranzit sau în termen de 20 de zile de la data depunerii declarației sumare.

Veți depune declarația vamală la organele vamale, care va fi însoțită de actele care confirmă datele înscrise în declarație, iar următoarele acte sunt obligatorii:

 • factura;
 • documentele de transport;
 • actele permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă.

Prohibiții de introducere și scoatere a mărfurilor

Toate persoanele au drepturi egale de a introduce și a scoate mărfuri din Republica Moldova. Cu toate acestea, anumite mărfuri și mijloace de transport sunt interzise de legislație de a fi introduse în sau scoase din Republica Moldova, din considerente de securitate a statului, asigurare a ordinii publice și morale, de protecție a mediului înconjurător etc. Lista acestora este expres prevăzută de legislația Republicii Moldova http://www.legis.md/cautare/rezultate/110506.

Procedura completă și actele necesare pentru realizarea comerțului extern sunt enumerate pe site-ul: https://customs.gov.md/ro

16.

Conformarea cu cerințele legislației muncii

În calitate de angajator, Dumneavoastră aveți anumite obligații aferente relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. Acestea se clasifică după cum urmează:

În domeniul relațiilor de muncă:

 • perfectarea contractelor individuale de muncă cu angajații;
 • emiterea ordinului de angajare a persoanei;
 • perfectarea regulamentului intern al unității și familiarizarea salariaților cu conținutul lui;
 • ținerea evidenței timpului de muncă prestată efectiv, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus și în zilele de sărbătoare nelucrătoare de fiecare salariat;
 • întocmirea graficului anual de concediu, programarea concediilor de odihnă anuale fiind obligatorie atât pentru angajator, cât și pentru salariat;
 • acordarea concediului anual de odihnă salariaților. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaților după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă;
 • respectarea cuantumului salariului minim garantat, cuantumul salariului minim fiind obligatoriu pentru toți angajatorii persoane juridice sau fizice care utilizează munca salariată, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare. acest cuantum nu poate fi diminuat nici prin contractul colectiv de muncă, nici prin contractul individual de muncă;
 • integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

În domeniul securității și sănătății în muncă:

 • organizarea activității de protecție și prevenire și asigurarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă;
 • organizarea și desfășurarea evaluării condițiilor de muncă și a riscurilor profesionale la locul de muncă;
 • stabilirea pentru lucrători a atribuțiilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă conform posturilor de lucru sau funcțiilor exercitate;
 • elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă:
 • asigurarea unității cu materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;
 • angajarea în muncă numai a persoanelor care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;
 • asigurarea efectuării examenului medical periodic;
 • asigurarea lucrătorilor cu echipament de muncă neprimejdios și cu echipament individual de protecție;
 • asigurarea elaborării instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;
 • asigurarea fiecărui lucrător cu instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă, inclusiv cu instrucțiuni privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă;
 • asigurarea instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • dotarea locurilor de muncă cu truse medicale;
 • asigurarea acordării primului ajutor în stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav și imediat.

Pentru detalii aferente drepturilor și obligațiilor pe care le aveți în calitate de angajator, puteți accesa link-ul

17.

Accesul la finanțare

Puteți obține finanțarea afacerii prin intermediul creditelor acordate de băncile comerciale și/sau organizațiile de creditare nebancară. Condițiile de acordare a banilor ca împrumut, termenii de rambursare, plata dobânzilor și/sau a altor plăți aferente se stabilește în contractul de credit (împrumut).

În Moldova, atât băncile comerciale cât și organizațiile de creditare nebancare aprobă prin hotărârea Consiliului de administrare regulamente interne cu privire la acordarea creditelor persoanelor fizice și juridice. Fiecare bancă și organizație de creditare nebancară stabilește, de sine stătătoare, cerințele de bază pentru primirea de către persoanele juridice a creditelor.

Lista băncilor din Republica Moldova licențiate de către BNM poate fi găsită accesând link-ul

Pentru informații generale aferente acordării creditelor de către băncile comerciale din Republica Moldova accesați link-ul

Pentru informații specifice și condițiile de creditare ale fiecărei bănci și/sau organizații de creditare nebancară, accesați site-ul oficial al băncilor/organizațiilor de creditare nebancară din Republica Moldova.

In plus, în afara creditelor, puteți beneficia de subvenții, granturi și alte programe de dezvoltare a afacerii prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) sau Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA)

Mai multe informații despre aceste două organizații puteți afla accesând linkurile: http://aipa.gov.md/ro/masuri-de-sprijin și https://www.oda.md/ro/

18.

Înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor de proprietate asupra lor

Înregistrarea de stat a bunurilor imobile și a drepturilor de proprietate asupra lor în registrul bunurilor imobile reprezintă înscrierea în registrul bunurilor imobile a bunului imobil, a dreptului de proprietate și a altor drepturi patrimoniale asupra acestuia, precum și a titularului de drepturi. Înregistrarea se face cu scopul primar de recunoaștere publică a dreptului de proprietate și a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile.

Înregistrarea de stat poate fi:

 • primară – atunci când se înregistrează prima înscriere privitoare la bunurile imobile și la drepturile patrimoniale asupra lor. La rândul ei, înregistrarea primară poate fi: masivă – atunci când se efectuează din contul statului și fără cererea titularului de drepturi, și selectivă – care se efectuează la cererea titularului de drepturi;
 • curentă – atunci când se efectuează modificări în registrul bunurilor imobile.

Înscrierea în registrul bunurilor imobile poate fi de trei tipuri:

 • intabulare - înscrierea drepturilor de proprietate și a celorlalte drepturi reale;
 • înscriere provizorie – înscrierea drepturilor de proprietate și a celorlalte drepturi reale, cu condiția justificării lor ulterioare;
 • notare – înscrierea drepturilor de creanță, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor înregistrare în registru.

Pachetul de acte care trebuie pregătit pentru înregistrare variază în funcție de tipul înregistrării și al înscrierilor în registru.

Detalii aferente actelor care necesită a fi prezentate pentru fiecare caz particular puteți găsi accesând link-ul

2.

Raporturile de muncă în cadrul entității

Statutul de persoană asigurată se acordă de către Compania Națională de Asigurări în Medicină în baza informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale prezentate de angajatori Serviciului Fiscal de Stat, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor.Informația nominalizată se prezintă în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare a informației nominalizate (Forma IRM19) se determină începând cu ziua următoare după data indicată în ordin. În cazul persoanelor care se angajează și se eliberează pe parcursul a 10 zile din data angajării, în Forma IRM19 se efectuează două înscrieri.

Pentru depunerea raportului prin intermediul Ghișeului unic de raportare, este necesar de autentificare pe: https://raportare.gov.md/.  

Plăţile administrate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (cu excepţia codurilor ECO 122100, 143322 și 143325 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la CNAM.

Modelul cererii se găsește accesând următorul link:

https://cnam.md/wp-content/uploads/2024/02/Anexa-nr.-1-la-Regulamentul-privind-corectarearestituirea-platilor-efectuate-in-plus-sau-eronat-la-contul-primelor-de-asigurare-obligatorie-de-asistenta-medicala-in-suma-fixa.-sisau-sanctiuni-co.pdf

3.

Obținerea autorizărilor de construcție

În cazul în care afacerea dumneavoastră implică construcția unui imobil ( https://servicii.gov.md/ro/event/C11), va trebui să întreprindeți următoarele acțiuni:

 • Obținerea certificatului de urbanism;
 • Pregătirea documentației de proiect și avizarea, verificarea și aprobarea de către organele competente;
 • Obținerea autorizației de construire.
4.

Controlul de stat asupra activității de întreprinzător

Potrivit Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, controalele sunt de 2 (două) tipuri:

1. Controale planificate - controale efectuate conform planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc;

2. Controale inopinate - controale care nu sunt incluse în planul anual al controalelor și care se efectuează cu scopul verificării respectării cerințelor stabilite de legislație.

Totodată, urmează a remarca că controalele efectuate în cadrul procedurii de eliberare a actelor permisive, se încadrează în categoria controalelor inopinate și se inițiază la solicitarea persoanei supuse controlului. Controlul efectuat în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv are exclusiv aspect consultativ și constatator, astfel încât în cadrul său nu pot fi aplicate măsuri restrictive ori sancțiuni, cu excepția cazurilor când în cadrul controlului se depistează indici ai infracțiunii. În cazul controalelor planificate acestea se efectuează în baza Planurilor controalelor care se înregistrează de către fiecare organ abilitat cu funcții de control în Registrul de stat al controalelor până la data de 1 decembrie a anului care precedă anul calendaristic la care se referă planul controalelor. Planul se aprobă prin decizia organului de control și stabilește un număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic. Complimentar menționăm că, controalele planificate efectuate pe parcursul primilor 3 ani de activitate de la data înregistrării de stat a persoanei care practică activitate de întreprinzător au caracter consultativ și nu se aplică sancțiuni sau măsuri restrictive, cu excepția cazurilor când în cadrul controlului se depistează încălcări foarte grave. Controalele inopinate se inițiază doar în baza temeiurilor prevăzute la art. 19 al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Controlul se inițiază și se efectuează conform următoarelor documente:

1) delegația de control – actul în baza căruia se inițiază controlul planificat și/sau inopinat; 2) lista de verificare – documentul procedural, aprobat prin act normativ, în care se indică, în ordine prestabilită, faptele, bunurile, însușirile, sursele informaționale, procedurile și acțiunile care urmează a fi verificate și/sau executate în limitele rigorilor procedurale pentru tipul și metoda de control de stat aferentă; 3) procesul-verbal de control – actul întocmit în urma controlului inopinat sau planificat în care se înregistrează constatările/rezultatele controlului (în partea de constatare), (după caz) se prescriu modalitățile de înlăturare a încălcărilor, întocmirea planurilor de remediere și/sau măsurile restrictive (în partea prescriptivă) și (după caz) se constată contravențiile și se prescriu sancțiunile (în partea sancționatorie); 4) procesul-verbal suplimentar – actul conex cu procesul-verbal de control inițial, întocmit în cazurile prescrierii suplimentare a unor măsuri sau constatarea contravenției; 5) procesul-verbal adițional – actul întocmit în cazul în care persoana supusă controlului își manifestă dezacordul cu rezultatele controlului, prezentând probe suplimentare.

Inspectorul examinează materialele prezentate și (după caz) întocmește un proces-verbal de control adițional, fără a opera rectificări în actul de bază.

Pentru informații suplimentare accesați următorul link https://controale.gov.md/ro/cunoasteti-drepturile 

5.

Informaţia privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (Cod 021000049)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/021000049

6.

Eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întărziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (Cod 001000674)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000674

7.

Corectarea plăților administrate de CNAS achitate incorect sau în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat (Cod 021000687)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000687

8.

Racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice

Racordarea este conectarea instalației de utilizare a consumatorului la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice. Racordarea este realizată prin intermediul instalației de racordare, care reprezintă o instalație electrică ce asigură conexiunea dintre instalațiile de utilizarea ale consumatorului și rețeaua electrică de distribuție.

Dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau juridică, aveți dreptul de a solicita racordarea instalației de utilizare care vă aparține la rețeaua electrică a unității de distribuție care îşi desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență.

În vederea racordării la rețeaua electrică și a încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, va trebui să depuneți o cerere care va fi însoțită de o serie de acte. Cererea și actele însoțitoare se depun exclusiv online, pe site-urile furnizorilorwww.gasnaturalfenosa.md sau https://rednord.md/

Pachetul de acte variază, în funcție de tipul imobilului, tipul conectării (permanent/temporar), tipul solicitantului (casnic/non-casnic/gherete), tipul entității (persoană fizică/persoană juridică) etc. Lista completă a actelor necesare o găsiți accesând unul din linkurile:

http://www.gasnaturalfenosa.md/page/lista-documentelor-necesare-pentru-semnarea-contractului sau

https://rednord.md/doc/supply/CERERE_Elib_Aviz_Racord_Consum_formular.pdf

9.

Restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii (Cod 001000085)

Serviciul poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/001000085