Inițierea unei afaceri

În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tipuri de entități:

 • entitate cu statut de persoană juridică;
 • entitate cu statut de persoană fizică.

Pentru a constitui o entitate, trebuie să parcurgeți următorii pași:

 • înregistrarea afacerii;
 • deschiderea contului bancar/de plăți;
 • luarea la evidență la organele de stat.
1.

Înregistrarea afacerii

Trebuie să înregistrați entitatea la organul relevant al înregistrării de stat în conformitate cu legislația Republicii Moldova (RM), accesând următorul link: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-juridice/21/211

Pentru informații suplimentare se va accesa următorul link https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-juridice


2.

Deschiderea contului bancar/de plăți

Deschiderea unui cont bancar/de plăți este obligatorie atât pentru entitatea cu statut de persoană juridică, cât și pentru cea cu statut de persoană fizică. Deschiderea contului bancar/de plăți se face după finalizarea procesului de înregistrare a entității nou formate.

Puteți deschide un cont bancar/de plăți prin depunerea setului de documente la orice bancă, comercială societate de plată, societate emitentă de monedă electronică sau furnizor de servicii poștale licențiat în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Lista tuturor entităților licențiate la care pot fi deschise conturi bancare/de plăți poate fi găsită accesând următoarele link-uri:

Documentele necesare deschiderii unui cont bancar/de plăți pentru persoanele juridice sunt:

 • cererea de deschidere a contului;
 • fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există) – în două exemplare;
 • copia actului de înregistrare;
 • copia extrasului din Registrul de stat/ I.P. "Agenția Servicii Publice", eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat;
 • copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Contul bancar/de plăți devine activ după luarea la evidență de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), ca urmare a schimbului automat de informație cu banca, societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică sau furnizorul de servicii poștale pe care ați selectat-o l-ați selectat

3.

Luare în evidență

Entitatea nou formată este luată în evidența organelor de stat. Adițional, este necesară efectuarea unor proceduri specifice.
3.1.
Entitate cu statut de persoană juridică

În scopul îndeplinirii obligației de raportare fiscală și pentru a beneficia de celelalte servicii fiscale electronice, aveți obligația să vă autentificați în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, care poate fi accesat de pe pagina web a SFS la următorul link. Detalii privind modul de autentificare și utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” pot fi găsite în Ghidul de utilizare a acestui sistem informațional, disponibil la link-ul.

Pentru autentificare în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, trebuie să dețineți semnătură electronică sau mobilă emisă de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu. Pentru detalii accesați următorul link.

Accesând SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, aveți obligația de a indica datele contabilului-șef al entității care este responsabil pentru reprezentarea entității în fața SFS.

De asemenea, în cazul în care întreprinzătorul preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii, acesta urmează să se înregistreze la SFS în calitate de plătitor TVA.

Ulterior, în funcție de specificul activității comerciale care urmează să fie derulată de entitatea nou formată este posibil să fie necesar să obțineți suplimentar acte permisive necesare acestei activități, cum ar fi licențe, autorizații, certificate (detaliate în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător). Detalii despre acestea se pot găsi de asemenea în scenariul de desfășurare a afacerii. 

3.2.
Entitate cu statut de persoană fizică

Aveți obligația să asigurați următoarele aranjamente:

 • înregistrarea entității la Direcția deservire fiscală relevantă a SFS în scopul luării acesteia la evidență fiscală. Pentru a vizualiza datele de contact, accesând link-ul. Obligațiile de raportare fiscală se realizează în același mod ca și în cazul entităților cu statut de persoană juridică
 • obținerea codurilor statistice pentru entitatea respectivă de la Direcțiile (secțiile) pentru statistică municipale și raionale. Informații suplimentare pot fi obținute accesând link-ul
 • înregistrarea entității (cu excepția întreprinderii individuale și a gospodăriei țărănești) în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale, a căror listă poate fi găsită accesând link-ul

Înregistrarea entității (cu excepția întreprinderii individuale și a gospodăriei țărănești) în calitate de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală la Agențiile Teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, a căror listă poate fi găsită accesând link-ul

4.

Oportunități de inițiere și dezvoltare a afacerilor

În Republica Moldova, circa 98% din numărul total al întreprinderilor sunt întreprinderi mici şi mijlocii. Una din principalele instituții de stat care asigură suport în domeniul afacerilor este Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA)

Albișoara 38, Chișinău, MD-2005,  Chișinău, Moldova

Telefon: (+ 373) 22 295 741

E-mail: office@oda.md

Web https://www.oda.md/ro/ 

 

Centrul de informare și consultare

 Oferă oportunități de perfecționare profesională în domeniul inițierii, dezvoltării și extinderii afacerilor, prin prestarea serviciilor de consultanță specializată.

Consultațiile sunt oferite în format fizic, la telefon sau prin e-mail la următoarele date de contact: https://www.oda.md/ro/suport-antreprenorial/centrul-de-consultanta

Linia verde: (+373) 22 225 799

E-mail: consultanta@oda.md


4.1.
Programul de susținere a Inovațiilor Digitale și Start-up-urilor Tehnologice

Programul are drept obiectiv acordarea finanțării nerambursabile întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare și start-upurilor pentru produse și servicii în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, tehnologii noi, în scopul stimulării cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, prototipării și inovării în domeniul producției industriale durabile și al tehnologiilor ecologice.

Programul are patru componente de finanțare tematică:

Inovare digitală

Inovare tehnologică

Tehnologie verde

Producție sustenabilă

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 80% din suma proiectului investițional, dar nu va depăși suma maximă de 500 mii lei, iar contribuția proprie va fi minim 20%.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat:

 https://www.oda.md/files/Inovatii/Ghid%20Inovatii.pdf


4.2.
Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+2”


Programul PARE este destinat lucrătorilor migranţi şi rudelor de gradul I ai acestora, care intenţionează să investească remitenţele în iniţierea sau în dezvoltarea unei afaceri.

Componentele programului:

Componenta I informare, instruire și consultanță antreprenorială

Componenta II Suport financiar nerambursabil (grant) în baza ,, Regulii 1+1,”. Suportul financiar nerambursabil este de maximum 50% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi 250 mii lei, care vor fi utilizați pentru achiziționarea de utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare. Contribuția proprie va constitui minimum 50% din valoarea proiectului investiţional. 

Componenta III – suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza ,,Regulii 1+2”.Finanţarea nerambursabilă oferită la această etapă constiuie maximum 67% din valoarea proiectului investiţional,care va fi acordat în baza "Regulii 1+2", astfel 1 leu investit din contul contribuţiei proprii a beneficiarului va fi suplinit cu 2 lei din cadrul prezentului Program dar nu va depăşi 500 mii lei. Contribuţia beneficiarului va constitui minimum 33% din valoarea proiectului investiţional.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat:

https://www.oda.md/files/pare/2024/01/Ghid%20de%20aplicare%202024-01.pdf


4.3.
Programul „Start pentru Tineri”

Programul are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.

 Componenta I - informare, instruire şi consultanţă antreprenorială

Componenta II - suport financiar nerambursabil. Suportul financiar nerambursabil este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 200 mii de lei, care vor fi utilizați pentru achiziționarea de utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare. Contribuția proprie va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat:

https://www.oda.md/files/tinerinew/Ghid%20Start%20pentru%20Tineri%20-%2030-11-2023.pdf


4.4.
Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin

Scopul principal al Programului este acordarea suportului financiar și non financiar pentru dezvoltarea antreprenorialului feminin prin sporirea numărului de femei antreprenoare și îmbunătățirea performanțelor economice întreprinderilor micro, mici și mijlocii conduse de femei.

 Măsura 1: Suport financiar nerambursabil pentru antreprenoarele debutante. Suportul financiar nerambursabil este de maximum 80% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi 200 mii lei, care vor fi utilizați pentru achiziționarea de utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare. Contribuția proprie va constitui minimum 20% din valoarea proiectului investiţional. 

Adițional, antreprenoarele pot solicita suportul financiar nerambursabil din „pachetul e-comerț” în valoare de maxim 30 mii lei pentru investiții aferente comerțului electronic.

 Măsura 2: Suport financiar nerambursabil pentru companiile în dezvoltare. Suportul financiar nerambursabil este de maximum 70% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi 600 mii lei, care vor fi utilizați pentru achiziționarea de utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare. Contribuția proprie va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investiţional.

Adițional, întreprinderile pot solicita suportul financiar nerambursabil din „pachetul e-comerț” în valoare de maxim 50 mii lei pentru investiții aferente comerțului electronic.

 Ghidul aplicantului poate fi descărcat:

https://www.oda.md/files/Antreprenoriat%20Feminin/Ghid%20Antreprenoriat%20Feminin.pdf


4.5.
Programul de sprijin pentru dezvoltarea IMM în domeniul turismului

Programul susține promovarea și facilitarea activităților de turism și antreprenoriat, crearea de noi afaceri, creșterea veniturilor în sectorul turistic și sectoare conexe, înclusiv, promovarea și exportul de produse și servicii turistice specifice Republicii Moldova.

Programul de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului în valoare de până la 500 000 MDL, finanțare nerambursabilă.

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 70% din suma proiectului investiţional, iar contribuția proprie va fi minim 30%.

 Ghidul aplicantului poate fi descărcat: https://www.oda.md/files/turism/Ghid%20Turism.pdf

4.6.
Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii este implementat în scopul creării condițiilor favorabile și susținerea mediului de afaceri pentru trecerea de la modelul de dezvoltare economică de consum la un model care folosește aplicarea principiilor ecologizării și integrării măsurilor economiei „verzi” în procesele de producere ale diverselor ramuri ale economiei naționale.

Prin intermediul Programului, ÎMM va beneficia de materiale informative, consultanță, servicii de suport și formare privind identificarea soluțiilor și adoptarea acțiunilor concrete de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor, care să permită creșterea potențialului companiei de a obține o cotă mai mare pe piața internă cât și externă.  

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la 500 mii lei, pentru implementarea acțiunilor de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, reducerea si gestionarea deșeurilor, prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă, etc.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat:

https://www.oda.md/files/ecologizare/2023/Ghid%20Ecologizare%202023-10-06.pdf


4.7.
Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijloci are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.

Prin intermediul Programului se oferă suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la 2.000.000 MDL:

Pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare, după formula de 1+1 (50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului) - 2.000.000 lei.

 Pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă după formula de 1+1 (50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului) - 1.500.000 lei.

Ghidul solicitantului poate fi descărcat:

https://www.oda.md/files/retehnologizare/2023/Ghid%20Retehnologizare%202023-10-06.pdf


4.8.
Programul de creștere a competitivității la export și internaționalizarea ÎMM

Programul este destinat întreprinderilor micro, mici și mijlocii care intenționează să investească în sporirea competitivității și a productivității afacerii pentru ieșirea la export sau extinderea pe piețele externe, precum și internaționalizarea acesteia.

Grantul de cofinanțare a afacerilor în cadrul Proiectului de competitivitate a ÎMM finanțat de Banca Mondială până la 600 mii lei. Suportul financiar nerambursabil poate fi accesată în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% finanțare nerambursabilă, pentru servicii de dezvoltare a afacerii achiziționarea de utilaj, echipament, instalații.

Notă: pentru echipamente maxim 45% din valoarea proiectului investițional fără TVA, dar nu mai mult de 270 000 lei.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat: https://www.oda.md/files/internationalizare/Ghid%20Internationalizare.pdf


4.9.
Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii

Scopul Programului de Transformare digitală a întreprinderilor mici şi mijlocii, constă în recuperarea şi creşterea capacităţii economice a acestora prin integrarea tehnologiilor digitale, crearea de noi modele de afaceri bazate pe creşterea conectivităţii şi valorificarea potenţialului inovativ.

Prin intermediul Programului se oferă suport financiar nerambursabil (grant) de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 500 mii de lei, care vor fi utilizați pentru achiziționarea de utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare. Contribuția proprie va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat:

https://www.oda.md/files/digitalizarea/newws/Ghid%20Transformare%20Digitala%20-%202023-11-30.pdf


5.

Acces la finanțare

5.1.
Fondul de Garantare a Creditelor

Fondul de garantare a creditelor (FGC) a fost creat pentru asigurarea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii prin emiterea garanțiilor financiare la contractarea unui credit;

Produsele de garantare oferite sunt:

Pentru întreprinderi debutante: garanția – până la 80% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 500 000 lei; perioada de garantare pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante– 36 de luni, pentru creditele investiționale – până la scadența creditului;

Pentru întreprinderile nou create: garanția – până la 70% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 700 000 lei; perioada de garantare pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante – 36 de luni, pentru creditele investiționale – până la scadența creditului;

Pentru întreprinderile fondate sau gestionate de tineri:

Nou create: garanția – până la 70% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 1 000 000 lei; perioada de garantare pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante – 36 de luni, pentru creditele investiționale – până la scadența creditului;

Active: garanția – până la 70% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 5 000 000 lei; perioada de garantare pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante – 36 de luni, pentru creditele investiționale – până la scadența creditului;

Pentru întreprinderile fondate sau gestionate de femei antreprenoare:

Nou create: garanția – până la 70% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 1 000 000 lei; perioada de garantare pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante – 36 de luni, pentru creditele investiționale – până la scadența creditului;

Active: garanția – până la 70% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 5 000 000 lei; perioada de garantare pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante – 36 de luni, pentru creditele investiționale – până la scadența creditului.

 Pentru mai multe detalii accesați pagina web oficială a ODA: https://www.oda.md/ro/acces-la-finantare/garantii-individuale 5.2.
Programul guvernamental de stimulare a investițiilor „373”

Guvernul Republicii Moldova prin Programul guvernamental de stimulare a investițiilor „373” ajută întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova să își asigure capital de investiții, la costuri și termene de finanțare accesibile.

 Cu ajutorul acestui Program:

Beneficiezi de compensație la dobânzile la creditele investiționale, din partea statului

Plătești pentru credit dobândă de doar 7% în lei sau 3% în valută

Poți contracta un credit investițional pe termen de până la 7 ani

Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 40 milioane lei

Contribuția proprie este de doar 10% din valoarea proiectului investițional

Nu plătești comision de rambursare anticipată și ai scutirea parțială de comisioanele bancare aferente creditului

Fără pre-aprobare din partea instituțiilor statului

 Mai multe informații: https://373.gov.md/


5.3.
Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM)

Obiectivul principal al produsului „FACEM Investiții” este stimularea creșterii economiei naționale prin oferirea IMM-urilor resurse financiare accesibile pentru finanțarea proiectelor investiționale, prin intermediul entităților financiare contractate de ODA, în condiții accesibile și confortabile pentru antreprenorii care doresc să-și dezvolte afacerile.

Creditul investițional este acordat din mijloacele financiare ale FACEM prin intermediul entităților financiare contractate de ODA beneficiarilor, în monedă națională pentru procurarea de echipamente și utilaje, inclusiv servicii și cheltuieli de instalare, calibrare, punere în funcțiune, logistice și certificare a echipamentelor, precum și pentru procurarea, construcția sau reconstrucția spațiilor pentru activități, inclusiv terenurile aferente. Valoarea creditului investițional va fi între 100 mii lei și 5 milioane lei pe un termen maxim de până la 10 ani cu o dobândă de 7% anual. Contribuția proprie a solicitantului creditului este de minim 10%.

https://www.oda.md/ro/acces-la-finantare/facem

6.

Suport antreprenorial

Centrul de Consultanță în Afaceri oferă oportunități de perfecționare profesională în domeniul inițierii, dezvoltării și extinderii afacerilor, prin prestarea serviciilor de consultanță specializată.

Potențialii antreprenori interesați în lansarea unei afaceri și antreprenorii orientați spre extinderea activității operaționale au posibilitatea să beneficieze de asistență profesională.

https://www.oda.md/ro/suport-antreprenorial/centrul-de-consultanta

6.1.
Programul de Educație Antreprenorială

Cursurile de instruire sunt destinate persoanelor care intenționează să se lanseze în afaceri, antreprenorilor și angajaților ÎMM, care vor să își eficientizeze sau extindă afacerea.

Programul de educație antreprenorială este structurat în 3 componente:

1.START în BUSINESS - Adresat persoanelor care doresc să își inițieze o afacere. 

Prin intermediul acestui curs se urmărește abilitarea potențialilor antreprenori de a genera, analiza și selecta cele mai viabile idei de afaceri, dezvoltarea abilităților de analiză a pieței, identificarea segmentelor de clienți, elaborare a unui plan de afaceri, testarea ideii de afaceri precum și identificarea surselor de finanțare.

2. EFICIENTIZAREA AFACERII - Adresat antreprenorilor sau angajaților ÎMM care au o activitate economică de minim 6 luni.

Prin intermediul acestui curs se urmărește formarea competențelor manageriale ale antreprenorilor și ale angajaților acestora, care ulterior vor avea rolul de multiplicare și aplicare a acestor cunoștințe în cadrul întreprinderilor lor.

3.EXTINDEREA AFACERII - Adresat antreprenorilor care au o activitate de minim 2 ani și se orientează pentru extinderea sau internaționalizarea afacerii.

Prin intermediul acestui curs se urmărește formarea competențelor privind elaborarea unui plan de extindere și îmbunătățire a afacerii, proiectarea unei strategii de dezvoltare a afacerii precum și de planificare a bugetelor necesare implementării activităților de extindere și internaționalizare a afacerii.

 Pentru a vă înregistra la unul din cursurile Programului urmează să completați online formularul de participare de pe pagina web a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA): https://www.oda.md/ro/suport-antreprenorial/oda-instruiri

 

6.2.
Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova

Rețeaua (RIAM) a fost creată cu suportul financiar și tehnic al Uniunii Europene și reprezintă o platformă de cooperare instituită printr-o înțelegere benevolă a membrilor pentru promovarea rolului Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și recunoașterea acestora la nivel național și internațional.

Incubatoarele de afaceri reprezintă instituții publice localizate în toate regiunile țării, ce oferă antreprenorilor și potențialilor antreprenori condiții avantajoase pentru a se dezvolta: spații de producere și oficii, consultanță și instruire antreprenorială gratuită, acces la servicii de finanțare și de sprijin tehnic, etc. Antreprenorii începători beneficiază de serviciile Incubatoarelor de afaceri până la atingerea unui nivel de stabilitate și autonomie, ceea ce asigură întemeierea unor afaceri durabile și de succes.

 SERVICII OFERITE

 • Consultanță și ghidare în afaceri
 • Acces la finanțare și mentorat
 • Spațiu de amplasare la un cost redus
 • Servicii administrative și tehnice
 • Accelerator de idei în FABLab

 Informații și Lista incubatoarelor: https://www.oda.md/ro/suport-antreprenorial/riam

7.

Platforme investiționale pentru crearea și dezvoltarea afacerilor

Republica Moldova oferă o serie de platforme investiționale propice pentru crearea și dezvoltarea afacerilor. Acestea oferă facilități atât pentru producere de mărfuri pentru export dar și dezvoltare servicii digitale.  


7.1.
Moldova Innovation Technology Park

Moldova este o țară cu un potențial extraordinar de inovare și de dezvoltare a produselor digitale. Pentru a încuraja explorarea și dezvoltarea acestui potențial și pentru a transforma Moldova într-o destinație regională de top pentru produse și servicii tech de cel mai înalt nivel, Moldova Innovation Technology Park stimulează creșterea domeniilor tech și inovație din Moldova prin conturarea viziunii strategice a întregii industrii și prin stimularea inovației digitale în toate sectoarele. În plus, prin consolidarea cooperării între toți actorii cheie din domeniu atât la nivel local, cât și regional, încurajăm o creștere substanțială și pozitivă în ecosistemul tehnologic moldovenesc.

Moldova Innovation Technology Park este actorul principal și punctul de acces la cele mai inovative și performante servicii și facilități din domeniul tech din Moldova.

Parcul eficientizează practicile corporative, stimulează creșterea industriei și sprijină parteneriatul din ecosistemul IT. Crește competitivitatea regională a sectorului tech printr-o reducere nemaiîntâlnită a poverii fiscale, datorită introducerii impozitului unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, facilitarea documentării imigraționiste a expaților, diminuarea barierelor birocratice și prezența digitală a rezidenților noștri.

În doar 5 ani de la înființare, în Moldova Innovation Technology Park sunt peste 1500 de rezidenți activi, dintre care peste 200 sunt companii cu capital străin originar din 40 de țări.

Pentru mai multe informații accesați – www.mitp.md

7.2.
Zonele Economice Libere

Zonele libere (zone economice libere – ZEL) sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sunt permise, în regim preferenţial, anumite genuri de activitate (operaţiuni de producţie, de comerţ etc.).

Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează următoarele 7 zone economice libere (ZEL); unele, la rândul lor, au mai multe subzone:

 1. ZAL „Expo-Business-Chişinău” (Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”);
 2. ZEL „Ungheni-Business”;
 3. ZEL „Bălţi”;
 4. ZAL „Parcul de producţie Valkaneş”;
 5. ZAL „Tvardiţa”;
 6. ZAL „Parcul de producţie Taraclia”;
 7. ZAL „Parcul de producţie Otaci-Business”;

Și 2 zone industriale libere:

 1. Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”;
 2. Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.

În zonele libere se pot desfăşura următoarele genuri de activitate: producerea mărfurilor pentru export; sortarea, ambalarea, marcarea produselor şi alte asemenea operaţii; alte activităţi. Totodată, mărfurile introduce în ZEL pot fi utilizate în scopul consumului final, inclusiv pentru realizarea unor construcţii.

De regimul vamal și fiscal preferenţial în ZEL pot beneficia doar agenții economici care au obținut statutul de rezident.  

Rezidenții ZEL pot beneficia de mai multe facilităţi vamale:

 • mărfurile pot fi depozitate pe o perioadă nedeterminată în ZEL;
 • mărfurile de import se plaseză în ZEL fără a fi percepute taxe vamale și impozite;
 • mărfurile originare din ZEL sînt scutite de taxa vamală la introducerea lor pe teritoriul RM;
 • livrarea mărfurilor autohtone în ZEL se asimilează exportului cu TVA la cota zero; 


7.3.
Parcurile industriale

Parcul industrial este un teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură tehnică şi de producție, în care se desfășoară activități economice, preponderent producție industrială, prestare de servicii, valorificarea cercetărilor științifice şi dezvoltare tehnologică într-un regim de facilități specifice în vederea valorificării potențialului uman şi material al unei regiuni.

Până la moment, în baza Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale au fost lansate 10 parcuri industriale, inclusiv:

PI „Tracom”, mun. Chișinău

 PI „Răut”, mun. Bălți

PI „Cimişlia”, or. Cimișlia;

 PI „Edineţ”, or. Edineț;

 PI „Comrat”, or. Comrat;

PI „Cahul”, or. Cahul

 PI „Triveneta Cavi Divelopment”

            PI „CAAN” or. Strășeni)

PI „Bioenergagro”, or. Drochia 

PI „FAIP”, or. Durlești.

Printre oportunităţile pe care le oferă Parcurile Industriale pentru investitori se notează:

- reducerea cheltuielilor şi perioadei de timp necesare pentru lansarea activităţii de producţie;

- procurarea terenurile aferente construcţiilor la preţul normativ;

- suport tehnic, juridic şi consultativ în procesul de obţinere a autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi a altor acte permisive;

- suport financiar pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie;

- reducerea riscurilor legate de activitatea economică.

7.4.
Rețeaua Națională LEADER

Rețeaua Națională LEADER este asociația care susține și reprezentă interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, organizația contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova. LEADER stabilește parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor în scopul revitalizării zonelor rurale și creării locurilor de muncă.

Membrii GAL sunt organizaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezentanţi ai sectorului public, antreprenorial și civic, care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală. Informații utile: https://leaderin.md/