Declararea și plata impozitelor/taxelor de către cetățean

Persoanele fizice, rezidenții Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de impozite și taxe, după caz:

1.

Impozit pe venit

1.1.
Subiecții impunerii

Sunteți subiect al impunerii cu obligația declarării venitului brut din toate sursele în măsura în care vă încadrați în una din următoarele categorii:

 • persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitatea profesională în sectorul justiției, care, pe parcursul perioadei fiscale, obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;
 • persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova;
 • persoanele fizice rezidente care desfășoară activități independente și pe parcursul perioadei fiscale obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova;
 • persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și obțin venit din investiții și financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;
 • persoanele fizice rezidente cetățeni străini și apatrizi care desfășoară activitate economică pe teritoriul Republicii Moldova și obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova, cu excepția venitului din investiții și financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova.

Pentru determinarea venitului din investiții si cel financiar, vă atragem atenția la următoarele aspecte:

 • venitul din investiții constituie venitul obținut din investițiile de capital și din investițiile în activele financiare, dacă participarea dumneavoastră la organizarea acestei activități nu este regulată, permanentă și substanțială.
 • venitul financiar este venitul obținut din următoarele surse:
  • royalty (redevență);
  • anuități;
  • de la darea bunurilor în arendă;
  • locațiune;
  • uzufruct;
  • diferența de curs valutar;
  • activele ce au intrat în mod gratuit;
  • alte venituri obţinute ca rezultat al activităţii financiare.
1.2.
Sursele de venit impozabile

În scopul calcului impozitul pe venit, trebuie să luați în calcul următoarele surse de venit:

 • plățile pentru munca efectuată și serviciile prestate (inclusiv salariile), facilitățile acordate de angajator, onorariile, comisioanele, primele și alte retribuții similare;
 • venitul din chirie (arendă);
 • creșterea de capital;
 • royalty (redevențe);
 • anuitățile precum și sumele şi despăgubirile de asigurare primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare şi neutilizate conform legislației aferente;
 • dotațiile de stat, primele și premiile care nu sânt specificate ca neimpozabile în legile prin care se stabilesc aceste plăti;
 • veniturile obținute, conform legislației, ca urmare a aplicării clauzei penale, în formă de despăgubire pentru venitul ratat, precum și ca urmare a reținerii arvunei sau restituirii arvunei;

Există de asemenea o serie de venituri care sunt neimpozabile. Pentru informații suplimentare puteți consulta link-ul

1.3.
Cotele impozitului pe venit
Impozitul pe venit este în cotă de 12% din venitul anual impozabil.
1.4.
Scutiri
Puteți beneficia de o serie de scutiri, detaliate după cum urmează:
1.5.
Declararea impozitului pe venit
1.6.
Achitarea impozitului pe venit

În cazul când după depunerea declarației se constată necesitatea de plată suplimentară a impozitului pe venit, o puteți face prin oficiile băncilor comerciale sau online utilizând portalul MPay, accesând link-ul

1.7.
Restituirea impozitului (plătit în plus)

În cazul în care ați achitat în plus impozitul pe venit aveți dreptul la restituire. Pentru aceasta, trebuie să depuneți cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus la subdiviziunile SFS în a cărui rază vă aflati.

Pentru informații suplimentare legate de procedura de restituire puteți accesa link-ul

Lista subdiviziunilor SFS poate fi găsită accesând link-ul

2.

Accizele

Accizele constituie un impozit de stat indirect, care se include în prețul de comercializare a mărfii (producției) supusă accizelor și este achitat de către consumator.

Subiecții impunerii cu accize sunt următoarele categorii:

 • antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
 • persoanele juridice și persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

Mărfurile supuse accizelor includ:

 • alcool etilic și băuturi alcoolice;
 • tutun prelucrat;
 • petrolul și derivatele lui;
 • caviar și înlocuitori de caviar;
 • parfumuri și apă de toaletă;
 • îmbrăcăminte din blană;
 • anumite mijloace de transport.

Mai multe informații cu privire la accize pot fi obținute accesând link-ul

3.

Impozit pe bunuri imobile

3.1.
Obiect al impunerii și cotele de impozitare

Aveți obligația plății impozitului pe bunuri imobile în cazul în care dețineți în proprietate bunuri imobiliare, cum ar fi:

 • terenuri din intravilan sau din extravilan
 • clădiri;
 • construcții;
 • apartamente;
 • alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor
 • bunuri imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

Cotele maxime și minime de impozitare ale bunurilor imobiliare le găsiți accesând link-ul

3.2.
Calcularea și termenii de recepționarea avizului de plată

Suma impozitului pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor în rază de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobiliare respective.

Avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare se remit de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, în raza căruia este amplasat bunul imobiliar, până la data de 15 iunie a anului în curs.

Dacă ați dobândit un bun imobiliar după 30 iunie a anului fiscal în curs, avizele de plată se expediază cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

3.3.
Achitarea impozitului

După recepționarea avizului de plată puteți achita impozitul la orice bancă comercială, oficiu poștal sau on-line.

În cazul în care dețineți semnătură electronică puteți genera avizul de plată și să efectuați plata prin intermediul SIA Cabinetul contribuabilului

În cazul în care nu dețineți semnătură electronică, dar ați recepționat avizul de plată, puteți efectua plata prin intermediul sistemului guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând link-ul

Detalii suplimentare cu privire la impozitul pe bunurile imobiliare pot fi obținute accesând link-ul

4.

Impozit pe avere

4.1.
Subiecții și obiectul impunerii

Aveți obligația de plata a impozitului pe avere dacă aveți în proprietate pe teritoriul Republicii Moldova bunuri imobiliare cu destinație locativă, inclusiv case de vacanță (cu excepția terenurilor) care cumulativ întrunesc următoarele condiții:

 • valoarea estimată totală constituie sau depășește 1,5 milioane lei;
 • suprafața totală constituie sau depășește 120 de metri pătrați.
4.2.
Cota de impozitare

Cota impozitului pe avere este de 0,8% din valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către serviciul cadastral teritorial, detaliile cărora pot fi vizualizate accesând link-ul

4.4.
Achitarea impozitului

Impozitul pe avere se achită în termen de până la 25 decembrie a anului de gestiune. Ulterior primirii avizului de plată, puteți achita impozitul la orice bancă comercială, oficiu poștal sau on-line accesând link-ul:

Detalii suplimentare cu privire la impozitul pe avere pot fi obținute accesând link-ul

4.3.

Calculul și termenii de recepționarea a avizului de plată

Calculul impozitului pe avere și prezentarea avizelor de plată se realizează de către oficiile fiscale teritoriale în termen de până la 10 decembrie pentru situația existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune.
5.

Taxe rutiere

5.1.
Categoriile de taxe

Dacă aveți în posesie un autovehicul atunci aveți obligația plății taxelor rutiere, după cum urmează:

 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova; sau 
 • taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta).
5.2.
Cotele taxelor rutiere

Cuantumul taxelor rutiere sunt stabilite de organele competente ale statutului. Detalii cu privire la cote pot fi obținute accesând link-ul

5.3.
Achitarea taxelor

Dacă aveți în posesie autovehicul înmatriculat în Republica Moldova taxa pentru folosirea drumurilor se achită printr-o plată unică și în volum deplin după cum urmează:

 • la data înmatriculării de stat a autovehicului;
 • la data înmatriculării de stat curente a autovehicului, dacă până la această dată taxa nu a fost achitată;
 • la data efectuării reviziei tehnice/testării tehnice anuale a autovehicului, dacă până la această dată taxa nu a fost plătită.

Dacă aveți în posesie autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova se achită după cum urmează:

 • la data trecerii frontierei de stat la punctele desemnate de Ministerul Economiei și Infrastructurii în numerar sau virament.
 • online accesând linkurile: vinieta.gov.md sau www.evinieta.gov.md. Instrucțiuni adiționale pentru utilizarea acestui serviciu electronic pot fi accesate accesând următorul ghid
6.

Taxe locale

Taxele locale sunt achitate de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate economică. Informații suplimentare cu privire la obiectul impunerii și cotele aferente pot vizualizate accesând link-ul

În cazul în care nu desfășurați activitate economică, dar sunteți posesori de câini există anumite obligații de plată. Informații suplimentare cu privire la obiectul impunerii și cotele aferente pot vizualizate accesând link-ul