Construirea unei case

Cerințe specifice pentru construirea unei case

Pentru construirea unei case trebuie să întreprindeți o serie de activități, după cum urmează:

1.

Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare

1.1.
Procedura de obținere

În vederea începerii unui proiect de construcție, trebuie să obțineți certificatul de urbanism pentru proiectare. Acesta conține toate elementele ce definesc imobilul/ terenul din punct de vedere juridic, economic, etnic și arhitectural-urbanistic. Acest certificat se elaborează în baza documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură și urbanism din cadrul administrației publice locale (APL).

În cazul în care documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului lipsește, emitentul este obligat conform legii să elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitate, o schemă de amplasare a imobilului/ terenului și a rețelelor edilitare. Această schemă va fi avizată de arhitectul-șef al proiectului și de organele competente, respectiv: organele supravegherii de stat(Agenția Naţională pentru Sănătate Publică, Agenția de Mediu, organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în comun cu serviciul de salvatori și pompieri), INCP "Urbanproiect" (pentru toate localităţile, cu excepţia municipiului Chişinău), IMP "Chişinăuproiect" (pentru municipiul Chişinău). După avizare, aceasta va servi drept temei pentru elaborarea și emiterea certificatului de urbanism. Prezentarea spre avizare a schemelor de amplasare către organele supravegherii de stat și instituțiile menționate mai sus se pune în seama APL (emitentul certificatului de urbanism).

Pentru a obține certificatul de urbanism, trebuie să depuneți o cerere în care să indicați locul amplasării imobilului/terenului, la care să anexați în original și în copie, următoarele documente:

 • buletinul de identitate (dacă sunteți persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (dacă sunteți persoană juridică);
 • raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experți tehnici atestați;
 • acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit;
 • schița de proiect avizată de arhitectul-șef, în cazul amplasării construcției într-o zonă cu regim special stabilit prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului;
 • schița de proiect avizată de Consiliul National al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în cazul intervențiilor la monumentele de istorie, artă și arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (link la secțiunea 1.2).

Pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare, veți achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local, ce nu va depăşi suma de 50 de lei.

1.2.
Avizul Consiliului National al Monumentelor Istorice

în cazul în care lucrările de construcție necesită intervenții la monumentele de istorie, artă și arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, trebuie să avizați schița de proiect la Consiliul National al Monumentelor Istorice (CNMI).

Pentru a obține avizul pozitiv asupra schiței de proiect, trebuie să prezentați următoarele documente:

 • buletinul de identitate (dacă sunteți persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (dacă sunteți persoană juridică);
 • nota istorică asupra obiectului, dacă este cazul;
 • planul de încadrare în teritoriu a obiectului;
 • planul general al obiectului (cu indicarea construcțiilor adiacente);
 • releveul imobilului/imobilelor cu statut de monument (inclusiv al elementelor decorative și de tâmplărie exterioară și interioară, al elementelor constructive, de mobilier fix intern etc.);
 • documentarea fotografică completă a imobilului/imobilelor existente la care se intervine (inclusiv detaliile arhitecturale, tehnice şi de decor interior etc.), a sondajelor arhitecturale efectuate;
 • schița de proiect de conservare/restaurare, reabilitare/adaptare, consolidare sau de construcție nouă, după caz, elaborată de arhitecți cu experiență practică în proiectarea intervențiilor de conservare/restaurare la monumente, autorizați/atestați în domeniul patrimoniului cultural arhitectural istoric;

soluția cromatică a fațadelor desfășurate pe stradă, în curte etc., după caz.

2.

Documentația de proiect: avizarea, verificarea și aprobarea

Ulterior obținerii certificatului de urbanism, puteți începe procesul de pregătire a documentației de proiect, care presupune o serie de pași care sunt prezentați mai jos.

2.1.
Obținerea avizelor de racordare (condiții tehnice) de la furnizori de gaze, energie, apă și canalizare

Trebuie sa obțineți avizele de racordare la rețelele edilitare, necesare pentru elaborarea documentației de proiect. Aceste avize va sunt eliberate gratuit de către furnizori (deținători de utilități) în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.

Puteți obține avizele de racordare de la următorii furnizori:

Pentru obținerea avizului de racordare la rețeaua de energie electrică și gaze naturale, trebuie să depuneți o cerere în scris la oficiul operatorului de rețea, care cuprinde obligatoriu următoarele:

 • numele şi prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii şi datele bancare;
 • adresa locului de consum;
 • scopul utilizării energiei electrice/ gazelor naturale;
 • puterea electrică solicitată, categoria și tipul de curent electric/ debitul sumar al instalației sale de utilizare, excepție fiind consumatorii casnici.

La cerere se anexează în mod obligatoriu copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului.

Operatorul de rețea trebuie să prezinte solicitantului avizul de racordare în termen de 15 zile calendaristice.

Avizul de racordare se eliberează gratuit.

Pentru detalii suplimentare cu privire la obținerea avizului de racordare, puteți accesa următoarele linkuri:

pentru gaze naturale: https://www.anre.md/ro/content/racordarea-instala%C5%A3iei-solicitantului-la-re%C5%A3eaua-de-gaze-naturale

2.2.
Obținerea planului de trasare a rețelelor

Trebuie să obțineți planul de trasare a rețelelor care este eliberat gratuit de Direcția arhitectură și urbanism din cadrul autorității publice locale în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării. în perfectarea acestui serviciu, executorii pot solicita avizele de racordare de la deținătorii de rețele.

Pentru a obține planul de trasare a rețelelor, trebuie să prezentați următoarele documente:

Pentru construcția de obiective noi:

Pentru obiectivele existente:

2.3.
Elaborarea documentației de proiect

Ulterior obținerii certificatului de urbanism, precum și a avizelor de racordare, puteți începe elaborarea documentației de proiect.

în scopul elaborării documentației de proiect, trebuie să colaborați cu persoane specializate în activități de proiectare (arhitecți/proiectanți), cu care veți încheia un contract de antrepriză. Adițional, veți încheia și un contract pentru supravegherea de autor, reprezentând serviciul pe care proiectantul îl realizează în întreaga perioadă de executare a lucrărilor până la finalizarea lor completă. Sarcina de bază este verificarea acurateții îndeplinirii lucrărilor de finisaj în concordanță cu planul proiectului.

Aveți dreptul de a alege arhitectul autor al proiectului, precum și ceilalți specialiști executanți ai lucrărilor de proiectare și realizare, din rândurile persoanelor care dețin certificate de atestare din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Puteți găsi lista specialiștilor atestați care au dreptul de a activa accesând linkul: https://mei.gov.md/ro/content/specialisti-atestati

2.4.
Verificarea documentației de proiect

Odată elaborată, documentația de proiect trebuie să treacă prin procedura de verificare.

Aceasta are drept scop asigurarea nivelurilor minime de calitate, și poate fi efectuată doar de specialiștii atestați ca persoane fizice sau ca angajați ai agenților economici cu activități în domeniul verificării și expertizării  documentației de proiect pentru construcții, precum și al expertizei tehnice a construcțiilor. Lista verificatorilor atestați poate fi accesată la link-ul: https://mei.gov.md/ro/content/specialisti-atestati.

Pentru scopul verificării, arhitectul/ proiectantul cu care colaborați trebuie:

 • să vă pună la dispoziție proiectul de specialitate complet, cu toate piesele scrise și desenate, prevăzute în documentele normative;
 • să furnizeze verificatorului atestat datele necesare solicitate asupra proiectului pe care l-a întocmit;
 • să introducă în proiect, înainte de ștampilarea acestuia de către verificatorul atestat, toate modificările sau completările a căror necesitate a fost depistată în procesul verificării.

în acest sens, împreună cu arhitectul/ proiectantul cu care colaborați, veți stabili de comun acord termenele și modul de prezentare care sunt, de regulă, coroborate cu cele prevăzute în contractul de proiectare.

în măsura în care documentația de proiect a fost pregătită în conformitate cu legislația națională, aceasta nu necesită avizare suplimentară de la organele supravegherii de stat și nu se avizează suplimentar de către furnizorii de utilități.

2.5.
Avizele Consiliului National al Monumentelor Istorice

în cazul în care lucrările de construcție necesită intervenții la monumentele de istorie, artă și arhitectură, sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, trebuie să obțineți de la CNMI avizul pozitiv asupra proiectului de execuție.

Pentru a obține avizul pozitiv asupra proiectului de execuție, trebuie să prezentați spre examinare CNMI documentația de proiect care trebuie să corespundă parametrilor adoptați în faza schiță de proiect, împreună cu copia fișei de avizare a schiței de proiect și a certificatului de urbanism.

Pentru informații suplimentare, puteți vizita website-ul: https://mecc.gov.md/ro/content/avizarea-documentatiilor-de-proiect-privind-interventiile-la-imobilele-cu-statut-de-monument

3.

Autorizația de construire

Pentru a putea începe activitățile de construcție, trebuie să solicitați autorizația de construire, act care va fi eliberat de către autoritatea executivă a administrației publice locale în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Prin acest act se va autoriza executarea lucrărilor de construcție în temeiul și cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare și a documentației de proiect elaborate, avizate, verificate și aprobate.

Pentru a obține autorizația de construire, trebuie să depuneți o cerere în care veți indica locul amplasării imobilului/terenului, la care trebuie să anexați următoarele documente:

Pentru a obține autorizația de construire, autoritatea publică locală are sarcina de a obține o serie de documente, care pot varia în funcție de locul amplasării imobilului/terenului, și anume:

 • certificatul de descărcare de sarcină arheologică privind protejarea patrimoniului arheologic;
 • acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;
 • avizul necesar în cazul solicitării autorizării obiectelor din zona drumului public și/sau din zonele de protecție ale acestuia.

Pentru emiterea autorizației de construire, veți achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local, ce nu va depăși suma de 100 de lei.

4.

Darea în exploatare a bunului imobil construit

Recepția lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora, atât la lucrările noi, cât și la intervențiile în timp asupra construcțiilor existente (reparații capitale, consolidări, reconstrucții, modificări, modernizări, extinderi), finanțate din mijloace financiare proprii, se efectuează de către investitor (persoană fizică sau juridică) și executant, prin crearea unei comisii de recepție în baza unui contract civil.

La recepție trebuie să participe proiectantul, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic, fiecare dintre ei primind câte un exemplar al actului de recepție.

Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentații de execuție, asumându-și totodată răspunderea prevăzută de lege pentru lucrările executate.

Comisiile pentru recepția locuințelor cu un nivel şi anexele gospodărești ale acestora, pentru una sau două familii, precum şi construcțiile provizorii cu suprafețe mai mici de 150 mp vor fi alcătuite din cel puțin 2 persoane, inclusiv investitorul sau reprezentantul acestuia și un specialist cu activități în construcție, atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, Mai multe informații puteți găsi la linkul următor: http://www.legis.md/cautare/rezultate/103388

4.1.
Documente necesare

Eliberarea actului de recepție este gratuită și presupune depunerea următoarelor documente la Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (sediul central sau sediile Direcțiilor și secțiilor pentru situații excepționale teritoriale):

 • cererea solicitantului/beneficiarului;
 • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali de la Agenția Servicii Publice (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept) sau buletinul de identitate pentru persoanele fizice
 • autorizația de construire de la Autoritățile administrației publice locale;
 • dovada dreptului de titular asupra terenului (certificat și extras din Registrul cadastral al bunurilor imobile) sau contractul de arendă de la un Birou notarial;
 • contract de deservire a sistemelor de apărare împotriva incendiilor;
 • planul-schemă de amplasare a obiectivului de la Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru (planul-schemă este anexat la certificatul de urbanism)
 • actul de primire în exploatare a sistemelor automate de stingere a incendiilor, semnalizare a incendiilor şi de protecție împotriva fumului (după caz) de la Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
 • act de verificare a rezistenței izolației rețelelor electrice, utilajului, prizei de pământ şi protecției paratrăsnetului de la Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
 • act de verificare a hidranților interiori şi exteriori de incendiu de la Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
 • act privind tratarea cu soluție ignifugă a construcțiilor de la Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;

certificat de urbanism de la Autoritățile administrației publice locale.

5.

Înregistrarea primară a imobilului

înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor în Republica Moldova este obligatorie. Ca să faceți înregistrarea primară a imobilului trebuie să depuneți o cerere la Oficiul Cadastral Teritorial, iar procesarea acesteia durează între 1 și 3 zile lucrătoare, în funcție de taxa achitată (între 97 și 2.425 lei). Cererea şi actele pentru înregistrare se depun personal de către dumneavoastră, dacă sunteți titularul de drept, sau de către persoana care vă reprezintă în baza unui document confirmativ (de ex.: procură).

5.1.
Documente necesare

La cerere, se anexează următoarele documente:

 • Documentul în temeiul căruia a apărut dreptul de proprietate;
 • Planul geometric al bunului imobil solicitat spre înregistrare;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Actul de identitate al soțului/soției (după caz);
 • Certificatul de înregistrare a căsătoriei (după caz);
 • Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decât persoana care solicită înscrierea dreptului său de proprietate);
 • Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;

Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.